รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสาร มก.
Total Citations : 162
Total Publications : 381
Journal Name : Kasetsart Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ชื่อย่อของวารสาร : วิศวกรรมสาร มก.
Abbreviation Name: KU Engineering Journal
ISSN : 0857-4154
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Engineering, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fengwcy@ku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kuengj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
47
3
5
7
1
9
6
1
0
0
Publication
39
42
38
36
36
36
36
35
16
0
Citation / Publication
1.21
0.07
0.13
0.19
0.03
0.25
0.17
0.03
0
0