รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 24
Total Publications : 153
Journal Name : Naresuan University Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม และผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NUEJ
ISSN : 1905-615X
E-ISSN : 2651-1568
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Engineering, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nuej@nu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
1
3
3
5
3
2
2
1
0
Publication
14
6
14
12
13
28
27
22
17
0
Citation / Publication
0.21
0.17
0.21
0.25
0.38
0.11
0.07
0.09
0.06
0