รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Urban Culture Research
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Bussakorn Binson
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JUCR
ISSN : 2228-8279
E-ISSN : 2408-1213
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Urban Research Plazac/o Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University254 Payathai Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330
เจ้าของ : Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :