รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีวนาลัยวิจัย
Journal Name : Journal of Srivanalai Vijai
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปริญญา มูลสิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-2268
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Research and Development Institute, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalres@ubru.ac.th
Website : https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SVNL
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :