รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีวนาลัยวิจัย
Total Citations : 27
Total Publications : 144
Journal Name : Journal of Srivanalai Vijai
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปริญญา มูลสิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-2268
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Research and Development Institute, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalres@ubru.ac.th
Website : http://journalrdi.ubru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
4
4
1
0
3
3
4
1
0
Publication
0
0
10
10
20
60
24
20
0
0
Citation / Publication
0
0
0.4
0.1
0
0.05
0.13
0.2
0
0