รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ศิลปกรรมสาร
Total Citations : 14
Total Publications : 117
Journal Name : The Fine and Applied Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-5189
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Fine and Appiled Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : fineartstu@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/fineartstujournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
1
1
4
1
3
0
0
0
0
Publication
8
8
19
18
9
15
0
0
0
0
Citation / Publication
0.38
0.13
0.05
0.22
0.11
0.2
0
0
0
0