รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
Total Citations : 1788
Total Publications : 1020
Journal Name : Songklanagarind Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8435
E-ISSN : 2465-468X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2586-9981, E-ISSN : 2630-0559, Journal of Health Science and Medical Research (Vol.36 No.2 2018 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
59
30
41
16
8
15
10
0
0
0
Publication
30
32
32
40
29
34
41
9
0
0
Citation / Publication
1.97
0.94
1.28
0.4
0.28
0.44
0.24
0
0
0