รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 327
Total Publications : 325
Journal Name : Kasetsart Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof. Sowatree Nathalang, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Kasetsart J. Soc. Sci.
ISSN : 2452-3151
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : somporn.ma@ku.th
Website : http://kjss.kasetsart.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-8370, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ | Kasetsart Journal (Social Sciences)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
16
9
48
33
10
23
62
35
2
3
Publication
0
0
0
0
0
51
90
80
104
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.45
0.69
0.44
0.02
0