รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Kasetsart Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof. Sowatree Nathalang, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Kasetsart J. Soc. Sci.
ISSN :
E-ISSN : 2452-3151
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : somporn.ma@ku.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-8370, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ | Kasetsart Journal (Social Sciences)