รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 81
Total Publications : 303
Journal Name : The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ชื่อย่อของวารสาร : สทมส.
Abbreviation Name: GTHJ.
ISSN : 2408-0845
E-ISSN : 2651-1487
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / Kamphaeng Phet Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
โทรศัพท์ : 0869295435
Email : moui_pong@hotmail.com
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ Online ISSN ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  7
  3
  10
  12
  19
  13
  2
  1
  0
  0
  Publication
  0
  0
  22
  77
  49
  55
  42
  58
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0.45
  0.16
  0.39
  0.24
  0.05
  0.02
  0
  0