รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 96
Total Publications : 401
Journal Name : The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ชื่อย่อของวารสาร : สทมส.
Abbreviation Name: GTHJ.
ISSN : 2408-0845
E-ISSN : 2651-1487
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / Kamphaeng Phet Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : moui_pong@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ E-ISSN ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1513-7813, สักทอง : วารสารการวิจัย | The Golden Teak: Research Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  7
  3
  11
  12
  20
  18
  7
  4
  0
  0
  Publication
  0
  0
  22
  77
  49
  55
  42
  58
  66
  32
  Citation / Publication
  0
  0
  0.5
  0.16
  0.41
  0.33
  0.17
  0.07
  0
  0