รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 0
Total Publications : 74
Journal Name : The Golden Teak : Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ชื่อย่อของวารสาร : สทวท.
Abbreviation Name: GTSJ.
ISSN : 2408-0837
E-ISSN : 2651-1576
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / Institute of Research and Development, Kamphaeng Phet Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : moui_pong@hotmail.com
Website : https://research.kpru.ac.th/journal_science/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
18
16
20
20
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0