รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 2
Total Publications : 159
Journal Name : Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jsscmu
ISSN : 0125-4138
E-ISSN : 2672-9563
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Social Sciences Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sscmujournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
8
9
8
12
10
10
12
10
2
5
Citation / Publication
0
0
0.13
0
0
0
0
0
0
0