รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jsscmu
ISSN : 0125-4138
E-ISSN : 2672-9563
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Social Sciences Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sscmujournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :