รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
Journal Name : Built Environment Inquiry
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BEI
ISSN : 2651-1177
E-ISSN : 2651-1185
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Architecture, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalarchkku@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.16 No.1 2017) เป็นต้นไป
  • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1685-4489, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Built Environment Inquiry Journal