รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Total Citations : 48
Total Publications : 170
Journal Name : NAJUA: Architecture, Design and Built Environment
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ชื่อย่อของวารสาร : หน้าจั่ว
Abbreviation Name: NAJUA
ISSN : 0857-1457
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Architecture, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : arch.su.kreangkrai@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม | NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, ISNN: 2697-4630, E-ISSN: 2697-4665 ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.34 No.1 2019) เป็นต้นไป 

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
4
1
15
9
4
1
2
0
0
Publication
0
20
15
17
28
20
25
16
0
0
Citation / Publication
0
0.2
0.07
0.88
0.32
0.2
0.04
0.13
0
0