รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-4531
E-ISSN : 2465-4574
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : suchart.s.pe@tggs-bangkok.org
Website : https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018
  • Formerly known as: ISSN : 1906-151X, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013)
  • Currently known as: Applied Science and Engineering Progress, ISSN : 2672-9156, E-ISSN : 2673-0421 (Index : Vol.12 No.1 2019 - present)