รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-4531
E-ISSN : 2465-4574
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : suchart.s.pe@tggs-bangkok.org
Website : https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2672-9156, eISSN: 2673-0421
  • Formerly known as pISSN: 1906-151X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2014) - Vol.11 No.4 (2018)