รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
Journal Name : NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Boonyakorn Wachiratienchai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NAJUA (HATA)
ISSN : 1686-1841
E-ISSN : 2697-3901
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Architecture, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : najua.hata@gmail.com, wachiratienchai.b@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :