รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
Total Citations : 63
Total Publications : 147
Journal Name : NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Pinai Sirikiatikul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NAJUA (HATA)
ISSN : 1686-1841
E-ISSN : 2697-3901
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน ขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Architecture, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : archihistoriography@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
10
4
2
4
1
1
0
0
0
Publication
4
16
9
13
16
10
8
6
13
0
Citation / Publication
2.25
0.63
0.44
0.15
0.25
0.1
0.13
0
0
0