รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
Total Citations : 84
Total Publications : 318
Journal Name : Chiang Mai Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Anak Iamaroon
ชื่อย่อของวารสาร : ชม. ทันตสาร
Abbreviation Name: CM Dent J
ISSN : 0857-6920
E-ISSN : 2697-4576
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cmdjdent@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmdj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
5
5
8
8
5
0
0
0
0
Publication
22
17
22
26
22
25
34
28
33
0
Citation / Publication
0.23
0.29
0.23
0.31
0.36
0.2
0
0
0
0