รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เทพสตรี I-TECH
Total Citations : 34
Total Publications : 123
Journal Name : Journal of Industrial Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร : เทพสตรี I-TECH
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-6648
E-ISSN : 2673-0561
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itech@lawasri.tru.ac.th
Website : http://itech.tru.ac.th/ojs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
1
2
0
1
3
1
0
0
0
Publication
0
0
11
13
18
17
21
16
27
0
Citation / Publication
0
0
0.18
0
0.06
0.18
0.05
0
0
0