รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เวชชสารสัตวแพทย์
Total Citations : 571
Total Publications : 1113
Journal Name : The Thai Journal of Veterinary Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Padet Tummaruk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Vet Med.
ISSN : 0125-6491
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : TJVMeditor2014@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjvm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
28
42
23
16
15
4
2
0
0
0
Publication
66
72
79
61
73
84
67
80
0
0
Citation / Publication
0.42
0.58
0.29
0.26
0.21
0.05
0.03
0
0
0