รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Kingkaew Pajareya
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASEAN J Rehabil Med
ISSN :
E-ISSN : 2673-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : asean.jrm@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-6823, 2673-0308
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.1 (2019)
  • An online-only Journal