รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Kingkaew Pajareya
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASEAN J Rehabil Med
ISSN :
E-ISSN : 2673-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : asean.jrm@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN: 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Start - Vol.27 No.3 2017)
  • Formerly known as: ISSN: 2630-0184 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018)
  • Formerly known as: ISSN: 2673-0308