รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Apichana Kovindha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASEAN J Rehabil Med
ISSN : 2673-0308
E-ISSN : 2673-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
โทรศัพท์ : 0-2716-6808
Email : asean.jrm@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  1. ตั้งแต่ เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017 ใช้ Print ISSN : 0857-6823
  2. ตั้งแต่ Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018 ใช้ Print ISSN : 2630-0184
  3. เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0