รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 40
Journal Name : ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Apichana Kovindha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASEAN J Rehabil Med
ISSN : 2673-0308
E-ISSN : 2673-0863
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : asean.jrm@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: ISSN: 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Start - Vol.27 No.3 2017)
 • Formerly known as: ISSN: 2630-0184 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  19
  21
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0