รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เวชสารแพทย์ทหารบก
Total Citations : 225
Total Publications : 307
Journal Name : Royal Thai Army Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พ.อ.ศราวุธ จินดารัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วพ.ทบ.
Abbreviation Name: RTAMedJ
ISSN : 0125-7722
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิทยาการ กรมแพทย์หารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : กรมแพทย์ทหารบก
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : rtamedj@pcm.ac.th
Website : http://www.rtamedj.pmk.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
22
28
11
5
3
8
3
4
1
0
Publication
28
32
22
19
22
20
26
35
23
0
Citation / Publication
0.79
0.88
0.5
0.26
0.14
0.4
0.12
0.11
0.04
0