รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Total Citations : 25
Total Publications : 193
Journal Name : Business Administration and Economics Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.มานะ เงินศรีสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: bae
ISSN : 1686-5731
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1200
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thongake79@hotmail.com, arrerut@hotmail.com, pongyuth.g@rsu.ac.th
Website : https://www.rsu.ac.th/bae/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
1
3
5
4
6
0
Publication
12
14
15
16
18
17
15
20
4
0
Citation / Publication
0
0
0
0.06
0.06
0.18
0.33
0.2
1.5
0