รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เอเชียปริทัศน์
Total Citations : 68
Total Publications : 206
Journal Name : Journal of Asian Review
ชื่อบรรณาธิการ : สุภาพร โพธ์แก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AP
ISSN : 0125-3638
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 254 สถาบันเอเชียศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supaporn.ph@chula.ac.th,nukun_b@hotmail.com, ias@chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ ASIA PARIDARSANA ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
2
1
0
1
1
1
0
0
0
Publication
13
14
14
11
10
11
10
0
0
0
Citation / Publication
0.08
0.14
0.07
0
0.1
0.09
0.1
0
0
0