รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : แก่นเกษตร
Total Citations : 1391
Total Publications : 1234
Journal Name : Khon Kaen Agriculture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
ชื่อย่อของวารสาร : แก่นเกษตร
Abbreviation Name: Khon Kaen Agr. J.
ISSN : 0125-0485
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Agriculture, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : agkasetkaj@gmail.com
Website : https://ag2.kku.ac.th/kaj/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
87
151
115
259
127
85
81
36
17
1
Publication
42
43
81
65
78
80
80
121
54
0
Citation / Publication
2.07
3.51
1.42
3.98
1.63
1.06
1.01
0.3
0.31
0