รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : แพทยสารทหารอากาศ
Total Citations : 114
Total Publications : 44
Journal Name : Royal Thai Air Force Medical Gazette
ชื่อบรรณาธิการ : น.อ.สินาท พรหมมาศ
ชื่อย่อของวารสาร : แพทยสารทหารอากาศ
Abbreviation Name: Royal Thai Air Force Medical Gazette
ISSN : 0125-0455
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานแพทยสารทหารอากาศ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ 171/1 กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sinart@rtaf.mi.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtafmg
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
9
8
4
1
0
0
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
31
13
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.03
0.08
0