รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ไทยไภษัชยนิพนธ์
Total Citations : 56
Total Publications : 142
Journal Name : Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Theerasak Rojanarata, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai Bull Pharm Sci
ISSN : 1686-9540
E-ISSN : 2586-8659
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการไทยไภษัชยนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ROJANARATA_T@su.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
9
12
3
7
7
1
1
0
0
Publication
10
9
14
14
14
14
16
25
17
9
Citation / Publication
0.4
1
0.86
0.21
0.5
0.5
0.06
0.04
0
0