รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Theerasak Rojanarata, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai Bull Pharm Sci
ISSN :
E-ISSN : 2985-2358
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom 73000
 • บรรณาธิการไทยไภษัชยนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
 • เจ้าของ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : Rojanarata_t@su.ac.th
  Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1686-9540, eISSN: 2586-8659
 • An online-only journal