รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
Total Citations : 1
Total Publications : 35
Journal Name : Journal of Information Systems for Business
ชื่อบรรณาธิการ : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Jisb
ISSN :
E-ISSN : 2465-4264
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wongpinn5@gmail.com
Website : http://www.jisb.tbs.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
20
15
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.05
0
0