รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
Journal Name : Journal of Information Systems for Business
ชื่อบรรณาธิการ : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Jisb
ISSN :
E-ISSN : 2465-4264
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wongpinn5@gmail.com
Website : http://www.jisb.tbs.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal