รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : MANUSYA: Journal of Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Nattama Pongpairoj (รศ. ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MANUSYA
ISSN : 0859-9920
E-ISSN : 2673-0103
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Room 1332 Boromrajakumari Building, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330
เจ้าของ : Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : manusyajournal@gmail.com
Website : http://www.manusya.journals.chula.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :