รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Romyen Kosaikanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MFU Connexion
ISSN : 2286-6477
E-ISSN : 2465-4213
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Division, Mae Fah Luang University Research and Innovation Institute 333 Moo 1 Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand 57100
เจ้าของ : ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / Research Administration Division, Research and Innovation Institute, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : connexion@mfu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Currently known as: E-ISSN : 2821-9651, Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences (Vol.11 No.1 2022 - present)