รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 11
Total Publications : 129
Journal Name : MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Romyen Kosaikanont
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MFU Connexion
ISSN : 2286-6477
E-ISSN : 2465-4213
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Division, Mae Fah Luang University Research and Innovation Institute 333 Moo 1 Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand 57100
เจ้าของ : ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / Research Administration Division, Research and Innovation Institute, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : connexion@mfu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
3
5
1
1
0
0
Publication
0
0
10
18
15
17
24
24
21
0
Citation / Publication
0
0
0
0.06
0.2
0.29
0.04
0.04
0
0