รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asean Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชาติ ทีฆะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJE
ISSN :
E-ISSN : 2465-437X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Asean Journal of Education สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 259 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : AJE@dusit.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJE/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2673-0766
  • An online-only Journal