รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof. Sutee Anantsuksomsri, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NJEDP
ISSN : 2672-9016
E-ISSN : 2651-2416
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 254 Phayathai Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pat.s@chula.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nakhara
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :