รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 92
Journal Name : NIDA Case Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Wariya Lamlert
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NCRJ
ISSN : 1906-3865
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Center,National Institute of Development Administration (NIDA)118 Seri Thai Rd., Khlongchan,Bangkapi, Bangkok, 10240 THAILANDสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@nida.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
12
10
10
10
10
9
5
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0