รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : NIDA Case Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Wariya Lamlert
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NCRJ
ISSN : 1906-3865
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Center,National Institute of Development Administration (NIDA)118 Seri Thai Rd., Khlongchan,Bangkapi, Bangkok, 10240 THAILANDสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@nida.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :