รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 10
Total Publications : 98
Journal Name : NU. International Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Sumrit Mopoung
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: nuinterscij
ISSN : 2697-5599
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Science, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sumritm@nu.ac.th, nuinterscij@nu.ac.th
Website : https://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Physics and Astronomy
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1686-5561, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Science Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
1
5
3
0
1
0
0
0
Publication
0
0
10
9
11
12
24
12
20
0
Citation / Publication
0
0
0.1
0.56
0.27
0
0.04
0
0
0