รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : NU. International Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Sumrit Mopoung
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: nuinterscij
ISSN : 2697-5599
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Science, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sumritm@nu.ac.th, nuinterscij@nu.ac.th
Website : https://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Physics and Astronomy
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1686-5561, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Science Journal