รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 6
Total Publications : 95
Journal Name : PSRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSRU J. Sci. Tech.
ISSN : 2465-5112
E-ISSN : 2672-9741
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : scijournal@psru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
1
3
2
0
0
Publication
0
0
0
14
12
14
25
30
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.07
0.12
0.07
0
0