รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : PSRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PSRU J. Sci. Tech.
ISSN : 2465-5112
E-ISSN : 2672-9741
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : scijournal@psru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :