Home » Archive by categoryActivities

ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เตรียมความพร้อม International Journal of Agricultural Technology เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

                  เมื่อช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะพลังงานฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญบรรณาธิการและคณะทำงานวารสาร International Journal of Agricultural Technology โดยมี รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมข้อมูลและความพร้อมวารสารก่อนการ submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อีกทั้ง รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, Local Board ของโครงการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร...
read more…

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI

         เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาขน) และกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังแนะนำการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI...
read more…

Submit ABAC Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

         เมื่อช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ดร.อัปสร มีสิงห์ บรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร ABAC Journal ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus และมีกองบรรณาธิการจากวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการ submit ครั้งนี้ด้วย โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ภาพกิจกรรม ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
read more…

ศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology เตรียมข้อมูลก่อน submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

          เมื่อช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญกองบรรณาธิการวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology โดยมี รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เป็นบรรณาธิการวารสาร และมี ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, Local Board ของโครงการในสาขานี้ ได้ให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมข้อมูลของวารสารก่อน submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ภาพกิจกรรม...
read more…

กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI

       เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ คุณชาตรี วงษ์แก้ว, นักวิจัยศูนย์ TCI ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป ภาพกิจกรรม ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :...
read more…