Home » Movements » “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ISSN 1686-7319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

“วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ISSN 1686-7319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ เป็น ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร