Home » Movements » “วารสารวิจัยทางการศึกษา” ISSN 1905-5536 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

“วารสารวิจัยทางการศึกษา” ISSN 1905-5536 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ เป็น ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา เป็นบรรณาธิการวารสาร