Home » Movements » “วารสารบริหารการศึกษา มศว” ISSN 1685-2257 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

“วารสารบริหารการศึกษา มศว” ISSN 1685-2257 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ เป็น ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร