Home » Movements » “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ISSN 1686-7319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

“วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ISSN 1686-7319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็น อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป และเปลี่ยนเปลง E-mail วารสาร คือ jmmslpru@gmail.com