ปี พ.ศ.

วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2557
       ปี 2558
       ปี 2559

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2557
       ปี 2558
       ปี 2559

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2556
       ปี 2557
       ปี 2558

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2556
       ปี 2557
       ปี 2558

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2555
       ปี 2556
       ปี 2557

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2555
       ปี 2556
       ปี 2557

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2554
       ปี 2555
       ปี 2556

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2554
       ปี 2555
       ปี 2556

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2553
       ปี 2554
       ปี 2555

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า 
    Thai-Journal Impact Factors 
       ปี 2554
       ปี 2555

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2552
       ปี 2553
       ปี 2554

  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2554

พ.ศ. 2551

หมายเหตุ : สำหรับวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่ทำการประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงฯ แต่สามารถขอทราบค่า TCI Impact Factors ประจำปี 2551 ได้หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป