ผู้รับผิดชอบวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร/โทรสาร : 0-2470-8647


……………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2613-3540-41  โทรสาร 0-2623-5713