หัวข้อการประชุม/วัตถุประสงค์​

รายละเอียดการประชุม

วันที่/สถานที่

จำนวนผู้เข้าร่วม

13)การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 11 
เข้าสู่เว็บไซต์ 
“Towards Scholarly Publishing Qualities: Ethics, Visibility and E-Journal Management”
1.นำเสนอผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI
2.นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
3.ประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
4.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 11
(The 11th TCI Symposium Approval Letter)
 
 

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)
 
 

3. กำหนดการ 
(The Programme)
 
 

4. การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 3 
(Announcement of the 3rd TCI- SCOPUS-TRF Journal Award)
 

5. การบรรยายเรื่อง “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist”
(Presentation: “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist”)
By Ms. Susanne Steiginga, Scopus Product Manager
  


6. การบรรยายเรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals”
(Presentation: “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals”)
By Prof. Jeffrey Beall, University of Colorado Denver, Colorado, USA
 
 

7. การบรรยายเรื่อง “กระบวนการเชื่อมต่อระบบ EPS กับ ThaiJO” (Presentation: “EPS Integration Process with ThaiJO”)
By Dr. Choochart Haruechaiyasak (NECTEC)
 
 

8. การบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อเข้าสู่ระบบบค้นหาความซ้าซ้อนของเนื้อหาสาหรับวารสารและงานวิชาการไทย”
(Presentation: “E-Journal Format Checker for TCI Database System”)
By Mr. Santipong Thaiprayoon (NECTEC) and Mr. Santi Ittiritmeechai (TCI)
 
 

9. การระดมสมองเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย”
(Presentation and Discussion: “Brain Storming Session: Quality Development for Thai Scholarly Journals”)
Moderated by Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop
 
 

10. เอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม  

15 ธ.ค. 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

600 คน

12)การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10 
เข้าสู่เว็บไซต์ 
“Automated Data Input for Thai Journal Management”
1.รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2558
2.นำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
3.นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4.ประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
5.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 10
(The 10th TCI Symposium Approval Letter)
 
 

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)
 
 

3. กำหนดการ 
(The Programme)
 
 

4. การเสวนาเรื่อง “คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
(Presentation and Discussion: “Qualities of TCI Indexed Journals and Academic Promotions and Graduations”)
  

โดย ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และ ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.  

5. การบรรยายเรื่อง “บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559” 
(Presentation and Discussion: “Lessons learned, incidents and appeals after the 3rd round of the TCI journal assessment exercise”)
  


6. การบรรยายเรื่อง “การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวารสารใน TCI”
(Presentation: “Extraction and Plagiarism Checking System”)
 

7. การสาธิตการตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวารสารใน TCI 
(Presentation: “TCI Format Checker”)
 
 

8. การบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าการจัดทาฐานข้อมูลย่อยสาหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิง วารสารในเล่มวิทยานิพนธ์”
(Presentation: “Progress on Bibliographic and Citation Indexing of Dissertations and Theses”)
 
 

9. การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
(Presentation: “Announcement of the 3rd TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards”)
 
 

10. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(List of participants)
 
 

30 พ.ค. 59
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

450 คน

11)การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 
เข้าสู่เว็บไซต์ 
“TCI in Digitalization and Plagiarism Prevention”
1.รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557
2.หาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
3.หาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
4.พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
5.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 9
(The 9th TCI Symposium Approval Letter)
 
 

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)
 
 

3. กำหนดการ 
(The Programme)
 
 

4. การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซำ้ซ้อนของเนื้อหาสาหรับวารสารและงานวิชาการไทย”
(Presentation and Discussion: “Digitization and Plagiarism Checking for Research Publications”)
  


5. การบรรยายเรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสาหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์” 
(Presentation and Discussion: “Thesis Citation Index”)
 
 

6. การเสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง Voices from Editors “Ways ahead for Thai Journals” 
(Panel discussion: Voices from Editors “Ways ahead for Thai Journals”) 
 

7. การบรรยายพิเศษเรื่อง “Digitization and Plagiarism in international publishing” 
(Invited Talk: “Digitization and Plagiarism in international publishing”)
 
 

8. การรายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Update on TCI Activities)
 
 

9. ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจาปี 2557: การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล 
(TRF Research Award 2014: Thai-Journal Citation Index Centre)
 
 

10. เกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศ 
(Criteria of Thai Academic Journal)
 
 

11. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(List of participants)
 
 

12. สรุปประเด็นข้อซักถาม “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 “  

11 ก.ย. 58
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

450 คน

10)
“นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น”
1.รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
2.หาแนวทางการจัดทำวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
3.พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทย ครั้งที่ 8
(The 8th TCI Symposium Approval Letter)
 
 

2. โครงการจัดการประชุมฯ
(The Symposium Project)
 
 

3. กำหนดการ
(The Programme)
 
 

4. การประกาศผลรางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
(Announcement of the 2nd TCI- SCOPUS-TRF (TST) Journal Awards)
 
 

5. การบรรยายพิเศษเรื่อง “New local journals for publishing research with social impacts”
(Invited Talk: “New local journals for publishing research with social impacts”)
 
 

6. การเสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”
(Panel discussion: “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”)
 
 

7. การบรรยายเรื่อง “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”
(Presentation and Discussion: “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”)
 
 

8. การรายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Update on TCI Activities)
 
 

9. การระดมสมอง และตอบข้อซักถาม เรื่อง “การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (เริ่มปี 2558)”
(Brainstorming and Q&A session: “3rd Round of TCI Journal Quality valuations (Starting Year 2015)”)
 
 

10. เกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศ
(Criteria of Thai Academic Journal)
 
 

11. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of participants)
 
 

30 พ.ค. 57
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

350 คน

พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

11, 18 และ 25 ก.ย. 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

284 คน

1.
สร้างความรู้และความเข้าใจในลักษณะของงานวิชาการเพื่อสังคม
2.
แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย

31 ก.ค. 56
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

60 คน

7)การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 7 
เข้าสู่เว็บไซต์ 
“นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น”
1.
ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
2.
ร่วมหารือถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)
3.
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวารสารไทยครั้งที่ 7
(The 7th TCI Symposium Approval Letter)
 
 

2. โครงการจัดการประชุมวิชาการฯ
(The Symposium Project)
 
 

3. กำหนดการ
(The Programme)
 
 

4. Socially-engaged Research and the Need for a New Type of Journal  

5. ASEAN Research Publishing Landscape (ARPL): Connecting Dots  

6. An update on ASEAN Citation Index (ACI) Database  

7. รางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2
(Announcement of the 2nd TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards)
 
 

8. Thai Journal Publishing in Cooperation with Elsevier  

9. การพัฒนาวารสารไทยเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
ThaiJO (“Thai Journals Online (ThaiJO)”)
 
 

10. การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI : หลักการ เกณฑ์การประเมิน บทเรียน และผลกระทบ
(Experiences, Lessons Learned and Impacts from the Evaluationand Classification Program of Thai Journals Indexed in TCI Database, and Announcement of 2nd Round Evaluation)
 
 

11. TCI กับการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของไทย
(TCI and the Development of Thai Journal Quality)
 
 

12. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(List of Participants)
 
 

31 ส.ค. 55
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

250 คน

“เพิ่ม International Visibility ให้กับวารสารไทย”
1.
รายงานผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (E–CSAC of Thailand)
2.
ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
3.
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal Online System, ThaiJO System)
4.
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
5.
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

20 พ.ค. 54
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

250 คน

“สร้าง International Visibility ให้กับวารสารไทย”
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
การนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3.
การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (online Journal System, OJS)
4.
การจัดตั้งคณะกรรมการ E-CSAC เพื่อพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล
5.
การประกาศรางวัลคุณภาพสำหรับวารสารไทย TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards

10 ก.ย. 53
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

250 คน

“หาแนวทางความร่วมมือกับ International Gateway”
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง SCOPUS กับ TCI ในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3.
ระดมความคิด แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และประสบการณ์/บทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำวารสารไทยและแนวทางในการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ

20-21 ส.ค.52
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

220 คน

3)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 3
“พัฒนา Gateway ให้มีประสิทธิภาพ”
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพสากล

15 ส.ค. 51
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

190 คน

2)
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ และ วิธีการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI”
“สร้าง Gateway ให้กับบทความในวารสารไทย”
1.
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ (ศูนย์ TCI)
2.
กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.
ระดมความคิดและหาแนวทางร่วมกัน ในการกรอกข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการพัฒนาฐานให้เข้าถึง สืบค้นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

26 พ.ย. 47
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

120 คน

1)
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการในประเทศ และ การระดมความคิดเกี่ยวกับคุณภาพวารสารไทย”
“เปิดลิ้นชัก วารสารไทย”
1.
นำเสนอผลงานวิจัย การจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย
2.
เปิดเผยค่าดัชนีผลการะทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (Impact Factors) เป็นครั้งแรก
3.
ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทย

20 มี.ค. 46
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

182 คน