ลำดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

ระยะเวลา

สถานภาพ

22.

การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 5

สกว.

เม.ย. 58 – มี.ค. 61

ระหว่างดำเนินงาน

21.

การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 2

สกอ.

ส.ค. 57 – ก.ค. 60

ระหว่างดำเนินงาน

20.

การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย

วช.

ส.ค. 57 – ส.ค. 58

ปิดโครงการแล้ว

19.

การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย

วช.

ส.ค. 56 – ม.ค. 58

ปิดโครงการแล้ว

18.

การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 4

สกว.

ก.ย. 56 – ก.ย. 57

ปิดโครงการแล้ว

17.

การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 1

สกอ.

ส.ค. 53 – ก.ค. 57

ปิดโครงการแล้ว

16.

การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2

สกว.

ส.ค. 54 – ก.ค. 57

ปิดโครงการแล้ว

15.

การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล

สกว.

ธ.ค. 53 – พ.ย. 56

ปิดโครงการแล้ว

14.

การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3

สกว.

ก.ย. 53 – ส.ค. 56

ปิดโครงการแล้ว

13.

การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ h-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย

สมศ. และ มจธ.

พ.ย. 51 – พ.ย. 52

ปิดโครงการแล้ว

12.

การประเมินคุณภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษา สาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ

วช.

ต.ค. 51 – ก.ย. 52

ปิดโครงการแล้ว

11.

คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 2)

มจธ.

ก.ค. 51 – มิ.ย. 52

ปิดโครงการแล้ว

10.

จัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สกว. และ สกอ.

พ.ค. 51 – เม.ย. 54

ปิดโครงการแล้ว

9.

การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

สกว.

ก.ค. 50 – มิ.ย. 53

ปิดโครงการแล้ว

8.

คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 1)

มจธ.

ก.ค. 50 – มิ.ย. 51

ปิดโครงการแล้ว

7.

พฤติกรรมการอ้างอิง และดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI

มจธ.

ม.ค.49 – มิ.ย.51

ปิดโครงการแล้ว

6.

การศึกษาทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของโลก กรณีศึกษา: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

เอ็มเท็ค

ก.ค.48 – ธ.ค.48

ปิดโครงการแล้ว

5.

การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

สกว.

ก.ค.47 – มิ.ย.50

ปิดโครงการแล้ว

4.

การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ และแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546

สวทช.

ก.ค.47 – ม.ค.48

ปิดโครงการแล้ว

3.

โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)

สวทช.

ก.ย.46 – เม.ย.47

ปิดโครงการแล้ว

2.

การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ภายในประเทศ

สวทช.

มี.ค. 45 – ก.พ. 46

ปิดโครงการแล้ว

1.

การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ในประเทศ

มจธ.

ก.ย.44 – มี.ค. 45

ปิดโครงการแล้ว