ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร (8 ม.ค. 61)

          ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJo 2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJo 2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้วตาราง

การอบรมระบบ ThaiJo2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

รอบที่

วันที่

สถานที่

หมายเหตุ

1

7-9 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

2

14-16 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

3

21-23 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

4

5-7 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

5

14-16 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

6

21-23 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

7

18-20 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

8

25-27 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

วารสารที่อยู่ใน TCI

ตารางการอบรมระบบ ThaiJo2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

รอบที่

วันที่

สถานที่

หมายเหตุ

9

9-11 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารที่อยู่ใน TCI

10

30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561

ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

วารสารที่อยู่ใน TCI

11

20-22 มิถุนายน 2561

ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

วารสารที่อยู่ใน TCI

12

9-11 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารที่อยู่ใน TCI

13

18-20 กรกฎาคม 2561

ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

วารสารที่อยู่ใน TCI

14

31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

วารสารที่อยู่ใน TCI

 

การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2

 • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารทุกท่าน ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่https://tci-thaijo.org/public/training/  ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
 • ส่วนวารสารอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และมีความสนใจที่จะนำวารสารของท่านเข้ามาใช้งาน ThaiJo 2.0 นั้น ขอให้แจ้งความจำนงมาที่คุณสุภาพร ลำน้อย (ผู้ประสานงาน) โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อวารสาร
  • ติดต่อและเบอร์โทร
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ไม่เกิน 4 คน)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 25,000 บาท (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJo จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

สถานที่ฝึกอบรม

 • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
 • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้

 

ติดต่อประสานงาน 
คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJo 2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218