ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)

       ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมาทั้ง 2 รอบนั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

        ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้งเตือนเพื่อให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินวารสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 รอบ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 3) ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารสาขา
จำนวนวารสารที่ประเมินคุณภาพทั้งหมด
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
จำนวนวารสารไม่ผ่านตามเกณฑ์และไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จำนวนวารสารที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับการประเมิน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307
145
108
9
40
5
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
389
130
170
15
53
21
รวมทั้งหมด
696
275
278
24
93
26

 

หมายเหตุ* : หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป