ผลงานที่ได้รับการตอบรับและรอตีพิมพ์

       _

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011

6.

Sombatsompop N, Markpin T, Ratchatahirun P, Yochai W, Ittiritmeechai S, Premkamolnetr N, & Wongkaew C (2011) Thai Journals Quality Evaluation against Journal Selection Process Criteria of SCI-Expanded – KMUTT Research & Development Journal, 34(2): 165-183.  [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2008

5.

Markpin T, Yochai W and Sombatsompop N (2008) Qualitative Characteristics and Citation Behavior of Thai Academic Journals – KMUTT Research & Development Journal, 31(4): October-December: 671-683. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007

4.

Sombatsompop N, Premkamolnetr N, Ratchatahirun P, Markpin T, Yochai W & Boonradsamee B (2007) TCI and Thai Journal Quality Development Path : Past to Present – The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 8(Suppl 1): January-June: 58-70. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006

3.

Premkamolnetr N, MarkpinmT, Ratchatahiran P, Yochai W & Sombatsompop N (2006) Critical Peer Review System –TRF Research Community, 12(68): July-August: 40-44. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002

2.

Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) Journal Impact Factors for Thai Academic Journals: Part II. Journal Immediacy Index – KMUTT Research and Development Journal, 25(1): 87-95. [Full Text] 

ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2001

1.

Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2001) Journal Impact Factors for Thai Academic Journals: I. Preliminary Research Results – KMUTT Research and Development Journal, 24(3): 355-368. [Full Text]