รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารทั้งหมด

พบวารสารทั้งหมด 928 รายการ

*ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวารสารได้โดยคลิกที่ชื่อของวารสาร


issn e-issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ กลุ่ม สาขา เว็บไซต์ หมายเหตุ
0858-0855    ABAC Journal  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index   
2351-0617  2408-2058    ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal   
2468-1458  2452-316X    Agriculture and Natural Resources  N/A    http://anres.kasetsart.org/  Start using this print ISSN and journal name since Vol.50 No.1 2016. 
2286-9867    APHEIT International Journal  N/A    http://apheit.bu.ac.th/index.php/past-issues   
2287-0741  2287-075X    Applied Environmental Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/aer  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.36 No.1 January - June 2014 เป็นต้นไป 
2672-9156  2673-0421    Applied Science and Engineering Progress  N/A    www.ijast.kmutnb.ac.th/ 

- Start using this print ISSN, online ISSN and journal name since Vol.12 No.1 2019

- Print ISSN: 2465-4531, Online ISSN : 2465-4574, King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  (TCI index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018)

- Print ISSN: 1906-151X, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (TCI index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013)

 
2586-9159    ASEAN Engineering Journal  N/A    http://www.aseanengineering.net/aej/   
2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  N/A    www.aseanengineering.net/aej/   
2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  N/A    http://www.aseanengineering.net/aej/archive.php   
2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  N/A    http://www.aseanengineering.net/aej/archive.php   
2465-437X    Asean Journal of Education  N/A    http://aje.research.dusit.ac.th/index.php   
2351-0307    ASEAN Journal of Management & Innovation  N/A    ajmi.stamford.edu  Start using this print ISSN and journal name since Vol.1 No.1 January-May 2014. 
2673-0308  2673-0863    ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm 
 1. ตั้งแต่ เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017 ใช้ Print ISSN : 0857-6823
 2. ตั้งแต่ Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018 ใช้ Print ISSN : 2630-0184
 3. เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป
 
0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  N/A    www.astnet.org/index.php?name=Main  หยุดตีพิมพ์ 
2539-6293    Asia-Pacific Journal of Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/APST  ISSN(เดิม) : 0859-3957, E-ISSN(เดิม) : 2465-3986, ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (2) ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม เป็นเผยแพร่แบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป 
1905-7415  1875-855X    Asian Biomedicine  N/A    www.asianbiomed.org   
1906-151X    Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering  N/A    The Journal was renamed to 'King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology' , Print ISSN : 2465-4531 (Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018) 
1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  N/A    www.asian-energy-journal.info/  หยุดตีพิมพ์ 
1905-856X    Asian Journal of Literature, Culture and Society  N/A    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AsianJournal/index  Vol. 1 No.1 (2007) - Vol. 8 No.2 (2014) 
0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  N/A    www.apjai-journal.org   
0857-3662    Asian Review  N/A    http://www.ias.chula.ac.th/ias/en/Publishing-Asian-Review.php   
1686-0039    AU Journal of Management  N/A    www.aujm.au.edu/index.php/AUJM   
1513-0886    AU Journal of Technology  N/A    www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html   
1906-3296    AU-GSB e-Journal  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/index   
1685-4322  2651-0952    BU Academic Review  N/A    buacademicreview.bu.ac.th   
0125-6726  2539-5696    Buffalo Bulletin    ibic.lib.ku.ac.th/e-bulletin/   
0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  N/A    www.rsu.ac.th/bhst   
1905-6931    CATALYST  N/A    https://www.apiu.edu/research/catalyst/   
0125-2526  2465-3845    Chiang Mai Journal of Science  N/A    http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) 
1905-906X    Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  N/A    cmuj.cmu.ac.th/journalissue-cmujofsocialsciencesandhumanities.php  หยุดตีพิมพ์ 
1685-1994  2465-4337    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  N/A    cmuj.cmu.ac.th/  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 (2019) เป็นต้นไป 
0858-7574    Chulalongkorn Educational Review  N/A     
2651-2343  2651-0812    Chulalongkorn Medical Journal  N/A    http://clmjournal.org/  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย 'จุฬาลงกรณ์เวชสาร' และเปลี่ยนแปลง Print ISSN (เดิม) : 0125-6483 ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019. 
2672-9245    CMU Journal of Law and Social Sciences  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS  เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป 
2586-9396    Current Applied Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/cast/index  Start using this online ISSN and journal name since Vol.17 No.2 2017 
2286-9131    ECTI Transactions on Computer and Information Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ecticit  เปลี่ยน ISSN ใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2014 ISSN (เดิม) : 1905-050X 
1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  N/A    www.ecti-eec.org/index.php/ecti-eec   
1905-9663    Educational Journal of Thailand  N/A    www.edu.buu.ac.th/journal/journalinter/   
2539-6161  2539-6218    Engineering and Applied Science Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/easr/index  Start using this print ISSN and journal name since Vol.44 No.1 2017. 
0125-8281    Engineering Journal  N/A    engj.org/index.php/ej/index   
0859-9238    Engineering Transactions  N/A    http://www.engtrans.mut.ac.th/Home/   
1686-5456  2408-2384    Environment and Natural Resources Journal    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index   
1906-1714    EnvironmentAsia  N/A    www.tshe.org/ea/index.html   
2586-8349    Eye South East Asia  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/eyesea  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.12 No.1 January-June 2017) เป็นต้นไป 
2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal   
2465-5198    Genomics and Genetics  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index  Start using this print ISSN and journal name since Vol.9 No.1 2016. 
1905-9094    GMSARN International Journal  N/A    www.gmsarnjournal.com   
1906-9308    HRD Journal  N/A    http://hrdjournal.buu.ac.th/   
2651-1762    HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/hbds  เปลี่ยนชื่อวารสารตั้งแต่ปีที่ 19 กันยายน – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
2586-8594  2630-0079    Humanities, Arts and Social Sciences Studies  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/hasss/  เปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่ Vol.18 No.1 January-April (2018) เป็นต้นไป
 • E-ISSN(เดิม) : 2586-8519 ชื่อ(เดิม) : Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts ระหว่าง Vol.11 No.1 (2011) - Vol.17 No.3 (2017)
 • P-ISSN(เดิม) : 1513-4717 ชื่อ(เดิม) : Silpakorn University International Journal ระหว่าง Vol.4 No.1-2 (2004) - Vol.10 No.1 (2010)
 •  
  2630-0613  2630-0192    International Journal of Agricultural Technology  N/A    www.ijat-aatsea.com/   
  1906-8700    International Journal of Agricultural Travel and Tourism  N/A    www.tourism.mju.ac.th/Journal.php   
  1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  N/A    www.ijabme.org/   
  1906-8654    International Journal of Asian Tourism Management  N/A    www.tourism.mju.ac.th/journal.php   
  1906-4675    International Journal of Behavioral Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/index 
 • The Journal of Behavioral Science ตั้งแต่ Vol.1 No.1 September 2006 - Vol.5 No.1 September 2010
 • International Journal of Behavioral Science (IJBS) ตั้งแต่ Vol.6 No.1 September 2011 - Vol.13 No.1 January 2018
 • และกลับมาใช้ชื่อ 'The Journal of Behavioral Science' ตั้งแต่ Vol.13 No.2 July 2018 เป็นต้นไป
 •  
  2228-9135  2228-9194    International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)    https://www.tci-thaijo.org/index.php/BUILT/index   
  2286-7481  2586-887X    International Journal of Child Development and Mental Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh   
  0857-6033    International Journal of East Asian Studies    www.tci-thaijo.org/index.php/easttu 
 • เดิมชื่อ : วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา (Journal of East Asian Studies) :: Index ระหว่าง Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009
 • เดิมชื่อ : The International Journal of East Asian Studies :: Index ระหว่าง Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013
 • และเริ่มใช้ชื่อ : International Journal of East Asian Studies ตั้งแต่ Vol.18 No.1 2013 เป็นต้นไป
 •  
  2408-1914    International Journal of Management, Business, and Economics  N/A     
  1905-7172    International Journal of Renewable Energy  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/RAST  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.13 No.1 (2018): January-June เป็นต้นไป 
  0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  N/A    www.ijcim.th.org   
  2586-8527    International Scientific Journal of Engineering and Technology  N/A    isjet.pim.ac.th   
  2672-9628  2672-9423    Interprofessional Journal of Health Sciences  N/A    http://ijhs.rsu.ac.th/   
  1906-2257    Journal of Applied Animal Science  N/A    www.vs.mahidol.ac.th/jaas   
  2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS  Start using this print ISSN and journal name since Vol.50 No.1 2017. 
  2586-9434    Journal of Buddhist Education and Research  N/A    http://www.jber.in.th   
  2630-0583  2630-0656    Journal of Current Science and Technology  N/A    jcst.rsu.ac.th  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1, January - June 2018 เป็นต้นไป 
  0125-6939    Journal of Environmental Research  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.36 No.1 January-June 2014 เป็นต้นไป 
  2630-0702  2630-0826    Journal of Fisheries and Environment  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JFE  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.41 No.1 January-April 2017 เป็นต้นไป 
  2629-9992    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  N/A    https://jfhb.dusit.ac.th/  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vo. 11 No. 1 (2018) January - April เป็นต้นไป 
  1689-7165    Journal of Global Business Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGBR/index   
  0857-4421  2586-940X    Journal of Health Research  N/A    https://www.emeraldinsight.com/loi/jhr   
  2586-9981  2630-0559    Journal of Health Science and Medical Research  N/A    www.jhsmr.org/index.php/jhsmr  Start using this print ISSN, online ISSN and journal name since Vol.36 No.2 April-June 2018. 
  2673-057X    Journal of HRintelligence : HRi  N/A    www.journalhri.com/index.html  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 (Vol.7 No.1 2012) เป็นต้นไป 
  1906-6244    Journal of International Buddhist Studies  N/A    www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS   
  2286-7201  2651-0898    Journal of Materials Science and Applied Energy  N/A    jmsae.snru.ac.th  ยกเลิก Print ISSN : 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 
  2672-9806  2673-0235    Journal of Multidisciplinary in Social Sciences  N/A    http://jmss.dusit.ac.th/  1.] แต่เดิมใช้ชื่อ วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal) 2.] หลังจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ชื่อ วารสารวิจัย มสด สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2551) | ISSN: 1905-2847 (Print) / 2408-1582 (Online) จนถึง ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2561) 3.] เปลี่ยนอีกครั้งเป็น Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (ไม่มีชื่อภาษาไทย) และเปลี่ยนเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่ (ISSN) เลขเดิมคือ 1905-2847 (Print) และเลขฉบับออนไลน์ 2408-1582 (Online) เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่คือ 2672-9806 (Print) และเลขฉบับออนไลน์ 2673-0235 (Online) เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.15 No.1 | 2019) เป็นต้นไป 
  2228-8899    Journal of People and Society in Local Culture  N/A    jpsl.srru.ac.th   
  2286-9247    Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  N/A    http://icmr.crru.ac.th/icmr_journal/  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป  
  0857-5754    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  N/A    www.j-pbs.org/index.php  Start using this journal name since Vol.22 No.1 (2009): April 
  2465-4418    Journal of Population and Social Studies  N/A    www.ipsr.mahidol.ac.th/journal  ยกเลิก Print ISSN : 0857-717X  
  2586-8764    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/RAST  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.13 No.1 (2018): January-June เป็นต้นไป 
  2229-2152  2697-424X    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jrame   
  1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities  N/A    digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/huso/issue/archive   
  2651-1347  2672-989X    Journal of Studies in the English Language  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsel/index  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.13 No.2 July-December 2018 เป็นต้นไป 
  1905-9566    Journal of Supply Chain Management Research and Practice  N/A    jscm.au.edu/index.php/sep2007   
  1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment  N/A    www.jseejournal.com   
  1686-9184    Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  N/A    https://www.asianresearchcenter.org/arc-journal   
  1906-8190    Journal of the International Association of Buddhist Universities  N/A    jiabu.mcu.ac.th   
  0303-8122    Journal of The Science Society of Thailand  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.25 No.1 1999. 
  2228-8279  2408-1213    Journal of Urban Culture Research  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/JUCR   
  2452-3151    Kasetsart Journal of Social Sciences  N/A    kjss.kasetsart.org  Start using this print ISSN and journal name since Vol.37 No.1 January-April 2016. 
  0125-796X    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JFE  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.41 No.1 January-April 2017 เป็นต้นไป 
  2465-4531  2465-4574    King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  N/A    www.ijast.kmutnb.ac.th/ 

  - เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ Vol.12 No.1 (2019) เป็นต้นไป

  - Print ISSN (เดิม) : 1906-151X , ชื่อวารสาร (เดิม) : Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering ระหว่าง Vol.3 No.1 (2010) - Vol.6 No.3 (2013)

   
  1905-2367    KMITL Science and Technology Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/cast/index  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.17 No.2 2017 
  1685-2044    KMITL Science Journal  N/A    www.kmitl.ac.th/science/sci_journal/index.php  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-7326    Language Institute Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.6 No.1 2013 
  2630-0672  2672-9431    LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/learn  Start using this print ISSN and journal name since Vol.6 No.1 2013 
  1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  N/A    www.mijst.mju.ac.th/   
  0859-9920  2673-0103    MANUSYA, Journal of Humanities  N/A    www.manusya.journals.chula.ac.th   
  2286-6477  2465-4213    MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    connexion.mfu.ac.th/   
  0147-5207    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  N/A    www.mksjournal.org/   
  2672-9016  2651-2416    Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakhara/   
  1906-3865    NIDA Case Research Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ   
  1686-5561    NU. International Journal of Science  N/A    www.sci.nu.ac.th/sciencejournal/index.php/journal  Start using this print ISSN and journal name since Vol.11 No.1 2014  
  2286-8933    Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  N/A    www.osirjournal.net  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.11 No.3 2018. 
  2651-1061    Outbreak, Surveillance, Investigation & Response  N/A    http://www.osirjournal.net/index.php/osir  Start using this print ISSN and journal name since Vol.11 No.3 2018. 
  1906-8107  2586-8373    Pacific Rim International Journal of Nursing Research    www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/index  Start using this print ISSN and journal name since Vol.14 No.1 (2010): January-March.  
  2586-8195  2586-8470    Pharmaceutical Sciences Asia    www.pharmacy.mahidol.ac.th/journal  Start using this print issn and journal name since Vol.44 No.2 2017. 
  0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  N/A    https://www.dmcr.go.th/miniprojects/39/16623   
  1513-6442    Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/PrajnaVihara   
  2465-5112    PSRU Journal of Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru   
  1905-3193  2651-1789    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/psru  Start using this print ISSN and journal name since Vol.13 No.1 2012. 
  2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  N/A    www.rsu.ac.th/rjas  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1, January - June 2018 เป็นต้นไป 
  2408-1809    Rangsit Journal of Educational Studies  N/A    rjes.rsu.ac.th   
  1513-5934  2651-1479    rEFLections  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/reflections/   
  2408-204X  2630-0400    Research and Knowledge  N/A    rk.msu.ac.th/   
  1906-4241    RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  N/A    www.rianthaijournal.org/  ยกเลิกชื่อภาษาไทย คือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
  1905-8446    RMUTT Global Business and Economics Review  N/A    http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/index   
  0859-2659    Sasin Journal of Management  N/A    www.sasin.edu/about/sjm.html   
  1906-6406    Scholar  N/A    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar  The Journal was renamed and print ISSN Vol.9 No.2 July-December 2017 
  2586-9388    Scholar: Human Sciences  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar  Start using this journal name since Vol.9 No.2 July-December 2017 
  2586-9000  2586-9027    Science and Technology Asia  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia  Start using this print ISSN and journal name since Vol.22 No.1 2017 (January-March 2017). 
  2630-0087    Science, Engineering and Health Studies  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/sehs  Start using this print ISSN and journal name since Vol.12 No.1 January-April 2018. 
  1513-1874    ScienceAsia  N/A    www.scienceasia.org/  Start using this print ISSN and journal name since Vol.25 No.1 1999. 
  1513-4717    Silpakorn University International Journal  N/A    (Vol. 1 2006) - (Vol.9,2009 - Vol.10,2010) 
  2586-8594  2586-8519    Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  N/A    Vol 11 No 1 January -June (2011) - Vol 17 No 3 September-December (2017) 
  1905-9159  2586-842X    Silpakorn University Science and Technology Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/sehs  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.12 No.1 January-April 2018. 
  2629-995X  2228-8082    Siriraj Medical Journal  N/A    www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj  Start using this print ISSN and journal name since Vol.57. No.1-4 (2005): January-April. 
  2651-0758  2630-015X    SNRU Journal of Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal  Start using this print ISSN and journal name since Vol.7 No.2 2015. 
  2229-2608    Social Science Asia  N/A    www.socialscienceasia.nrct.go.th   
  0125-3395  2408-1779    Songklanakarin Journal of Science and Technology  N/A    www.sjst.psu.ac.th/  ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2286-8984  2465-5120    SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS  N/A    www.econ.chula.ac.th/saje  Start using this print ISSN and journal name since Vol. 1 No. 1 January-December 2013. 
  2408-2120  2539-5947    St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    https://journal.stic.ac.th/index.php/sjhs/issue/archive   
  1906-1838    Stamford Journal  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.1 No.1 January-May 2014) เป็นต้นไป 
  2351-0889  2539-5742    Suan Sunandha Science and Technology Journal  N/A    www.ssstj.sci.ssru.ac.th   
  0858-849X  2587-0009    Suranaree Journal of Science and Technology  N/A    ird.sut.ac.th/e-journal/  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
  9999-9999    test1  N/A     
  0495-3843  2465-423X    Thai Forest Bulletin (Botany)    www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin   
  0049-3589    Thai Journal of Agricultural Science  N/A    www.thaiagj.org   
  0859-2446    Thai Journal of Gastroenterology  N/A    www.thaigastro.com  หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  0857-8664    Thai Journal of Genetics  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.9 No.1 2016. 
  0857-6084    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology    www.tci-thaijo.org/index.php/tjog   
  0857-5754    Thai Journal of Physiological Sciences  N/A    The Journal was renamed since Vol.22 No.1 (2009): April 
  2286-7333  2630-0095    Thai Journal of Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tjst   
  2630-0931  2651-0529    Thailand and The World Economy  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER  Start using this print ISSN and journal name since Vol.36 No.2 2018. 
  1685-9057  2351-0676    Thailand Statistician  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/thaistat  ISSN (เดิม) : 1985-9057 
  2286-8909    THAITESOL JOURNAL  N/A    www.thailandtesol.org/thaitesol-journal   
  2408-1000  2672-9075    Thammasat Business Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ/index   
  0859-4074    Thammasat International Journal of Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.22 No.1 2017 (January-March). 
  0859-5747  2630-0303    Thammasat Review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tureview   
  2287-9674  2287-0237    The Bangkok Medical Journal  N/A    www.bangkokmedjournal.com   
  2465-4027    The Clinical Academia  N/A    www.theclinicalacademia.org/  Start using this print ISSN and journal name since Vol.39 No.3 2015. 
  0857-6033    The International Journal of East Asian Studies  N/A     
  1686-7831    The Journal : Journal of the Faculty of Arts  N/A    www.ar.mahidol.ac.th   
  1906-4675    The Journal of Behavioral Science  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS 
 • The Journal of Behavioral Science ตั้งแต่ Vol.1 No.1 September 2006 - Vol.5 No.1 September 2010
 • International Journal of Behavioral Science (IJBS) ตั้งแต่ Vol.6 No.1 September 2011 - Vol.13 No.1 January 2018
 • และกลับมาใช้ชื่อ 'The Journal of Behavioral Science' ตั้งแต่ Vol.13 No.2 July 2018 เป็นต้นไป
 •  
  0859-3604    The Journal of Risk Management and Insurance  N/A    https://www.jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index   
  0304-226X  2651-1851    The Journal of the Siam Society  N/A    www.siam-society.org/pub_JSS/jss_index.html  ISSN (เดิม) : 0857-7099 
  0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society  N/A    www.siam-society.org/index.php   
  1905-7725    The New English Teacher  N/A    www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher   
  0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  N/A    www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm   
  0125-4685  1905-4637    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences    http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index   
  1686-770X    The Thailand Natural History Museum Journal  N/A    www.thnhmjournal.com   
  1513-1025  2586-906X    Thoughts  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/thoughts   
  1513-9700  2586-9892    Tropical Natural History  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnh  Start using this print ISSN and journal name since Vol.10 No.1 2010. 
  1906-5582    UTCC International Journal of Business and Economics  N/A    http://www.ijbejournal.com/subscribe.php   
  2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU  ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 
  2629-9968    Veterinary Integrative Sciences  N/A    www.vet.cmu.ac.th/cmvj  Start using this online ISSN and journal name since Vol.16 No.2 2018. 
  1686-3933  2228-835X    Walailak Journal of Science and Technology    http://wjst.wu.ac.th   
  1513-4458  กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/index   
  1905-1352  กระแสอาคเนย์  Southeast current  N/A    www.pol.ru.ac.th/csas/index.php  หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
  0125-7501  ขอนแก่นเวชสาร  Khon Kaen Medical Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.39 No.3 2015. 
  1906-117X  ครุศาสตร์สาร  Journal of Educational Studies  N/A    ejs.bsru.ac.th/edujournal/index.php   
  0125-2208  2408-1981  จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  N/A    www.jmatonline.com   
  0857-5118  จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  N/A    http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/list&id=10   
  1905-954X  จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review  N/A    http://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th   
  1686-3720  จุลนิติ    N/A    http://web.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&new_topic=8   
  1906-1692  จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin  N/A    arc.tu.ac.th   
  0125-6564  2673-0677  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  N/A    cbsreview.acc.chula.ac.th   
  0857-6483  จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0125-6483  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  N/A    www.asianbiomed.org/clmj/indexEng.php  ยกเลิกชื่อภาษาไทย 'จุฬาลงกรณ์เวชสาร' ตั้งแต่Vol.62 No.6 November 2018 และเปลี่ยนแปลง Print ISSN (ใหม่) : 2651-2343 ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019 
  1686-4395  ดำรงวิชาการ  Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/damrong   
  0125-0558  ดุลพาห    N/A    https://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/1605   
  1513-7376  ทีทัศน์วัฒนธรรม  Journal of Thithat Watthanatham  N/A    culture.bsru.ac.th/ejournal   
  1513-5241  ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tmj   
  0858-6160  2408-2023  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  Journal of Communication Arts Review  N/A    www.rsu.ac.th/jca   
  0857-2992  บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  N/A    www.thethaibar.org/botbundit/   
  0125-8427  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 (Vol.28 No.1 January - April 2010) เป็นต้นไป 
  2350-9996  บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed   
  1905-6788  ปณิธาน  Panidhana : Journal of Philosophy and Religion  N/A    panidhanaphilcmu.com   
  0125-5118  พยาบาลสาร  Nursing Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing   
  1906-2540  พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/NER/index  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  0125-7560  พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/BMJ   
  0857-1406  ภาษาและภาษาศาสตร์  Language and Linguistics  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling/issue/archive   
  0125-5061  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO   
  2350-9392  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  N/A    www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/HUSOCReview   
  1513-461X  2630-0307  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  N/A    journal.human.cmu.ac.th/   
  2673-0243  มนุษยสังคมสาร  Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index  ชื่อเดิม "วารสารวิชาการ รมยสาร (Rommayasan) / ISSN 1686-0101" เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ "มนุษยสังคมสาร (มสส.) (ISSN 2673-0243)" โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นไป 
  2672-9113  2673-0170  มังรายสาร  Mangrai Saan Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป  
  0125-135X  รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  N/A    www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132   
  0125-0957  รัฐสภาสาร    N/A    https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3623   
  0859-8185  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  N/A    research.pcru.ac.th/journal_pcru   
  1906-6813  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin   
  0858-9739  2672-9784  รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/index  Formerly Print ISSN : 0857-8052 
  0125-3611  2651-0561  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal   
  0125-4235  ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/LMJ   
  1513-2498  2651-0871  วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/vnj/index   
  0125-1252  วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/VMED   
  0943-0916  วนสาร  Vanararn  N/A     
  1513-9956  วรรณวิทัศน์  VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Wannawithat   
  2465-5503  2630-0524  วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhapanya Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmbr   
  2586-9817  วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Humannities Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/human/index   
  2287-0121  2673-0782  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jssr   
  0859-9343  วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index   
  1906-215X  วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป 
  2408-1221  2672-9342  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index  (i)Print ISSN (เดิม) : 2408-122X (ii)ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 เป็นต้นไป (iii)เปลี่ยนแปลงระบบออนไลน์จากเดิมเว็บไซต์ http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th เป็น https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
  2672-9334  2672-9369  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  RMUTI Journal Science and Technology  N/A    http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป 
  2286-8267  วารสาร มมร วิชาการล้านนา  Academic Journal of MBU; Lanna Campus  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/index   
  1513-0975  วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal  N/A     
  0857-2321  วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  N/A    www.rcot.org/2016/pages/Journal#y2016   
  0125-3093  วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal/index   
  1906-1560  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Law Journal  N/A    http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html   
  1906-2664  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี    N/A    http://www.law.tu.ac.th/   
  1513-8089  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal  N/A    dpu.ac.th/law/about.html   
  1513-1777  วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal  N/A    web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/journal.htm   
  2408-249X  2673-0189  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/index   
  0857-9776  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  N/A    lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx   
  0125-1643  วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  N/A    www.dms.moph.go.th/dmsweb/dmsweb_v2_2/content/org/webpageJDMS_30/demo/index.html   
  0125-250X  วารสารกรมบัญชีกลาง    N/A    https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH   
  0125-684X  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  N/A    dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/back_issue.html   
  1906-3253  วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTJS   
  0125-7242  2673-0316  วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  N/A    203.157.32.5/Journal/   
  0125-4634  วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjpt   
  1686-2147  วารสารการงบประมาณ  Budget Journal  N/A    http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=131&mid=216   
  2408-2619  วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1 (2015) มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
  2286-718X  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms   
  2286-8399  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  N/A    www.bbs.buu.ac.th/pages/facultyAndResearch/journal/journalList.php   
  0854-9849  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal   
  1686-7319  2630-0664  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr   
  1906-5485  2465-4434  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JEM   
  2351-065X  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University  N/A    www.bba.ubru.ac.th/JournalBBA/   
  1905-6303  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat   
  1906-8255  วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Educational Administration, Silpakorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/EdAd   
  2286-8003  2697-4320  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  N/A    https://jeal.snru.ac.th/Archive   
  1906-103X  วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals   
  2697-4029  วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/ 
 • เปลี่ยน ISSN Print ให้ตรงกับชื่อวารสาร ตามหนังสือที่ อว 0606.9/16 18 ก.ค. 62
 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 (Vol.5 No.2 2016) เป็นต้นไป
 • ISSN Print (เดิม) : 2286-9328 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Journal of Political Science and Law Kalasin University ตั้งแต่วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (Vol.4 No.2 2015) - ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.5 No.1 2016)
 • ISSN Print (เดิม) : 2286-9328 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University ตั้งแต่วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 (Vol.1 No.1 2012) - ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.4 No.1 2015)
 •  
  1906-4950  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา  Journal of Educational Administration and Supervision  N/A    https://edu.msu.ac.th/JAD/home/index.php  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1906-4950  วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1906-7933  วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  N/A    mbs.msu.ac.th/ej/   
  2408-1280  วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/apnj/index   
  1906-2230  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jprad/   
  0859-3949  2651-1908  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy   
  0857-4553  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH   
  2351-0358  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/index  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป 
  1906-1773  วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE  Start using this print ISSN and journal name since Vol.1 No.1 2007. 
  1906-0025  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/issue/archive  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (Vol.3 No.3 2009) เป็นต้นไป 
  2392-5671  2392-568X  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index   
  2630-0443  2630-0451  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ  Print ISSN (เดิม) : 2286-9824 
  1906-7321  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index   
  1905-3630  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal  N/A    www.lpdi.go.th   
  2287-0075  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน  Community Health Development Quarterly  N/A     
  2287-0075  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  N/A    home.kku.ac.th/chd/index.php/th/journal.html   
  0125-3778  วารสารการวัดผลการศึกษา  Journal of Education Measurement  N/A    eptb.swu.ac.th    
  0858-5520  2651-1444  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  N/A    edu.msu.ac.th/jem/home   
  1906-3016  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/index   
  1905-2219  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา  The Journal of Development Administrator Research  N/A    http://journal.ssru.ac.th/index.php/jdar   
  1906-456X  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  N/A    http://www.ptu.ac.th/Magazine/   
  1905-7121  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  Journal of Community Development Research  N/A    The Journal was renamed since Vol.6 No.2 July-December 2013 
  1905-7121  2539-5521  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  N/A    www.journal.nu.ac.th/JCDR  Start using this journal name since Vol.6 No.2 July-December 2013. 
  0858-0405  วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.1 No.1 2007. 
  1905-2693  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  N/A    www.edu.buu.ac.th/vesd/jesd.html   
  1906-2591  2673-0545  วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index   
  2465-3756  วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  Journal of Communication and Management NIDA  N/A    www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php   
  0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  N/A    http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all   
  2229-1806  วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  Journal of Vocational and Technical Education  N/A    ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE   
  1686-5103  วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  N/A    kjna.ubru.ac.th/   
  1906-506X  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of Politics, Administration and Law  N/A    http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/index.php/menu4   
  2228-8562  2697-3790  วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jopag/index   
  1685-991X  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM   
  2651-1886  2651-2084  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index  Start using this print ISSN and journal name since Vol.11 No.1-2 2004. 
  0857-2895  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index   
  0858-6632  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj/index   
  0125-3794  วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0858-0944  วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  N/A    www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/10/162   
  1513-9980  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  N/A    http://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine.php   
  2408-2635  2673-0006  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  Thai Industrial Engineering Network Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ienj/index   
  2350-9775  วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  N/A    http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/index.php   
  0125-7021  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Faculty of Nursing, KKU.  N/A    The Journal was renamed Vol.32 No.1 2009. 
  0858-4338  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu   
  1513-3613  วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  N/A    www.peswu-journal.info/   
  0858-4788  วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  Math Journal by the Mathematical Association of Thailand  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh   
  2351-0943  วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru   
  1685-2699  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  N/A    edurmu.org/journal   
  0859-8835  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU   
  2392-5507  2673-0030  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/edmcu  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) : 2392-5507 และเผยแพร่วารสารออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 (Vol.6 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1685-3954  2651-0596  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/index   
  2651-1649  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม Print ISSN : 1685-6481 โดยเผยแพร่วารสารออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.44 No.4 2018) เป็นต้นไป 
  1905-8160  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSH/index   
  0125-8095  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies  N/A    culturalscience.msu.ac.th/journal/  เดิมชื่อวารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( Journal of isan Studies Cultural Diversity) แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554 
  0857-1384  วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  N/A    www.thea.or.th/journal   
  1686-9443  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/QLLJ/index   
  1905-2960  วารสารจักษุธรรมศาสตร์  Thammasat Thai Journal of Ophthalmology  N/A    www.tec.in.th/index.php?page=journal  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.12 No.1 January-June 2017) เป็นต้นไป 
  0858-0006  2651-1975  วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/index   
  1905-565X  วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System  N/A    www.nrct.go.th/th/ePublishing/ejournalmoralbehavior.aspx   
  0858-8627  วารสารจิตวิทยา    N/A    www.tpathai.org   
  2286-6663  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  N/A    http://journal.psy.kbu.ac.th/index.php?action_page=20&username=&idUser=&status_log=   
  0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  N/A    http://www.journalclinicpsy.org/index.files/Page447.htm  ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology 
  2586-8748  วารสารจิตเวชวิทยาสาร  Academic Psychiatry and Psychology Journal  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/APPJ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.35 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • Print ISSN (เดิม) : 0857-2127 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.33 No.1 2017)เป็นต้นไป
 •  
  1905-9582  วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  N/A    https://sclc.mfu.ac.th/sclc-home.html   
  1905-1972  วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/CSJ   
  2286-9581  วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU   
  1513-5462  วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom   
  0125-6416  วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal    www.tci-thaijo.org/index.php/japanese   
  1905-2707  วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/rmj   
  2465-356X  วารสารดนตรีและการแสดง  Music and Performing Arts Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/index   
  2229-1148  2651-1029  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj   
  2651-1436  2651-1460  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  Journal of Public Administration and Politics  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/papojournal  Print ISSN (เดิม) : 1685-5779 
  0125-8303  วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  N/A    www.hri.tu.ac.th  หยุดตีพิมพ์ 
  0857-880X  วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ   
  0215-2534  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  N/A    www.dent.chula.ac.th/cudj/index.php   
  1513-9700  วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  The Natural History Journal of Chulalongkorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnh  The Journal was renamed since Vol.10 No.1 2010. 
  0125-3670  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tujo   
  1905-713X  วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs   
  2408-2481  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Journal of Learning Innovations Walailak University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu   
  0125-4960  2651-0960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/   
  1906-8735  2651-1223  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot   
  2350-9767  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ   
  2408-1957  2408-1566  วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Mahasarakham International Journal of Engineering Technology  N/A    www.engineer.msu.ac.th/mijet/   
  2229-0338  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  N/A    http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS/issue/archive   
  1513-4164  2651-1983  วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/NJLC   
  0857-3867  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal   
  1906-425X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal   
  2228-9526  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University Law Journal  N/A    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal   
  1685-9723  2586-9604  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Journal of Law and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS  ยกเลิกชื่อวารสาภาษาไทย ตั้งแต่วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  0857-085X  2673-009X  วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm  Print ISSN (เดิม) : 0859-085X โดยแก้ไข Print ISSN ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1906-6996  วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  Journal of Communication Arts of STOU  N/A    www.stou.ac.th/schoolsWeb/commarts/page/home.aspx   
  1685-5477  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/index   
  2392-5566  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า  Journal of Communication and Innovation NIDA  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jcin   
  1513-2226  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/index   
  1906-2141  วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journalup/index   
  0125-2836  2651-0707  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis  เดิมชื่อ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ (2521)- ปีที่ 12, 2540 
  1685-2257  วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/index   
  1686-6916  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU   
  1513-007X  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  N/A    buajead-ubru.com   
  0125-233X  วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  N/A    www.jba.tbs.tu.ac.th/   
  1905-6826  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  N/A    mba.nida.ac.th/en/book-intro   
  2672-9091  2408-2112  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal 
 • Print ISSN (เดิม) : 1905-3746 โดยเปลี่ยนแปลง Print ISSN ตั้งแต่ Vol 14 No 1 January - April 2019 เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 (Vol.8 No.1 2013) เป็นต้นไป
 •  
  2228-9658  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index   
  0859-9750  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut   
  2286-6809  2651-1819  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  N/A    res.bus.ubu.ac.th/res/journal   
  2229-2756  2651-1401  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai   
  1905-5811  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  N/A    www.graduate.ubru.ac.th/ubru-journal/   
  1906-9839  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/index   
  1905-9949  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  N/A    https://ict.srru.ac.th/journal/   
  1685-4063  2697-4843  วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/index   
  1905-9647  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU   
  1686-0632  2697-3885  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ   
  1906-3849  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  N/A    www.journal.grad.ssru.ac.th   
  1905-7679  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal   
  1905-8837  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-2850  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/index   
  1905-1603  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/index   
  2408-2457  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus  N/A    http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP   
  2286-9301  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  N/A    www.journal.nbc.mcu.ac.th   
  1906-0769   วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.6 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  2539-6757  วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index   
  0857-2143  วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  N/A    www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php   
  0125-1902  วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/index   
  2408-0829  2672-9903  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/index   
  1905-6729  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  N/A    neurosci.kku.ac.th/?cat=7   
  2228-9801  วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  N/A    http://neurothai.org/content_news_l.php?sec_slug=sec_journal   
  1905-579X  วารสารปรัชญาและศาสนา    N/A     
  2651-1088  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal  ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ Print ISSN (เดิม) : 1906-7658 โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
  0857-0884  2651-0804  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal   
  1685-3865  2651-2394  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  Journal of Thai Ombudsman  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป 
  1685-3865  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  Journal of Ombudsman  N/A    http://203.114.122.85/more_news.php?cid=21  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป 
  0125-0078  วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN   
  0857-3743  2673-0693  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/index  ISSN Print (เดิม) : 0857-3743 และชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health) 
  1906-652X  2672-961X  วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/policenurse   
  1513-5217  2651-2681  วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN   
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ns  The Journal was renamed (english name) since Vol.37 No.1 2019. 
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Nursing Science Journal of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ns  Start using this journal name (english) since Vol.37 No.1 2019. 
  0858-1231  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/CUNS   
  1906-0025  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Nursing Science Naresuan University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (Vol.3 No.3 2009) เป็นต้นไป 
  1513-5454  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal   
  0125-7021  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/nah  Start using this journal name since Vol.32 No.1 2009. 
  0125-8958  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu   
  1906-7925  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/trcnj   
  0857-5371  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/phn   
  0857-605X  2672-9474  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse   
  0858-8430  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  N/A    www.kmitl.ac.th/jkmitl/  หยุดตีพิมพ์ 
  1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  N/A    www.qsbg.or.th/bot/default.aspx   
  1513-4695  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  N/A    www.thaigeron.or.th/   
  1686-1442  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI   
  2228-9453  2651-2319  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD   
  0859-0818  วารสารพลังงาน  Journal of Energy  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ  Start using this journal english name since Vol.46 No.1 2006. 
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  Thai Journal of Development Administration  N/A    The Journal was renamed (english name) since Vol.46 No.1 2006. 
  2630-0680  วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป 
  1905-7881  2651-1584  วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  N/A    isdc.rsu.ac.th/journal/   
  0859-2667  วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jsd   
  0857-5452  2651-2238  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  N/A    www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal/   
  1685-2354  วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  N/A    http://www.ex-mba.buu.ac.th/journal.php  เปลี่ยนชื่อวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน (2010) 2553 เป็นต้นไป 
  0858-527X  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  N/A    huso.kpru.ac.th/phikun-journal   
  1686-7467  2651-141X  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan   
  0857-264X  วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  N/A    http://www.registration-master.com/thaitox/journal/content.php?slug=home   
  2351-0846  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  N/A    www.natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/sjps/   
  2408-1639  วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล  Mekong Chi Mun Art and Culture Journal  N/A    mcmac.udru.ac.th   
  1905-534X  วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  Journal of Buddhist Studies   N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jbs   
  0858-8325  2651-219X  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/index   
  0125-2488  2287-0024  วารสารภาษา  PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning    www.culi.chula.ac.th/publicationsonline   
  2586-808X  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.6 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  2286-9972  วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  N/A    www.culi.chula.ac.th/publicationsonline  Print ISSN (เดิม) : 0857-7285 
  0857-037X  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit   
  0125-6424  วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  N/A    www.lc.mahidol.ac.th/lcjournal/th/index-35-special.htm   
  0859-3485  2673-0672  วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index  เปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิม เพื่อให้ตรงกับเลขที่จดแจ้ง Print ISSN ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2286-7457  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University  N/A    www.human.ru.ac.th/grad   
  1686-445X  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index   
  0125-2690  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/index   
  0859-3485  2673-0502  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  Manutsayasat Wichakan  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index  กลับมาใช้ชื่อเดิม "วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ | Manutsayasat Wichakan" ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1905-3959  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Vol.12 No.2 2017) เป็นต้นไป 
  2408-1671  2651-0677  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA/index   
  2408-1256  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU   
  2672-9202  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/trujournal  เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
  2651-2459  2651-2467  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/npuj  เริ่มใช้ Print ISSN, Online ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2286-9395  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/index   
  0859-5992  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  N/A    www.journal.msu.ac.th/   
  1513-4563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  N/A    https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/issue/archive  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป 
  2408-2473  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index   
  1906-1102  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University  N/A    http://human.bsru.ac.th/search/frontpage   
  1906-1048  2672-9237  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  N/A    http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc   
  1905-551X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru   
  2286-7139  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru   
  2229-0141  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru   
  2228-8244  2697-391X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความ จากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นเผยแพร่แบบออนไลน์เท่านั้น โดยใช้ ISSN: 2697-391X (Online) ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
  0858-7396  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0859-869X  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Review  N/A    hs.pbru.ac.th/index.php/magazine   
  2586-923X  2630-0362  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์  Journal of MCU Nakhondhat  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND   
  2408-1078  2651-2440  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JMA   
  1685-1412  2673-0324  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University Journal  N/A    http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php  เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.25 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1685-1412  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  N/A    http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.25 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  0859-9807  2651-0693  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal   
  2228-9356  2539-5769  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/npuj/index  เปลี่ยน Print ISSN, Online ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1906-5981  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr   
  2350-9902  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso   
  0858-7418  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.22 No.1 2014. 
  0858-7418  2539-553X  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  N/A    www.journal.nu.ac.th/NUJST  Start using this print ISSN and journal name since Vol.22 No.1 2014. 
  0859-2535  วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  N/A     
  0857-4677  2651-1606  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/index   
  2286-6906  2651-2009  วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/index   
  0125-7498  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป 
  1905-4165  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  N/A    research.dru.ac.th/o-journal/   
  1906-0181  2673-026X  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1906-0181  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1905-2383  2651-0863  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index   
  1905-6036  2673-0731  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/index   
  2286-8658  2672-9598  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU   
  1906-5965  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Rajabhat University Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.7 No.2 2015. 
  1686-9311  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal   
  0857-5428  2586-8489  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/index  Start using this journal name since Vol.38 No.1 2018. 
  0857-5428  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ    N/A    The Journal was renamed since Vol.38 No.1 2018. 
  2408-235X  วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SAU Journal of Science and Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/index   
  0859-2586  วารสารมหิดล  Mahidol Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0858-7795  2673-0790  วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jes/issue/archive   
  0858-6071  2651-0626  วารสารยูโร  Thai Journal Urology  N/A    journal.tuanet.org/   
  2465-4264  วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ  Journal of Information Systems for Business  N/A    jisb.tbs.tu.ac.th   
  2465-4094  วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์  Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences  N/A    https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/index   
  0859-1814  วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  N/A    library.rsu.ac.th/journal/   
  0857-1422  วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  N/A    www.tsrt.or.th/   
  1905-2243  วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ  เปลี่ยนแปลงกำหนดออก 4 ฉบับ/ปี ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 28 มกราคม - มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
  0857-0442  วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak   
  0859-418X  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/pajournal   
  2286-7244  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/index   
  0125-7897  วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์    N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป 
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Political Science and Law Journal Kalasin University  N/A    เปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University  N/A    เปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
  2630-0435  2630-0699  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ โดยมี Print ISSN (เดิม) : 0125-7897 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ Print ISSN ใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.9 No.1 2018) เป็นต้นไป
 •  
  0859-9424  วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  N/A    http://journal.rru.ac.th/index.php/rajanagarindra   
  วารสารราชบัณฑิตยสถาน  The Journal of the Royal Institute of Thailand  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  N/A    http://www.royin.go.th/?page_id=10634  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  1905-1344  2651-1835  วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal   
  2392-5779  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/srj/index   
  2287-092X  วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/index   
  1905-9183  วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology  N/A    www.asianarchpath.com   
  0125-7552  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  N/A    rcost.registration-master.com/rcost_content.php?slug=journal   
  2286-8518  2651-1827  วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/index   
  0125-300X  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/huru   
  0858-2068  วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae   
  0125-7609  วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/announcement/view/471   
  0858-2688  วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2287-0903  วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  N/A    http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index   
  0857-1724  วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  N/A    http://www.tjf.forest.ku.ac.th/   
  0859-3957  วารสารวิจัย มข.  KKU Research Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อและ ISSN เป็น Asia-Pacific Journal of Science and Technology (2539-6293) 
  2672-9636  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  N/A    https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal/  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) : 1906-201X โดยจะเผยแพร่วารสารออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
  2672-9644  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/index  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) : 2286-7910 โดยจะเผยแพร่วารสารออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
  1685-2532  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  N/A    resjournal.kku.ac.th/social(be)/index.asp  เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Management Sciences Khon Kaen University) เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14มี.ค.2554) 
  1906-0874  วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  UTK Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/index  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1906-0874  2651-2130  วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ  UTK RESEARCH JOURNAL  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/index  เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1905-2847  วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  SDU Research Journal Humanities and Social Science  N/A    https://research.dusit.ac.th/sduresearchjournal/th/huso.html  1.] แต่เดิมใช้ชื่อ วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal) 2.] หลังจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ชื่อ วารสารวิจัย มสด สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2551) | ISSN: 1905-2847 (Print) / 2408-1582 (Online) จนถึง ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2561)  
  1906-3334  วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology  N/A    research.dusit.ac.th/researchjournal/th/Journal.html  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vo. 11 No. 1 (2018) January - April เป็นต้นไป 
  1905-2847  วารสารวิจัย มสด.  SDU Research Journal  N/A    The Journal was renamed since Vol.4 No.1 2008. 
  1906-1889  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto   
  1686-8420  2651-2289  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
  1906-6627  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  N/A    rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/main_archive_issue.php   
  1905-5986  วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์  Thai Human Resource Research Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 (Vol.7 No.1 2012) เป็นต้นไป 
  0859-7685  วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/index  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.14 No.1 (2010): January-March. 
  1905-5536  วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/jre   
  1906-0319  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JHR   
  1686-3437  วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/energy-research   
  1686-9974  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  N/A    research.psru.ac.th/~rdi/research_journal/page1.php  หยุดตีพิมพ์ 
  2287-0628  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  N/A    http://www.irdmcru.ac.th  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ ตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  2651-1916  2651-1924  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)  N/A    http://irdmcru.mcru.ac.th/journal/journal/  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ ตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  2465-3578  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  N/A    www.western.ac.th/westernnew/facultyofwestern/fac_main.php?mod=journal_human&parentID=CAT0000001   
  0858-9437  2672-9415  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  N/A    www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal   
  2408-0942  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/index   
  2465-4051  วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  N/A    research.dru.ac.th/e-journal/  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  1905-4963  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  Phranakhon Rajabhat Research Journal  N/A    The Journal was renamed since Vol.11 No.1 2016. 
  2286-7171  2672-9024  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS   
  1905-4963  2672-9296  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech  Start using this journal name since Vol.11 No.1 2016. 
  1513-8410  2651-2068  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index   
  1906-1730  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    http://www.journal.ru.ac.th/   
  1906-1722  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  N/A    www.journal.ru.ac.th/   
  1906-327X  วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/RRBR   
  1685-2923  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  N/A    research.sc.chula.ac.th/one---.html   
  0125-6335  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  N/A    http://ejournal.sc.chula.ac.th/index.php?option=com_content   
  1906-0793  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research   
  2465-3837  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jtir 
 • Start using this journal name since Vol.10 No.1 July-August 2015.
 • Formerly known as: "วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | Journal of Western Rajabhat Universities"
 •  
  0857-9180  วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal   
  1906-1137  2651-1770  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr   
  2286-7228  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  UBRU Journal for Public Health Research  N/A    www.ubruphjou.com   
  1905-7393  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  N/A    http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=journal&&set=main   
  2408-1752  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal  Print ISSN (เดิม) : 1906-3628 
  2286-9719  2651-110X  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva/index  ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร (Print) โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 เป็นต้นไป 
  0125-278X  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  N/A    journal.kmutt.ac.th   
  1906-1641  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/index   
  2229-2802  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index   
  1905-1867  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/   
  1905-2529  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  N/A    rd.vru.ac.th/  ยกเลิกการตีพิมพ์วารสาร เนื่องแยกสาขาวารสารใหม่ เป็น 2 วารสาร ตั้งแต่ Vol 9 No 1 (2014) มกราคม - เมษายน 2557 ดังนี้
 • Print ISSN (ใหม่) : 2351-0374 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science และเทคโนโลยี
 • Print ISSN (ใหม่) : 2351-0366 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | VRU Research and Development Journal Science and Technology
 •  
  2351-0374  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/index  แยกมาจากวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal ตั้งแต่ Vol.9 No.1 (2014) มกราคม - เมษายน 2557 
  2351-0366  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index  แยกมาจากวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal ตั้งแต่ Vol.9 No.1 (2014) มกราคม - เมษายน 2557 
  2408-2651  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of Research and Development in Special Education  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/rise   
  1906-2605  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  N/A    rdhsj.moph.go.th/rdh/   
  2229-2365  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jrcd   
  1685-6740  วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  Journal of Educational Research and Measurement Burapha University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป 
  1685-361X  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.3 December 2005. 
  1905-2022  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies  N/A    www.tds.tu.ac.th/jars/index.php  Start using this print ISSN and journal name since Vol.3 December 2005. 
  0125-8850  2630-0206  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN   
  1906-0572  2651-1428  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Fine Arts, Chiang Mai University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal   
  0125-2380  2672-958X  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/wichcha/index   
  2539-5866  2651-2424  วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  N/A    it.rmu.ac.th/itm-journal/   
  2392-5477  2351-0935  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jed   
  2392-5957  2672-9180  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  N/A    www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/   
  2465-4426  วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index   
  0857-2100  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  N/A    www.arch.chula.ac.th/journal/home.php  เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งแต่วารสารฉบับที่ 68 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  1906-2087  วารสารวิชาการ ป.ป.ช.  NACC Journal  N/A    www.nacc.go.th/more_news.php?cid=27   
  1685-7941  วารสารวิชาการ ม.อบ.  Journal of Ubon Rajathanee University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป 
  2651-1932  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci  ISSN เดิม 2280-9638 
  2465-5082  2651-1940  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs   
  2286-6590  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  N/A    center.bkkthon.ac.th/journal   
  2286-8860  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic Journal of North Bangkok University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBU/   
  2286-7589  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/index   
  1906-7062  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  N/A    journal.bru.ac.th   
  2228-8473  2651-236X  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/AJPU   
  1906-0327  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal   N/A    www.journal.sskru.ac.th/journal/   
  1686-4409  2651-1207  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/uruj   
  2651-1541  2673-0057  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  N/A    utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/journal.php  เปลี่ยนเลข Print ISSN ตั้งแต่ Vol.39 No.2 April - June 2019 เป็นต้นไป Print ISSN (เดิม) : 0125-2437  
  1906-5078  วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  N/A    www.saengtham.ac.th/journal/   
  1906-392X  วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/issue/archive   
  2228-8120  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/index   
  1905-291X  2672-913X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  N/A    https://journal.ipe.ac.th/journal/   
  2586-8462  วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pacific/   
  2539-5939  วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)  N/A    journal.svit.ac.th / https://www.tci-thaijo.org/index.php/svittj/issue/archive   
  2286-9514  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  N/A    http://apheit.bu.ac.th/index.php/read-science   
  2392-5701  วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/JEET/issue/archive   
  2350-9600  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  N/A    http://veel.crma.ac.th/Journal/_Misc/Home.aspx   
  2351-0579  วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    N/A    www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/mmr-vol1   
  2286-9018  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jitt   
  2229-1105  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  N/A    http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/   
  2286-6965  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu   
  1905-1212  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/index   
  0125-5134  2673-0456   วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl   
  1906-5337  2672-9539  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/   
  1905-3819  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok  N/A    www.journal.fte.kmutnb.ac.th   
  2286-7856  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  Journal of Moral and Virtue  N/A    http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101   
  1513-5845  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas Academic Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas   
  1906-6988  2586-9078  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The Journal of Social Communication Innovation  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci   
  2287-0717  วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu   
  1686-0659  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  N/A    http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal   
  2229-2306  2651-1371  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU   
  2229-1636  วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  N/A    http://paj.pit.ac.th/index.php/paj2014   
  0857-684X  2465-4698  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/issue/archive   
  0858-4540  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal   
  2392-5698  2673-0022  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal of Humanities and Social Sciences   N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO   
  2673-0618  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly  Print ISSN (เดิม) : 1686-7440 และเริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป  
  1686-7440  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-POLY Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/index  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป 
  1905-9469  2408-2007  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  N/A    trujournal.thonburi-u.ac.th/  เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
  2586-9965  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Thonburi University (Science and Technology)  N/A    trujournalsi.blogspot.com   
  1906-4284  2697-3774  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/index   
  1905-9590  2651-107X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/feu   
  1905-162X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/index   
  2229-0435  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University  N/A    http://journal.pbru.ac.th/index.php   
  2286-6175  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci   
  2286-6183  2651-172X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanities  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/index   
  1905-6583  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก  Journal of Western Rajabhat Universities  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.10 No.1 July-August 2015. 
  2287-0482  วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of The Way Human Society  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/wh/   
  2408-1728  2586-9868  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  Santapol College Academic Journal  N/A    www.scaj.stu.ac.th   
  2408-252X  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU   
  1686-5715  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  N/A    www.east.spu.ac.th/journal/?menu=first   
  1513-7996  วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal  N/A    http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-1.html   
  1906-5949  2697-4312  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  The Journal Of Faculty Of Applied Arts  N/A    http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/faa/index   
  1513-3443  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu   
  0857-2100  2651-1665  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  Academic Journal of Architecture  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/aja  เปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่วารสารฉบับที่ 68 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  2350-9260  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/html/index   
  0858-9216  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  N/A    http://apheit.bu.ac.th/index.php/read   
  0858-4923  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  N/A    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS   
  2408-2686  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน  Academic Journal of Community Public Health  N/A    www.publichealth.msu.ac.th/AJCPH/   
  0859-1083  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  0859-1083  2673-0669  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/index  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  1906-5906  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  N/A    https://jci.snru.ac.th/   
  2408-2430  2673-0588  วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  Journal of Criminology and Forensic Science  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic   
  1905-9450  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu   
  0125-8389  วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch   
  2229-2683  2408-1418  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU   
  2392-5655  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal  N/A    http://cnujournal.cnu.ac.th/   
  2408-2279  วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/index   
  1686-9869  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  N/A    j.cit.kmutnb.ac.th   
  2351-0811  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  N/A    www.journal.fit.ssru.ac.th   
  0857-5975  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ   
  2351-0455  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal/index   
  1906-0432  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index   
  2286-9832  2408-1647  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/  เปลี่ยนชื่อวารสาร ตั้งแต่ Vol.8 No.22 (2013) มกราคม - เมษายน 2556 เป็นต้นไป
  Print ISSN (เดิม) : 1905-677X ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal) 
  1685-5329  วารสารวิชาการแสงอีสาน  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jsi/   
  1686-8293  วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions    www.jap.tbs.tu.ac.th/   
  0857-9296  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Academic Services Journal, Prince of Songkla University  N/A    journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj   
  0125-8362  2651-1746  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu   
  2392-5817  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU   
  2351-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  N/A    http://journal.jms.ssru.ac.th/index.php   
  2392-5523  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/msj/index   
  1906-2397  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru   
  1513-1149  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  Journal of Management Science Review  N/A    http://msjournals.aru.ac.th/index.php/msjournals   
  1906-8824  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  Journal of Management Science Review  N/A    http://m-journal.tru.ac.th/journal/   
  2408-2619  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  N/A    www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1 (2015) มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
  1905-3746  วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 (Vol.8 No.1 2013) เป็นต้นไป 
  1906-9553  2651-1053  วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Information Science and Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST   
  1906-070X  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/index   
  1906-1056  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)  N/A    journal.nmc.ac.th/th   
  1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  N/A    mba.kku.ac.th/journal/   
  2392-5787  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  N/A    www.casjournal.cas.ac.th   
  0857-7927  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/index   
  0859-4562  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/index   
  0859-6808  2651-0936  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/unc   
  0858-110X  2651-0944  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/pnc/index   
  1685-2354  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/GSC  เปลี่ยนชื่อวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน (2010) 2553 เป็นต้นไป 
  1686-6959  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  N/A    https://rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php   
  2350-9953  2672-9830  วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  N/A    http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang   
  2408-2740  2651-1622  วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/index   
  1686-4522  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  N/A    https://science.srru.ac.th/kochasarn/   
  1905-3193  วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Rajabhat Journal of Sciences and Humanities  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.13 No.1 2012. 
  0125-7730  วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  N/A     
  0125-2364  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  N/A    scijournal.kku.ac.th/  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  N/A    scijournal.kku.ac.th/  issn เดิม 0125-2364 
  0857-1600  2561-1967  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj   
  1686-5561  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Science Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.11 No.1 2014 
  1513-7430  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  N/A    http://www.spsc.chula.ac.th/backupnew/web_older/main2007/journal/index.html   
  0859-6633  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/buuss/index   
  2351-0781  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  N/A    science.buu.ac.th/part/buuscij/   
  1513-7805  2586-9663  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JASCI   
  0857-9512  2539-7257  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/index   
  0125-0507  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  N/A    agscij.agr.ku.ac.th/index.php   
  0858-4435  2651-1231  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tstj   
  2229-1547  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  N/A    www.sci.rmutt.ac.th/stj/index.php/Volume4/index   
  1686-9664  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  N/A    research.msu.ac.th/msu_journal/index.php?page=show_journal&journal_id=2  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป 
  2287-0083  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru   
  1685-7941  2697-4142  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป 
  2286-6558  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  N/A    www.re.kps.ku.ac.th/e-journal   
  2408-266X  2651-2483  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal  N/A    scijournal.hcu.ac.th/ojs   
  1513-7201  2672-927X  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST   
  2651-1134  2651-1002  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/index  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (Vol.14 No.1 2018) เป็นต้นไป 
  1686-4530  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  N/A    sciencejournal.pbru.ac.th/   
  0857-2933  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  N/A    portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm   
  2408-0985  วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  Farm Engineering and Automation Technology Journal  N/A    feat.kku.ac.th/journal.html   
  1906-3636  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  N/A    www.ej.eng.chula.ac.th/thai/index.php/ej/  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-4548  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/SwuENGj   
  1513-4652  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  N/A    ejsu.siam.edu/index.php   
  0857-2178  2672-9695  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  N/A    researchs.eng.cmu.ac.th/?name=journal&file=aboutj   
  1685-5280  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  N/A    journal.engineer.rmutt.ac.th/enjournal/index.php/enjournal/index   
  1686-2961  วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/teej/index   
  1513-038X  วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  N/A    www.rsu.ac.th/rsujet   
  2228-8864  วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  N/A    jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/   
  2229-0931  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  N/A    acad.vru.ac.th/acad_journal_online/index_journalVru.php   
  0857-5290  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd   
  1513-7287  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  N/A    sripatum-review.spu.ac.th/content_show.cfm?content_id=1   
  2228-8724  2672-9970  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  N/A    sripatum-review.spu.ac.th/   
  2229-2268  วารสารศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  N/A    journalrdi.ubru.ac.th/   
  0857-4405  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  N/A    www.thaiaoms.org/new/index.php/homepage   
  1905-3754  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์    N/A    https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2331   
  1513-1246  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  N/A    elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc   
  0125-8192  วารสารศาสตร์  Journal of Journalism  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/index   
  1905-8144  วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture  N/A    www.crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm   
  0859-8800  วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index   
  2408-2317  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/faa/index   
  1906-6023  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  N/A    fa.kku.ac.th/journal/   
  0859-9866  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/index   
  2351-0285  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  N/A    http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/arts/index   
  1513-9131  2672-9814  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Journal of Liberal Arts, Thammasat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/   
  1513-4563  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Liberal Arts, Rangsit University  N/A    https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป 
  1906-7208  2651-1126  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journal-la   
  1686-5596  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  N/A    http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/journal   
  2286-8755  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal/index   
  1906-8352  2672-9199  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal   
  2392-5884  วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  N/A    www.psgjournaloffinearts.com   
  2286-9565  2651-1991  วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/APJ/index   
  0125-3212  วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index   
  1905-9574  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/index   
  1905-4653  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/index   
  0857-1511  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ  ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU. Journal of Education 
  1513-9514  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  N/A    edu.tsu.ac.th/edujournal/   
  0859-5127  2586-9345  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu   
  1905-9922  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  N/A    edu.msu.ac.th/journal/home/   
  1686-3089  2672-9571  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/index   
  0857-1791  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsu   
  0125-6203  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku   
  0857-0914  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal   
  1111-1111  วารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  Journal of Thai-Journal Citation Index Centre  N/A     
  1686-378X  วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก  Journal of East Asian Studies Center  N/A    http://www.easc.ru.ac.th/  เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0859-1113  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/psujssh   
  1906-9928  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    N/A     
  1905-8586  วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  N/A    www.somdet.go.th/public/journal.html   
  1685-9855  วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipok's Institute Journal  N/A    http://kpi3.uds.co.th/   
  1906-2044  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jica   
  2228-8376  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/yri/issue/archive   
  2465-3705  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  N/A    www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn   
  2697-4681  2697-469X  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu   
  1906-7836  2651-1525  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal   
  2351-0048  2672-9997  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba   
  2351-0056  2672-9989  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal   
  1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC  Start using this journal name (english) since Vol.34 No.1 2019. 
  1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC  The Journal was renamed (english name) since Vol.34 No.1 2019. 
  0857-0604  2697-3847  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/   
  0125-6985  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/index   
  0859-2330  วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  N/A    www.ar.or.th   
  1905-4084  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/parst/index   
  0125-8842  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป 
  0859-4880  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  N/A    www.natnorth.org   
  1685-408X  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/index   
  1513-4261  วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  N/A    http://www.resgat.org   
  2229-0737  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/index   
  2465-3616  วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย  Journal of the Thai Medical Informatics Association  N/A    https://tmi.or.th/jtmi/   
  xxxx-xxxx  วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1905-372X  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index   
  0857-2127  2586-8748  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/BSp 
 • เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.35 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.33 No.1 2017)เป็นต้นไป
 •  
  1905-9353  วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย  Suan Sunandha Academic and Research Review  N/A    http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajournal/issue/archive   
  1685-2494  วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  N/A    http://www.ci.tu.ac.th/journal.php   
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Interdisciplinary Studies Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/sahasart  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ "Journal of Sahasat" 
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  N/A    www.sh.mahidol.ac.th/  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ "Interdisciplinary Studies Journal" โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  1513-4865  วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-8980  วารสารสังคมภิวัฒน์  Journal of Social Synergy  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/index   
  1686-6541  2287-0040  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal   
  0125-7536  2651-057X  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSA/index   
  0125-0590  วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  N/A    www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/   
  0125-4138  2672-9563  วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University  N/A    http://journal.soc.cmu.ac.th/; https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/index   
  1686-9192  2697-4657  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssnu  เปลี่ยนเว็บไซต์จากเดิม www.jssnu.socsci.nu.ac.th เป็น http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssnu โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
  1905-8241  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/wjss   
  0859-2055  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS   
  2286-6922  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  N/A    journal.rmutto.ac.th   
  2350-983X  2651-2041  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University   N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/index   
  2228-8287  วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  N/A    http://dept.npru.ac.th/jssr/   
  1906-2508  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic   N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/social_crru/index   
  0125-2860  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/socku   
  0857-3166  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/index   
  0858-2297  2672-9466  วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  N/A    vet.kku.ac.th/journal/   
  0125-5169  วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  N/A    http://www.jkv.vet.ku.ac.th/index.php/article/pass-issues   
  0858-396X  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  N/A    kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/article/past_issue   
  2287-0962  2539-6765  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace   
  1905-7164  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu   
  0125-1678  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jph/   
  1905-1387  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU   
  1513-7015  วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit   
  2228-8457  วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 (Vol.28 No.1 January - April 2010) เป็นต้นไป 
  1906-893X  วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  N/A    http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal&journal_id=3   
  0028-0011  วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  N/A    www.riclib.nrct.go.th/ejournal/nrctjour.html   
  0858-8899  วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen  N/A    odpc7.ddc.moph.go.th/journal/index.php   
  1686-3690  วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป 
  2286-7740  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  N/A    http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_library/issue/archive  เปลี่ยน Print ISSN ใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (2011) เป็นต้นไป และ Print ISSN (เดิม) : 1513-9213 ถึงปีพ.ศ. 2551 (2008) 
  0858-2602  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  N/A    http://computersect.lib.cmu.ac.th/ojs/index.php/CMULJournal/index   
  0859-3868  2586-9248  วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  N/A    www.eric.chula.ac.th/ej/back_issue.html   
  1906-8557  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  N/A    www.aeet.or.th   
  2651-1177  2651-1185  วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry   N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.16 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1685-4489  วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry Journal   N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.16 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0859-497X  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/index   
  0125-0744  วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/muhed   
  0125-2674  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tahper/index   
  0857-2690  วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  N/A    www.dpu.ac.th/dpurc/journal   
  0857-6955  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  N/A    www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/stouJournal/index.asp   
  1906-9790  2651-074X  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL   
  1686-1868  2651-1614  วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal   
  0857-0086  วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin   
  0857-0965  วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  N/A    env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=79   
  0125-4820  2586-9736  วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/index  ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม คือ Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
  0857-2038  2672-9709  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasu/index   
  1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป 
  1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป 
  0859-0001  วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  Al-HIKMAH Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป 
  0859-0001  วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา    N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป 
  2465-454X  วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  N/A    www.kkujm.com/  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  1685-3091  วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  N/A    www.kkujm.com/  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  0125-4987  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  N/A    www.ptat.org/th/journal   
  1906-7682  2651-2114  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks   
  0859-1180  วารสารอาหารและยา  FDA Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index   
  1513-3109  วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-3431  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)  Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal  ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 
  2287-0326  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning  N/A    e-jodil.stou.ac.th   
  2232-0814  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  N/A    https://ajodl.oum.edu.my/   
  0857-0841  วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index   
  0857-0108  2651-2203  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkut’s Agricultural Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal  Print ISSN (เดิม) : 0857-0108 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1685-8379  วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  N/A    http://paj.rmu.ac.th   
  1906-0254  2539-6250  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/KAB/index   
  1513-5667  วารสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT JOURNAL   N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu   
  0858-3080  วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/index   
  2229-1997  2586-937X  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  JSN Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jsn   
  2408-1051  2651-2270  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/scnet   
  0859-9432  วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  N/A    sju.ac.th/sju.journal/   
  0125-2682  วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  N/A    www.jmt-amtt.com   
  0125-5347  วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences  N/A     
  0125-5347  วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.50 No.1 (2017) 
  0857-6653  วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/ams   
  1686-3070  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  N/A    tci-thaijo.org/index.php/JFTSU   
  1905-6486  วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-0807  2539-7281  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct   
  1685-8573  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal   
  1905-9329  2651-088X  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/sjss   
  2651-1282  2651-1290  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru  Print ISSN (เดิม) : 2229-1210 
  1686-5375  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  N/A    www.stou.ac.th/Offices/oet/home   
  1513-8607  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย    N/A    research.dru.ac.th/e-journal/  เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index   
  0125-3832  วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJP   
  0125-1570  วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.44 No.2 2017. 
  1905-0852  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS   
  0125-426X  วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal  N/A    www.muangboranjournal.com   
  0125-0892  วารสารเศรษฐกิจและสังคม    N/A    https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=economic_magazine   
  0857-8397  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/saje  The Journal was renamed and print ISSN since Vol. 1 No. 1 January - December 2013. 
  0858-9291  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Journal of Economics  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.17 No.1 2010. 
  0859-8479  2651-0979  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University  N/A    www.econ.cmu.ac.th/econmag/   
  2287-0660  วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา  Burapha Journal of Political Economy  N/A    www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/   
  1685-3008  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  N/A    www.tej.econ.tu.ac.th/TUEconJournal/?lang=TH  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.36 No.2 2018. 
  2586-9124  2586-9132  วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ  Start using this print ISSN and journal name since Vol.17 No.1 2010. 
  1906-2540  วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์  NIDA Economic Review  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  1905-0461  วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป 
  2350-9864  2586-9744  วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  Journal of Economics and Management Strategy  N/A    kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/index   
  1906-8522  2630-0028  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/econswu  เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป 
  0857-6033  วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  Journal of East Asian Studies  N/A     
  1686-378X  วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  N/A    www.easc.ru.ac.th/  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0125-6971  2672-9555  วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal   
  0125-7323  วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/reg45/index   
  2586-9957  วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  Journal of Project in Computer Science and Information Technology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/project-journal   
  2586-8772  วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT  Print ISSN (เดิม) : 0125-6955 
  0125-8680  2651-2106  วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJD/index   
  0125-2038  วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  N/A    www.nci.go.th/th/Journal/index1.html   
  0857-8575  2651-0987  วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index   
  1905-825X  วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์  Journal of Disease and Health Risk DPC. 3  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JDPC3/index   
  0125-6882  2673-0081  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  N/A    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/CHJ   
  1686-4417  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  N/A    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/MHJ/issue/archive   
  0858-6101  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  N/A    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JSH   
  0859-7251  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  N/A    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JSNH/index   
  1686-8579  2673-0464  วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCP/index   
  0857-6149  2630-0508  วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  N/A    ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm   
  0858-2025  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed   
  2287-0210  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TJOR   
  1686-0667  วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal   
  1686-7459  วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai Studies  N/A    http://www.thaistudiesjournal.org   
  1685-6740  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS  ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป  
  0858-6527  วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/index   
  0045-9917  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  N/A    www.jdat.org/dentaljournal/   
  0859-9254  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/KDJ/index   
  1905-0488  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj   
  0125-5614  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal   
  0075-5192  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  Kasetsart Journal (Natural Science)  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.50 No.1 2016. 
  0125-8370  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  Kasetsart Journal (Social Sciences)  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.37 No.1 January-April 2016. 
  0857-4154  วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/kuengj   
  0125-8273  วิศวกรรมสาร มข.  KKU Engineering Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuenj/index  The Journal was renamed and print ISSN since Vol.44 No.1 2017. 
  1905-615X  2651-1568  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej   
  0857-7951  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal   
  2286-668X  2630-0346  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Engineering Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/kbej   
  1686-8803  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  N/A    http://enjournal.sau.ac.th/  หยุดตีพิมพ์ 
  0125-1724  วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  N/A    www9.kmitl.ac.th/lej/   
  0857-1287  วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/anesthai   
  0859-6255  ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.1 No.1 2006. 
  0857-3123  ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/index   
  1686-5189  ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal  N/A    www.fineart.tu.ac.th   
  0125-3654  ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine  N/A     
  1905-2863  ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/index   
  0125-0531  ศิลปากร  Silpakorn Journal  N/A    http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/search/finearts-magazine.html   
  2408-199X  ศึกษาศาสตร์ มมร  MBU Education Journal  N/A    http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj   
  0125-8435  2465-468X  สงขลานครินทร์เวชสาร  Songklanagarind Medical Journal  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.36 No.2 April-June 2018. 
  1513-1076  สยามวิชาการ  Siam Academic Review  N/A    www.ba.siam.edu/units/siamjournal   
  1513-7813  สักทอง : วารสารการวิจัย  The Golden Teak: Research Journal  N/A    เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป 
  2408-0845  2651-1487  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/index  (i) เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป (ii) เริ่มใช้ ISSN ONLINE ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
  2408-0837  2651-1576  สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  The Golden Teak : Science and Technology Journal  N/A    research.kpru.ac.th/journal_science/   
  1905-7571  สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/index   
  0857-1538  สารคดี  Sarakadee Magazine  N/A    www.sarakadee.com   
  0125-152X  สารศิริราช  Siriraj Hospital Gazette  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.57. No.1-4 (2005): January-April. 
  2228-804X  สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu   
  0857-1457  หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA: Architecture, Design and Built Environment  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/index   
  1686-1841  2697-3901  หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA   
  1905-3959  2672-9660  อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU  เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Vol.12 No.2 2017) เป็นต้นไป 
  0859-015X  อินฟอร์เมชั่น  Information  N/A    ejournal.kku.ac.th/information/index   
  1906-649X  เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  N/A    www.crhospital.org/CMJ/   
  0875-6920  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  N/A    web1.dent.cmu.ac.th/cmdj/acrhive.php   
  1685-9502  2465-4604  เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  Chiang Mai Veterinary Journal  N/A    www.vet.cmu.ac.th/cmvj  The Journal was renamed since Vol.16 No.2 2018. 
  0125-5983  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Bulletin  N/A    http://www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/history.php  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป 
  0125-5983  2651-2025  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ  เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป 
  1905-6648  2673-0561  เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  N/A    itech.tru.ac.th/2014/?page=page   
  0125-6491  เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/tjvm   
  1906-1552  เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/index   
  2630-0184  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/jtrm 
  1. ตั้งแต่ เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017 ใช้ Print ISSN : 0857-6823
  2. ตั้งแต่ Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018 ใช้ Print ISSN : 2630-0184
  3. เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป
   
  0857-6823  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  N/A   
  1. ตั้งแต่ เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017 ใช้ Print ISSN : 0857-6823
  2. ตั้งแต่ Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018 ใช้ Print ISSN : 2630-0184
  3. เปลี่ยน Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป
   
  0859-3299  เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Medical Journal of Srinakharinwirot  N/A    The Journal was renamed and print ISSN since Vol.11 No.1-2 2004. 
  0125-7722  เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj   
  1686-5731  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  N/A    www.rsu.ac.th/bae   
  0125-3638  2673-0650  เอเชียปริทัศน์  ASIA PARIDARSANA  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/  เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  0125-3638  เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2351-0641  เอเชียพิจาร  Asia Critique  N/A    www.asiajournal.ru.ac.th   
  0125-0485  แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  N/A    https://ag2.kku.ac.th/kaj/   
  0125-0455  แพทยสารทหารอากาศ  Royal Thai Air Force Medical Gazette  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtafmg   
  0125-555X  โดมทัศน์    N/A     
  1905-3460  2672-9687  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  N/A    ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm  Start using this print ISSN and journal name since Vol.1 No.1 2006. 
  1686-9540  2586-8659  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  N/A    www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS   
  2586-8535  社会科学与管理  Chinese Journal of Social Science and Management  N/A    cjssm.pim.ac.th