รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารทั้งหมด

พบวารสารทั้งหมด 1422 รายการ

*ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวารสารได้โดยคลิกที่ชื่อของวารสาร


ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ TCI กลุ่มที่ สาขา เว็บไซต์ หมายเหตุ
0858-0855  2730-3543    ABAC Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index   
2351-0617  2408-2058    ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal   
2468-1458  2452-316X    Agriculture and Natural Resources  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/anres/ 
 • Formerly known as pISSN : 0075-5192
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.50 No.1 (2016)
 •  
  2286-9867    APHEIT International Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ATI   
  2287-0741  2287-075X    Applied Environmental Research  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer 
 • Formerly known as pISSN : 0125-6939
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.36 No.1 (2014)
 •  
  2672-9156  2673-0421    Applied Science and Engineering Progress  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ijast/index 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4531, eISSN: 2465-4574
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2019)
 •  
  2730-1990  2730-2008    Archives of Allied Health Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams 
 • Formerly known as pISSN: 0857-6653, 2730-1990
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.2 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-9159    ASEAN Engineering Journal  Physical Sciences  https://journals.utm.my/aej/ 
 • Formerly known as ISSN : 2229-127X, ASEAN Engineering Journal Part A
 • Formerly known as ISSN : 2286-7694, ASEAN Engineering Journal Part B
 • Formerly known as ISSN : 2286-8150, ASEAN Engineering Journal Part C
 •  
  2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  N/A   
 • Incorporated into as eISSN: 2586-9159, ASEAN Engineering Journal
 •  
  2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  N/A   
 • Incorporated into as eISSN: 2586-9159, ASEAN Engineering Journal
 •  
  2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  N/A   
 • Incorporated into as eISSN: 2586-9159, ASEAN Engineering Journal
 •  
  2465-437X    Asean Journal of Education  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJE/index 
 • Formerly known as pISSN: 2673-0766
 • An online-only Journal
 •  
  2351-0307    ASEAN Journal of Management & Innovation  Social Sciences  https://so13.tci-thaijo.org/index.php/AJMI 
 • Formerly known as pISSN: 1906-1838
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2014)
 •  
  2673-0863    ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm 
 • Formerly known as pISSN: 0857-6823, 2673-0308
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.1 (2019)
 • An online-only Journal
 •  
  2773-8752    ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal 
 • Formerly known as pISSN: 0859-9807, eISSN: 2651-0693
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  N/A    https://ajstd.org/index.php/ajstd/about  หยุดตีพิมพ์ 
  2586-9019    Asia Pacific Journal of Religions and Cultures  Health Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc/index   
  2774-0315    Asia Social Issues  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi 
 • Formerly known as pISSN: 1905-8241, eISSN: 2697-6390
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2539-6293    Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST 
 • Formerly known as pISSN: 0859-3957, eISSN: 2465-3986
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.4 (2016)
 • An online-only Journal
 •  
  2730-3683    Asian Administration and Management Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AAMR 
 • An online-only Journal
 •  
  1905-7415  1875-855X    Asian Biomedicine  Health Sciences  https://sciendo.com/journal/ABM   
  3027-8201    Asian Creative Architecture, Art and Design : ACAAD    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl 
 • Formerly known as pISSN: 0125-5134, eISSN: 2673-0456
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.37 No.1 (2024)
 •  
  3027-6896    Asian Crime and Society Review    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/index 
 • Formerly known as eISSN: 2730-3691<
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-7167    Asian Health, Science and Technology Reports    https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/ahstr/Home 
 • Formerly known as pISSN: 0858-7418, eISSN: 2539-553X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.32 No.1 (2024)
 •  
  3027-6535    Asian Interdisciplinary and Sustainability Review    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSAKUIJIR/index 
 • Formerly known as eISSN: 2730-3632
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-151X    Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering  N/A   
 • Continued as pISSN: 2465-4531, eISSN: 2465-4574
 •  
  2985-1610    Asian Journal of Applied Economics    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9124, eISSN: 2586-9132
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.30 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2773-9953    Asian Journal of Arts and Culture  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu 
 • Formerly known as pISSN: 2228-804X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  N/A    http://www.asian-energy-journal.info/index.asp  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-856X    Asian Journal of Literature, Culture and Society  N/A    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AsianJournal/index   
  2651-1339    Asian Journal of Mycology  Life Sciences  https://asianjournalofmycology.org/   
  2730-3578  2773-9465    Asian Medical Journal and Alternative Medicine  Health Sciences  https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index 
 • Formerly known as pISSN: 1513-5241
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2021)
 •  
  0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Life Sciences  http://apjai-journal.org/   
  2730-3624    Asian Political Science Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APSR 
 • An online-only Journal
 •  
  0857-3662  2697-4495    Asian Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arv   
  1686-0039    AU Journal of Management    https://aujm.au.edu/index.php/AUJM   
  1513-0886    AU Journal of Technology    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/aujournaltechnology   
  1906-3296  2773-868X    AU-GSB e-Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/index   
  2774-1079    Biomedical Sciences and Clinical Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-5983, eISSN: 2651-2025
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.61 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2651-0952    BU Academic Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview 
 • Formerly known as ISSN : 1685-4322
 • An online-only journal
 •  
  0125-6726  2539-5696    Buffalo Bulletin  Life Sciences  https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu   
  1906-280X  2821-9104    Bulletin of Earth Sciences of Thailand  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/bestjournal/index   
  0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  N/A    https://ijhs.rsu.ac.th/ 
 • Continued as pISSN: 2672-9628, eISSN: 2672-9423
 •  
  1905-6931    CATALYST  N/A   
 • Continued as eISSN: 2651-1762
 •  
  0125-2526  2465-3845    Chiang Mai Journal of Science  Life Sciences  http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php 
 • Formerly known as: วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University
 •  
  1905-906X    Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2465-4337    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  N/A    https://cmuj.cmu.ac.th/nlsc/ 
 • Continued as eISSN: 2465-4337
 • Formerly known as pISSN : 1685-1994
 • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2019)
 •  
  0858-7574    Chulalongkorn Educational Review     
  2651-2343  2673-060X    Chulalongkorn Medical Journal  Health Sciences  https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-6483
 • Canceled the Journal Name in Thai : จุฬาลงกรณ์เวชสาร Since Vol.63 No.1 (2019)
 •  
  2672-9245    CMU Journal of Law and Social Sciences  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS 
 • Formerly known as pISSN: 1685-9723, eISSN: 2586-9604
 • Cancel Journal Name in Thai
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.12 No.1 (2019)
 • An online-only Journal
 •  
  2697-4428  2630-0621    Communication and Media in Asia Pacific  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP   
  3027-7485  3027-7493    Community and Social Development Journal    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch 
 • Formerly known as pISSN: 1513-8410, eISSN: 2651-2068
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2024)
 •  
  2821-9651    Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion 
 • Formerly known as pISSN: 2286-6477, eISSN: 2465-4213
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2821-9236    Creative Business and Sustainability Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/index 
 • Formerly known as eISSN : 2730-2660
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2821-9996    Creative Science  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 
 • Formerly known as pISSN: 2651-0758, eISSN: 2630-015X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-9396    Current Applied Science and Technology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2367
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.2 (2017)
 • An online-only Journal
 •  
  2697-3863    e-Journal of Education Studies, Burapha University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejes 
 • An online-only Journal
 •  
  2286-9131    ECTI Transactions on Computer and Information Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit 
 • Formerly known as pISSN : 1905-050X
 • An online-only Journal
 •  
  1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC   
  1905-9663    Educational Journal of Thailand    https://edu.buu.ac.th/journal/journalinter/   
  2730-4175    Engineering Access  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index 
 • Formerly known as pISSN: 2408-1957, eISSN: 2408-1566
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2021)
 •  
  2539-6161  2539-6218    Engineering and Applied Science Research  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/easr 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8273
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.1 (2017)
 •  
  2985-1688    Engineering and Technology Horizon    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1724, eISSN: 2730-3888
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.40 No.3 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  0125-8281    Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.engj.org/   
  0859-9238    Engineering Transactions  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ET   
  1686-5456  2408-2384    Environment and Natural Resources Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ennrj   
  1906-1714    EnvironmentAsia  Physical Sciences  http://www.tshe.org/ea/index.html   
  2586-8349  2697-4398    Eye South East Asia  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/eyesea 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2960
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2017)
 •  
  2822-1001  2822-101X    Food Agricultural Sciences and Technology (FAST)  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej 
 • Formerly known as pISSN: 2697-6110, eISSN: 2697-6072
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2023)
 •  
  2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal 
 • An online-only Journal
 •  
  3056-9389    FOYER: The Journal of Humanities, Social Sciences, and Education    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal 
 • Formerly known as eISSN: 2630-0915
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2024)
 •  
  2465-5198    Genomics and Genetics  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/gst 
 • Formerly known as pISSN: 0857-8664
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2016)
 •  
  1905-9094    GMSARN International Journal  Physical Sciences  http://gmsarnjournal.com/home/   
  2985-153X  2985-1521    Health Science, Science and Technology Reviews    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup 
 • Formerly known as pISSN: 1906-2141, eISSN: 2697-4401
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.2 (2023)
 •  
  3027-6918    HRD Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-9308
 • An online-only Journal Since Vol.15 No.1 (2024)
 •  
  2651-1762    HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/hbds 
 • Formerly known as pISSN : 1905-6931
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-8594  2630-0079    Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hasss 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8594, eISSN: 2586-8519
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2018)
 •  
  2586-9450  2697-4290    HUSO Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournalpnru   
  2985-2749    Interdisciplinary Academic and Research Journal  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index 
 • Formerly known as eISSN: 2774-0374
 • An online-only Journal
 • Cancel Journal Name in Thai, วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ
 •  
  2697-522X  2697-536X    Interdisciplinary Research Review  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir 
 • Formerly known as pISSN: 2465-3837
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.4 (2019)
 •  
  2630-0613  2630-0192    International Journal of Agricultural Technology  Life Sciences  http://www.ijat-aatsea.com/   
  1906-8700    International Journal of Agricultural Travel and Tourism    http://www.tourism.mju.ac.th/Journal.php   
  1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  Physical Sciences  https://www.ijabme.net/   
  1906-8654    International Journal of Asian Tourism Management    http://www.tourism.mju.ac.th/journal.php   
  1906-4675    International Journal of Behavioral Science  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-4675, eISSN: 2651-2246
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2011)-Vol.13 No.1 (2018)
 •  
  2228-9135  2228-9194    International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)  Social Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/BUILT   
  2286-7481  2586-887X    International Journal of Child Development and Mental Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/cdmh   
  2730-3691    International Journal of Crime, Law and Social Issues  N/A  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/index 
 • Continued as eISSN: 3027-6896
 •  
  2730-3063    International Journal of Development Administration Research  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar 
 • An online-only Journal
 •  
  0857-6033    International Journal of East Asian Studies  N/A   
 • Formerly known as pISSN: 0857-6033
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2013) - Vol.23 No.2 (2019)
 •  
  2408-1914    International Journal of Management, Business, and Economics  Social Sciences  http://www.ijmbe.net/   
  2730-3306    International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ijmmt 
 • An online-only Journal
 •  
  2673-0200  2673-0251    International Journal of Public Health and Health Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs   
  1905-7172    International Journal of Renewable Energy  N/A   
 • Continued as pISSN: 2586-8764, eISSN: 2630-0036
 •  
  2630-0532    International Journal of Science and Innovative Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT 
 • An online-only Journal
 •  
  2985-2730    International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/IJSASR/index 
 • Formerly known as eISSN: 2774-0366
 • Formerly known as International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
 • An online-only Journal Since Vol.3 No.6 (2023)
 •  
  0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  Physical Sciences  http://www.ijcim.th.org/   
  2586-8527    International Scientific Journal of Engineering and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet 
 • An online-only Journal
 •  
  2672-9628  2672-9423    Interprofessional Journal of Health Sciences  Health Sciences  https://li05.tci-thaijo.org/index.php/IJHS/index 
 • Formerly known as pISSN: 0858-7531
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2019)
 •  
  3056-9672    Journal for Developing the Social and Community    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu 
 • Formerly known as pISSN: 2697-4681, eISSN: 2697-469X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.x No.x (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.x No.x (2024)
 •  
  2985-1637    Journal of Advanced Development in Engineering and Science    https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal 
 • Formerly known as pISSN: 2229-1636
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.37 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-2257  2985-1211    Journal of Applied Animal Science  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jaas_muvs/index   
  2773-9473    Journal of Applied Research on Science and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal 
 • Formerly known as pISSN: 1686-8420, 2773-9376, eISSN: 2651-2289
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.2 (2021)
 • An online-only Journal Since Vol.20 No.2 (2023)
 •  
  2822-1451  2822-1508    Journal of Applied Science and Emerging Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JASCI 
 • Formerly known as pISSN: 1513-7805, eISSN: 2586-9663
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2023)
 •  
  2730-1311    Journal of ASEAN PLUS+ Studies  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus 
 • An online-only Journal
 •  
  2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS 
 • Formerly known as pISSN: 0125-5347
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.50 No.1 (2017)
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0854    Journal of Basic and Applied Pharmacology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JBAP/index 
 • Formerly known as eISSN: 2697-3928
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-9434    Journal of Buddhist Education and Research  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber   
  3027-6608    Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal 
 • Formerly known as pISSN: 2672-9091, 3027-6594, eISSN: 2408-2112
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.4 (2023)
 • An online-only Journal as eISSN: 2408-2112 Since Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  2985-0541  2985-055X    Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities    https://jcsh.rsu.ac.th 
 • Formerly known as pISSN: 2286-976X, eISSN: 2539-5513
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2023)
 •  
  2630-0583  2630-0656    Journal of Current Science and Technology  Physical Sciences  https://jcst.rsu.ac.th 
 • Formerly known as pISSN: 2229-063X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2018)
 •  
  3027-7019    Journal of Education and Innovation    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu 
 • Formerly known as eISSN: 2586-9345
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2024)
 • An online-only Journal
 •  
  2730-2431  2821-952X    Journal of English Language and Linguistics  Social Sciences  https://so17.tci-thaijo.org/index.php/JEL   
  1685-8646    Journal of English Studies  N/A   
 • Continued as pISSN: 2651-1347, eISSN: 2672-989X
 •  
  0125-6939    Journal of Environmental Research  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer 
 • Continued as pISSN: 2287-0741, eISSN: 2287-075X
 •  
  2821-9643    Journal of Family Business and Management Studies  Social Sciences  https://www.fbmsjournal.com/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5582
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2630-0702  2630-0826    Journal of Fisheries and Environment  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFE 
 • Formerly known as pISSN: 0125-796X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.1 (2017)
 •  
  2630-0311    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Life Sciences  http://jfhb.dusit.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-3334, 2629-9992
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  1686-7165    Journal of Global Business Review  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGBR   
  0857-4421  2586-940X    Journal of Health Research  Health Sciences  https://digital.car.chula.ac.th/jhr/   
  2673-0294    Journal of Health Science and Alternative Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthscialternmed 
 • An online-only Journal
 •  
  2630-0559    Journal of Health Science and Medical Research  Health Sciences  http://jhsmr.org/index.php/jhsmr/index 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8435, 2586-9981, eISSN: 2465-468X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.36 No.2 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  2773-9511    Journal of HRintelligence : HRi  Social Sciences  http://www.journalhri.com/index.html 
 • Formerly known as pISSN: 1905-5986, 2673-057X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2012)
 • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2021)
 •  
  2985-0266    Journal of Inclusive and Innovative Education  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9043, eISSN: 2586-825X
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.7 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2730-2202    Journal of Information and Learning  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index 
 • Formerly known as pISSN: 0857-9296, 2697-6587
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.31 No.2 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-6244  2586-9620    Journal of International Buddhist Studies  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jibs/index   
  2651-0898    Journal of Materials Science and Applied Energy  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jmsae_ceae/index 
 • Formerly known as pISSN: 2286-7201
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.3 (2018)
 •  
  2773-9996  2774-0293    Journal of Medical Bioscience  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/clmb   
  2673-074X  2697-455X    Journal of Modern Learning Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index   
  2673-0235    Journal of Multidisciplinary in Social Sciences  Social Sciences  http://jmss.dusit.ac.th 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2847, eISSN: 2408-1582
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2019)
 • An online-only Journal
 •  
  2228-8899    Journal of People and Society in Local Culture    http://jpsl.srru.ac.th/   
  2286-9247    Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  N/A   
 • Continued as pISSN: 2672-9113, eISSN: 2673-0170
 •  
  1906-4527    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Life Sciences  http://www.j-pbs.org/index.php 
 • Formerly known as pISSN: 0857-5754
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2009)
 •  
  2465-4418    Journal of Population and Social Studies  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/ 
 • Formerly known as pISSN: 0857-717X
 • An online-only Journal
 •  
  2985-0754  2985-0762    Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pajournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 0859-418X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2023)
 •  
  2586-8764  2630-0036    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RAST 
 • Formerly known as pISSN: 1905-7172
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2018)
 •  
  2229-2152  2697-424X    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jrame   
  2697-5033    Journal of Roi Kaensarn Academi  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA 
 • An online-only Journal
 •  
  2730-1524  2730-1532    Journal of Science and Agricultural Technology  Life Sciences  https://jsat.rmutl.ac.th/   
  1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities    https://ojs.lib.buu.ac.th/index.php/huso   
  2774-1044  2822-0986    Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/index 
 • Formerly known as pISSN: 0859-1113
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.3 (2019)
 •  
  2586-8241  2697-5424    Journal of Southeast Asian Medical Research  Health Sciences  https://jseamed.org   
  2651-1347  2672-989X    Journal of Studies in the English Language  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsel 
 • Formerly known as pISSN: 1685-8646
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.2 (2018)
 •  
  1905-9566    Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Social Sciences  https://jscm.au.edu/index.php/jscm   
  1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment    http://www.jseejournal.com/   
  2730-177X    Journal of Thai Association of Radiation Oncology    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro 
 • Formerly known as pISSN: 0859-2616, eISSN: 2673-0154
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.26 No.1 (2020)
 • An online-only Journal
 • Cancel Journal Name in Thai, มะเร็งวิวัฒน์
 •  
  1686-9184    Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication    https://asianresearchcenter.org/   
  1906-8190  2697-5068    Journal of the International Association of Buddhist Universities  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Jiabu   
  0303-8122    Journal of The Science Society of Thailand  N/A   
 • Continued as pISSN: 1513-1874
 •  
  2586-8926    Journal of Tropical Forest Research  Life Sciences  http://www.jtfr.forestku.com/   
  2228-8279  2408-1213    Journal of Urban Culture Research  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR   
  3027-6993  3027-7000    Journal of Vocational Education in Agriculture    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8454, eISSN: 2697-620X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2023)
 •  
  2452-3151    Kasetsart Journal of Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8370
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.1 (2016)
 • An online-only Journal
 •  
  0125-796X    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  N/A   
 • Continued as pISSN: 2630-0702, eISSN: 2630-0826
 •  
  2465-4531  2465-4574    King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  N/A    https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst 
 • Continued as pISSN: 2672-9156, eISSN: 2673-0421
 • Formerly known as pISSN: 1906-151X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2014) - Vol.11 No.4 (2018)
 •  
  1905-2367    KMITL Science and Technology Journal  N/A   
 • Continued as eISSN: 2586-9396
 •  
  1685-2044    KMITL Science Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1905-7326    Language Institute Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2630-0672, eISSN: 2672-9431
 •  
  2697-5211    Lawarath Social e-Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawarathjo 
 • An online-only Journal
 •  
  2630-0672  2672-9431    LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN 
 • Formerly known as pISSN: 1905-7326
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2013)
 •  
  2773-9201  2730-3527    Life Sciences and Environment Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru 
 • Formerly known as pISSN: 1905-3193, eISSN: 2651-1789
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2021)
 •  
  3056-9117    Maejo Business Review    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA 
 • Formerly known as eISSN: 2697-4096
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2024)
 •  
  2673-0537  2774-0064    Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MIJEEC/index   
  1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  Life Sciences  http://www.mijst.mju.ac.th/   
  2408-1957  2408-1566    Mahasarakham International Journal of Engineering Technology  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index 
 • Continued as pISSN: 2730-4175
 •  
  2586-9973  2774-132X    Mahidol Music Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mmj/index   
  2392-5515    Mahidol R2R e-Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/ 
 • An online-only Journal
 •  
  0859-9920  2673-0103    MANUSYA: Journal of Humanities  Social Sciences  http://www.manusya.journals.chula.ac.th/   
  2651-205X    Maritime Technology and Research  Physical Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/MTR 
 • An online-only Journal
 •  
  2286-6477  2465-4213    MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion 
 • Continued as eISSN: 2821-9651
 •  
  0147-5207    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures    http://www.mksjournal.org/archives/mks/   
  2672-9016  2651-2416    Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Social Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nakhara   
  2822-0838    Natural and Life Sciences Communications  Health Sciences  https://cmuj.cmu.ac.th/nlsc/ 
 • Formerly known as pISSN: 1685-1994, eISSN: 2465-4337
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-3865    NIDA Case Research Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ   
  2730-3950    Nimit Mai Review  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nmrj 
 • An online-only Journal
 •  
  3027-6020    NU Journal of Nursing and Health Sciences    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu 
 • Formerly known as pISSN: 2697-5912
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
 •  
  2697-5599    NU. International Journal of Science  Physical Sciences  https://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal 
 • Formerly known as pISSN: 1686-5561
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2014)
 •  
  3027-6411    Oral Sciences Reports    http://www.dent.cmu.ac.th/cmdj/frontend/web/?r=site/index  
 • Formerly known as pISSN: 2773-921X, eISSN: 2822-0544
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.3 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2286-8933    Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  N/A   
 • Continued as eISSN: 2651-1061
 •  
  2651-1061    Outbreak, Surveillance, Investigation & Response  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/OSIR 
 • Formerly known as eISSN: 2286-8933
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.3 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-8107  2586-8373    Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR 
 • Formerly known as pISSN: 0859-7685
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.1 (2010)
 •  
  2773-9716    PBRU Science Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU 
 • Formerly known as pISSN: 1686-4530, eISSN: 2697-5440
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-8195  2586-8470    Pharmaceutical Sciences Asia  Life Sciences  https://pharmacy.mahidol.ac.th/journal/ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1570
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.44 No.2 (2017)
 •  
  0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Life Sciences  https://km.dmcr.go.th/c_266   
  1513-6442    Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/PrajnaVihara   
  2730-3020    Progress in Applied Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past 
 • Formerly known as pISSN: 2229-1547, 2730-3012
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.2 (2020)
 • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)
 •  
  2730-3632    PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSAKUIJIR/index 
 • Continued as eISSN: 3027-6535
 •  
  2465-5112  2672-9741    PSRU Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru   
  2351-048X    PULINET Journal  Social Sciences  https://so14.tci-thaijo.org/index.php/PJ/ 
 • An online-only Journal
 •  
  1905-3193  2651-1789    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru 
 • Formerly known as pISSN: 2773-9201, eISSN: 2730-3527
 •  
  2673-0286    Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology  Life Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RIST/issue/view/16832 
 • An online-only Journal
 •  
  2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  N/A   
 • Continued as pISSN: 2630-0583, eISSN: 2630-0656
 •  
  2773-9368    Rangsit Journal of Educational Studies  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/RJES/index 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8473
 • An online-only Journal
 •  
  2286-976X  2539-5513    Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities  N/A  Social Sciences  https://rjsh.rsu.ac.th 
 • Continued as pISSN: 2985-0541, eISSN: 2985-055X
 •  
  2651-1479    rEFLections  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/reflections   
  2408-204X  2630-0400    Research and Knowledge  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-6110, eISSN: 2697-6072
 •  
  1906-4241    RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  Social Sciences  http://www.rianthaijournal.org/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-4241
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.10 No.1 (2017)
 • Cancel Journal Name in Thai
 •  
  2730-2601  2821-9074    RICE Journal of Creative Entrepreneurship and Management (RJCM)  Social Sciences  https://www.ricejournal.net/index.php/rice   
  2465-5325  2697-5076    RMUTT Global Business Accounting and Finance Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GBAFR/index   
  1905-8446    RMUTT Global Business and Economics Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/   
  0859-2659    Sasin Journal of Management    https://www.sasin.edu/   
  1906-6406    Scholar  N/A   
 • Continued as eISSN: 2586-9388
 •  
  2586-9388    Scholar: Human Sciences  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar 
 • Formerly known as pISSN: 1906-6406
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2017)
 • An online-only Journal
 •  
  2586-9000  2586-9027    Science & Technology Asia  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia 
 • Formerly known as pISSN: 0859-4074
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2017)
 •  
  3027-7914    Science and Engineering Connect    https://journal.kmutt.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-278X, eISSN: 2697-5521
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.47 No.1 (2024)
 •  
  2985-0290    Science Essence Journal    https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej/index 
 • Formerly known as: pISSN: 0857-1600, eISSN: 2561-1967
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2697-6110  2697-6072    Science Technology and Engineering Journal  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej/index 
 • Continued as pISSN: 2822-1001, eISSN: 2822-101X
 • Formerly known as pISSN: 2408-204X, eISSN: 2630-0400
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020) - Vol.8 No.2 (2022)
 •  
  2630-0087    Science, Engineering and Health Studies  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9159, eISSN: 2586-842X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  1513-1874    ScienceAsia  Life Sciences  http://www.scienceasia.org/ 
 • Formerly known as pISSN: 0303-8122
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (1999)
 •  
  2985-2536    Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai 
 • Formerly known as pISSN: 0857-5428, eISSN: 2586-8489
 • ควบรวมกับวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.43 No.5 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1513-4717    Silpakorn University International Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2586-8594, eISSN: 2586-8519
 •  
  2586-8594  2586-8519    Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  N/A   
 • Continued as pISSN: 2586-8594, eISSN: 2630-0079
 • Formerly known as pISSN: 1513-4717
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2011) - Vol.17 No.3 (2017)
 •  
  1905-9159  2586-842X    Silpakorn University Science and Technology Journal  N/A   
 • Continued as eISSN: 2630-0087
 •  
  2773-8876  2773-9066    Singburi Hospital Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj   
  2629-995X  2228-8082    Siriraj Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/index 
 • Formerly known as: ISSN : 0125-152X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.57 No.1-4 (2005)
 •  
  2651-0758  2630-015X    SNRU Journal of Science and Technology  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 
 • Continued as eISSN: 2821-9996
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2023) - Vol.14 No.3 (2023)
 •  
  2229-2608    Social Science Asia  Social Sciences  https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/index   
  0125-3395  2408-1779    Songklanakarin Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://sjst.psu.ac.th/index.php 
 • Formerly known as: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •  
  2286-8984  2465-5120    Southeast Asian Journal of Economics  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje 
 • Formerly known as pISSN: 0857-8397
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2013)
 •  
  2408-2120  2539-5947    St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://journal.stic.ac.th/index.php/sjhs/index   
  1906-1838    Stamford Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2351-0307
 •  
  2351-0889  2539-5742    Suan Sunandha Science and Technology Journal  Life Sciences  https://li02.tci-thaijo.org/index.php/ssstj   
  0858-849X  2587-0009    Suranaree Journal of Science and Technology  Physical Sciences  http://ird.sut.ac.th/e-journal   
  2985-2358    Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS 
 • Formerly known as pISSN: 1686-9540, eISSN: 2586-8659
 • An online-only journal
 •  
  0495-3843  2465-423X    Thai Forest Bulletin (Botany)  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin   
  0049-3589  2697-4762    Thai Journal of Agricultural Science  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TJAS   
  2730-1435  2774-1125    Thai Journal of East Asian Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu 
 • Formerly known as pISSN: 0857-6033
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.1 (2020)
 •  
  0859-2446    Thai Journal of Gastroenterology  N/A    http://www.thaigastro.com/books.php  หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  0857-8664    Thai Journal of Genetics  N/A   
 • Continued as pISSN: 2465-5198
 •  
  3027-8406    Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tahper 
 • Formerly known as pISSN: 0125-2674
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.50 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.50 No.1 (2024)
 •  
  0857-6084  2673-0871    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjog   
  0857-5754    Thai Journal of Physiological Sciences  N/A    http://www.j-pbs.org/index.php 
 • Continued as pISSN: 1906-4527
 •  
  2286-7333  2630-0095    Thai Journal of Science and Technology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst   
  2630-0931  2651-0529    Thailand and The World Economy  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER 
 • Formerly known as pISSN: 1685-3008
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.36 No.2 (2018)
 •  
  1685-9057  2351-0676    Thailand Statistician  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/thaistat   
  2286-8909  2697-4614    THAITESOL JOURNAL  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thaitesoljournal   
  2408-1000  2672-9075    Thammasat Business Law Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ   
  0859-4074    Thammasat International Journal of Science and Technology  N/A    http://www.tijsat.tu.ac.th 
 • Continued as pISSN: 2586-9000, eISSN: 2586-9027
 •  
  0859-5747  2630-0303    Thammasat Review  Social Sciences  https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview   
  2465-390X  2465-4167    Thammasat Review of Economic and Social Policy  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TRESP   
  0859-144X  2672-9393    The Asean Journal Of Radiology  Health Sciences  https://asean-journal-radiology.org/index.php/ajr/index   
  2228-9674  2287-0237    The Bangkok Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj   
  2465-4027    The Clinical Academia  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia 
 • Formerly known as pISSN: 0125-7501
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.3 (2015)
 •  
  2539-5645    The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics  Social Sciences  https://euraseans.com/   
  0857-6033    The International Journal of East Asian Studies  N/A   
 • Formerly known as pISSN: 0857-6033
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2010) - Vol.17 No.2 (2013)
 •  
  1686-7831    The Journal : Journal of the Faculty of Arts    http://www.ar.mahidol.ac.th/   
  1906-4675  2651-2246    The Journal of Behavioral Science  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS 
 • Formerly known as pISSN: 1906-4675
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2006) - Vol.5 No.1 (2010) and Vol.13 No.2 (2018)
 •  
  2465-5546    The Journal of International Buddhist Studies College  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ibsc/index   
  0859-3604  2773-9260    The Journal of Risk Management and Insurance  Social Sciences  https://jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index   
  0304-226X  2651-1851    The Journal of the Siam Society  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss 
 • Formerly known as pISSN : 0857-7099
 •  
  0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society    https://thesiamsociety.org/publications/natural-history-bulletin-of-the-siam-society/   
  1905-7725  2985-0959    The New English Teacher  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher   
  2773-8787    The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian 
 • หยุดตีพิมพ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • Continued as eISSN: 2985-2536 , ควบรวมกับวารสาร Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts)
 • An online-only Journal
 •  
  0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health    https://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm   
  1905-4637  3027-7922    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  Life Sciences  https://digital.car.chula.ac.th/tjps/   
  1686-770X    The Thailand Natural History Museum Journal    https://journal.nsm.or.th/en/new-thnhm   
  1513-1025  2586-906X    Thoughts  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thoughts   
  2774-0226    Trends in Sciences  Life Sciences  https://tis.wu.ac.th 
 • Formerly known as pISSN: 1686-3933, eISSN: 2228-835X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.19 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  1513-9700  2586-9892    Tropical Natural History  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh 
 • Formerly known as pISSN: 1513-9700
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2010)
 •  
  2774-0439    UBRU International Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ubruij/index 
 • An online-only Journal
 •  
  1906-5582    UTCC International Journal of Business and Economics  N/A    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ijbejournal/index 
 • Continued as eISSN: 2821-9643
 •  
  2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU 
 • หยุดตีพิมพ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565 
  2629-9968    Veterinary Integrative Sciences  Health Sciences  http://www.vet.cmu.ac.th/cmvj/ 
 • Formerly known as pISSN: 1685-9502, eISSN: 2465-4604
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.2 (2018)
 • An online-only Journal
 •  
  1686-3933  2228-835X    Walailak Journal of Science and Technology  N/A  Life Sciences  http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst 
 • Continued as eISSN: 2774-0226
 •  
  2539-6897  กระบี่เวชสาร  Krabi Medical Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ/index   
  1513-4458  2985-1831  กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach   
  1905-1352  กระแสอาคเนย์  Southeast current  N/A    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
  0125-7501  ขอนแก่นเวชสาร  Khon Kaen Medical Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2465-4027
 •  
  1906-117X  ครุศาสตร์สาร  Journal of Educational Studies  N/A  Social Sciences  http://edujournal.bsru.ac.th/pages/main 
 • Continued as pISSN: XXXX-0001
 •  
  1513-1912  2730-1788  คุรุสภาวิทยาจารย์  JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT  Social Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal   
  0125-2208  2408-1981  จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  Health Sciences  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat   
  0857-5118  2697-6005  จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJOphthalmol   
  1905-954X  2697-6196  จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review    http://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th   
  1686-3720  จุลนิติ      https://www.senate.go.th/view/93/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4/TH-TH   
  1906-1692  จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin    http://archives.library.tu.ac.th/   
  2730-2660  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  N/A    https://cbsreview.cbs.chula.ac.th 
 • Continued as eISSN: 2821-9236
 • Formerly known as: ISSN : 0125-6564, E-ISSN : 2673-0677
 •  
  0857-6483  จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  N/A    หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ฉบับที่ 92 กรกฎาคม-กันยายน 2554 เป็นฉบับสุดท้าย 
  0125-6483  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2651-2343, eISSN: 2673-060X
 •  
  3027-818X  ชัยภูมิปริทรรศน์  Chaiyaphum Review  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcr 
 • Formerly known as eISSN: 2651-2092
 • An online-only Journal as eISSN: 2651-2092 Since Vol.1 No.1 (2018)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-818X Since Vol.7 No.1 (2024)
 •  
  3027-6012  ดำรงวิชาการ  Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong 
 • Formerly known as pISSN: 1686-4395, 3027-6004
 •  
  0125-0558  ดุลพาห      https://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/1605   
  1513-7376  2773-9546  ทีทัศน์วัฒนธรรม  Journal of Arts and Cultural Perception  Social Sciences  http://culture.bsru.ac.th/ejournal/ 
 • Formerly known as pISSN: 1513-7376
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.21 No.1 (2022)
 •  
  1513-7376  ทีทัศน์วัฒนธรรม  Journal of Thithat Watthanatham  N/A    http://culture.bsru.ac.th/ejournal/ 
 • Continued as pISSN: 1513-7376, eISSN: 2773-9546
 •  
  1513-5241  ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj 
 • Continued as pISSN: 2730-3578
 •  
  0858-6160  2408-2023  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  Journal of Communication Arts Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca   
  0857-2992  บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/botbundit   
  0125-8427  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  N/A   
 • Continued as pISSN: 2228-8457
 •  
  2350-9996  2822-0242  บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BJmed   
  1905-6788  ปณิธาน  Panidhana : Journal of Philosophy and Religion  N/A    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana 
 • Continued as pISSN: 1905-6788, PAṆIDHĀNA JOURNAL
 •  
  0859-3574  2697-4940  ปัญญา  Journal of mbu lnc  N/A  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo 
 • Continued as pISSN: 0859-3574, eISSN: 2697-4940
 •  
  2697-4940  ปัญญา  PANYA    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo 
 • Formerly known as pISSN: 0859-3574, eISSN: 2697-4940
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.30 No.3 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.30 No.3 (2023)
 •  
  0125-5118  พยาบาลสาร  Nursing Journal  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing 
 • Continued as pISSN: 2821-9120, eISSN: 2821-9139
 •  
  2821-9120  2821-9139  พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Nursing Journal CMU  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing 
 • Formerly known as pISSN: 0125-5118
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.49 No.1 (2022)
 •  
  3027-8074  3027-8953  พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-7560
 •  
  2630-0788  พุทธมัคค์  BUDDHAMAGGA  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm   
  0857-1406  2672-9881  ภาษาและภาษาศาสตร์  Language and Linguistics  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling   
  2730-2547  มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย  MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/M-JICI 
 • An online-only Journal
 •  
  2697-5688  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO 
 • Continued as eISSN: 3027-7876
 • Formerly known as pISSN: 0125-5061
 • An online-only Journal Since Vol.37 No.1 (2020)
 •  
  2350-9392  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  N/A  Social Sciences  http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview 
 • Continued as pISSN: 2985-2757, eISSN: 2985-2765
 •  
  1513-461X  2630-0370  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index 
 • Continued as eISSN: 2985-279X
 •  
  2985-279X  มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Journal of Humanities    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index 
 • Formerly known as pISSN: 1513-461X, eISSN: 2630-0370
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.3 (2023)
 •  
  2673-0243  2774-1451  มนุษยสังคมสาร (มสส.)  Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc 
 • Formerly known as pISSN: 1686-0101
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2019)
 •  
  3027-608X  มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร  Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/MNSTMedJ 
 • Formerly known as eISSN: 2773-8779
 • An online-only Journal
 •  
  0859-2616  2673-0154  มะเร็งวิวัฒน์  Journal of Thai Association of Radiation Oncology  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtaro 
 • Continued as eISSN: 2730-177X
 •  
  2672-9113  2673-0170  มังรายสาร  Mangrai Saan Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mrsj 
 • Formerly known as pISSN: 2286-9247
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.2 (2018)
 •  
  2465-4043  รัฐศาสตร์นิเทศ  Political Science Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet   
  0125-135X  รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR   
  0125-0957  รัฐสภาสาร      https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3623   
  0859-8185  2821-9988  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  Social Sciences  https://research.pcru.ac.th/journalpcru/   
  2985-2900  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin 
 • Formerly known as pISSN: 1906-6813, eISSN: 2730-2342
 • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)
 •  
  0858-9739  2672-9784  รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ 
 • Continued as pISSN: 2822-1370, eISSN: 2822-1389
 • Formerly known as pISSN: 0857-8052
 •  
  2651-0561  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3611
 • An online-only Journal Since Vol.47 No.1 (2024)
 •  
  0125-4235  2697-4797  ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ   
  1513-2498  2651-0871  วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj   
  0125-1252  วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED 
 • Continued as pISSN: 2822-1184, eISSN: 2822-1192
 •  
  2822-1184  2822-1192  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง  Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1252
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.60 No.1 (2016)
 •  
  0943-0916  วนสาร  Vanararn  N/A     
  1513-9956  2672-9946  วรรณวิทัศน์  VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS   
  2465-4205  2697-4045  วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน  Journal Of Nittayasan Siangtham Chakmahayan  N/A  Physical Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/nsc/ 
 • Continued as pISSN: 2985-2706, eISSN: 2985-2714
 •  
  2539-5718  2651-1215  วารสาร มจร การพัฒนาสังคม  Journal of MCU Social Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMSD/about   
  2539-5777  2651-0820  วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์  Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa   
  3027-7388  วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์  Journal of MCU Philosophy Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr 
 • Formerly known as eISSN: 2651-0502
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2024)
 •  
  2465-5503  2630-0524  วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhapanya Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr   
  3027-7442  3027-7450  วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhist Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8144, eISSN: 2730-339X
 •  
  2586-9817  วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Humannities Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human   
  2985-1335  2985-1319  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr 
 • Formerly known as pISSN: 2287-0121, eISSN: 2673-0782
 •  
  2586-9310  2672-9792  วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์  Journal of MCU Haripunchai Review  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMHR/index   
  2773-9295  2773-9635  วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์  Journal of MCU Phetchaburi Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR   
  3027-6802  วารสาร มจร. กาญจนปริทรรศน์  Journal of MCU Kanchana Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Kanchana-editor/index 
 • Formerly known as eISSN: 2773-952X
 • An online-only Journal as eISSN: 2773-952X Since Vol.1 No.2 (2021)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-6802 Since Vol.4 No.1 (2024)
 •  
  2539-5726  2697-4150  วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์  JOURNAL OF MCU UBON REVIEW  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou   
  0859-9343  2651-1398  วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL 
 • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222
 •  
  1906-215X  วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  N/A   
 • Continued as eISSN: 2672-9369
 •  
  3027-6837  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS 
 • Formerly known as pISSN: 2408-122X, 2408-1221, eISSN: 2672-9342
 • An online-only Journal as eISSN: 2672-9342 Since Vol.6 No.1 (2019)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-6837 Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  2672-9369  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  RMUTI Journal Science and Technology  N/A  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo 
 • Continued as eISSN: 3027-6756
 • Formerly known as pISSN: 1906-215X, 2672-9334
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2014)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-8961  วารสาร มมร ล้านนาวิชาการ  Academic Journal of MBU Lanna    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal 
 • Formerly known as pISSN: 2286-8267, eISSN: 2697-4959
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.13 No.1 (2024)
 •  
  2286-8267  2697-4959  วารสาร มมร วิชาการล้านนา  Academic Journal of MBU; Lanna Campus  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal 
 • Continued as eISSN: 3027-8961
 •  
  1513-0975  วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal     
  0857-2321  2730-3039  วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcotJ/index   
  0125-3093  2730-3268  วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  N/A    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal 
 • Continued as pISSN: 2773-8604, eISSN: 2773-8736
 •  
  1906-1560  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Law Journal    http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html   
  2773-8604  2773-8736  วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Law Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3093, eISSN: 2730-3268
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2021)
 •  
  1906-2664  2730-4051  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  Journal of Transport and Maritime Law    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/transportandmaritimelawjournal/about   
  1513-8089  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal    https://www.dpu.ac.th/law/about.html   
  1513-1777  วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal    http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/journal.htm   
  2651-1894  2730-3721  วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์  SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/index   
  2408-249X  2673-0189  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-6250, eISSN: 2697-6285
 •  
  0857-9776  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  Social Sciences  https://lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx   
  2697-6250  2697-6285  วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  Public Health Policy and Laws Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law 
 • Formerly known as pISSN: 2408-249X, eISSN: 2673-0189
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020)
 •  
  2822-051X  2822-0528  วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต  Rangsit Journal of Law and Society  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/RJL/index   
  2697-6404  วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1643
 • An online-only Journal Since Vol.48 No.3 (2023)
 •  
  0125-250X  วารสารกรมบัญชีกลาง      https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH   
  0125-684X  2697-4525  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc   
  2985-2595  2985-2609  วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-3253, eISSN: 2697-4037
 •  
  0125-7242  2673-0316  วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JND   
  0125-4634  2730-3004  วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt   
  1686-2147  วารสารการงบประมาณ  Budget Journal    http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=131&mid=216   
  2408-2619  วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2408-2619, eISSN: 2673-0367
 •  
  2286-718X  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms 
 • An online-only Journal
 •  
  2672-9164  วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย  Journal of Early Childhood Education Management  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ECEM/   
  2286-8399  2730-230X  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM   
  2697-6226  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal 
 • Formerly known as ISSN: 0854-9849
 •  
  1686-7319  2630-0664  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr   
  1906-5485  2465-4434  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  N/A  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM 
 • Continued as eISSN: 3056-9486
 •  
  3056-9486  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  Journal of Environmental and Sustainable Management    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5485, eISSN: 2465-4434
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2024)
 •  
  2351-065X  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU   
  1905-6303  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat   
  3027-8120  2673-0405  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น  Journal of Local Governance and Innovation  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU 
 • Formerly known as pISSN: 2673-0839
 •  
  2730-4132  วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด  MBU Roi Et Journal of Global Education Review  Social Sciences  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/RJGE/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2697-4541  วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Educational Administration, Silpakorn University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd 
 • Formerly known as pISSN: 1906-8255
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.1 (2019)
 •  
  2985-2013  2985-203X  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Journal of Educational Administration and Leadership Sakhon Nakhon Rajabhat University  Social Sciences  https://jeal.snru.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 2286-8003, eISSN: 2697-4320
 •  
  2697-6439  วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น (ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 เป็นต้นไป)  Journal of Management and Local Innovation (Deselected Journals from TCI since 1 May 2023)  N/A  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmli/index 
 • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 •  
  1906-103X  2730-1834  วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals   
  2697-6161  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น (ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 เป็นต้นไป)  Journal of Legal Entity Management and Local Innovation (Deselected Journals from TCI since 1 May 2023)  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal 
 • Formerly known as pISSN: 2630-0842, eISSN: 2673-0928
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020)
 • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 •  
  2697-4029  2773-9791  วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu 
 • Continued as eISSN: 3027-8589
 • Formerly known as pISSN: 2286-9328
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2016) - Vol.12 No.2 (2023)
 •  
  3027-8589  วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Governance Journal, Kalasin University    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu 
 • Formerly known as pISSN: 2697-4029, eISSN: 2773-9791
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2024)
 • An online-only Journal as eISSN: 2773-9791 Since Vol.10 No.1 (2021)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-8589 Since Vol.13 No.1 (2024)
 •  
  2630-0354  2697-5610  วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา  Educational Management and Innovation Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/emi   
  3027-8481  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา  Journal of Educational Administration and Supervision  Social Sciences  https://so20.tci-thaijo.org/index.php/JAD/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-4950, 1906-4950
 • Published Issue in New Journal Name Since Vol.8 No.1 (2017)
 • An online-only Journal Since Vol.15 No.1 (2024)
 •  
  1906-4950  วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-4950
 •  
  2730-3187  2985-1939  วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of Administration and Social Science Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/index   
  1906-7933  2730-3276  วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
  2586-9930  วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/apnj 
 • Formerly known as pISSN: 2408-1280
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  1906-2230  2673-009X  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jprad   
  0859-3949  2651-1908  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  N/A    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy 
 • Continued as eISSN: 2773-9341
 •  
  2630-0214  วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  Nursing, Health, and Education Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/index   
  0857-4553  2773-9171  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH   
  2351-0358  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned 
 • Continued as eISSN: 2985-1432
 • Formerly known as pISSN: 0125-8842
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2014) - Vol.41 No.2 (2023)
 •  
  2985-1432  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Therapeutic Care    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned 
 • Formerly known as eISSN: 2351-0358
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.3 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1906-1773  2821-9058  วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE 
 • Formerly known as pISSN: 0858-0405
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2007)
 •  
  2697-5912  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu 
 • Continued as pISSN: 3027-6020
 • Formerly known as pISSN: 1906-0025
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 No.3 (2009) - Vol.17 No.3 (2023)
 •  
  2697-4622  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.  APHEIT Journal of Nursing and Health  Health Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2392-5671  2392-568X  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r  หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ Vol.11 No.2 (2024) 
  2630-0443  2630-0451  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ 
 • Formerly known as pISSN: 2286-9824
 •  
  2985-0746  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ 
 • Formerly known as eISSN: 2730-2946
 • Published Issue in This Journal Name (Thai) Since Vol.15 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1905-3630  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal    http://www.lpdi.go.th/index.php   
  3027-8082  3027-8104  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  Social Sciences  https://chdkkujournal.com/ 
 • Formerly known as pISSN: 2287-0075
 • An online-only Journal
 •  
  2773-8884  วารสารการยศาสตร์ไทย  Thai Journal of Ergonomics  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJE/index   
  2730-2466  วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mesr/index 
 • An online-only Journal
 •  
  0125-3778  2730-3357  วารสารการวัดผลการศึกษา  Journal of Education Measurement  N/A  Social Sciences  http://eptb.swu.ac.th/ 
 • Continued as pISSN: 3027-6683, eISSN: 3027-639X
 •  
  2985-0614  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu 
 • Formerly known as pISSN : 0858-5520, eISSN : 2651-1444
 • An online-only Journal Since Vol.27 No.2 (2021)
 •  
  3027-6683  3027-639X  วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  Journal of Educational Measurement Educational and Psychological Test Bureau    https://eptb.swu.ac.th/introjournal/ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3778, eISSN: 2730-3357
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.40 No.107 (2023)
 •  
  2697-5017  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk 
 • Formerly known as pISSN: 1906-3016
 • An online-only Journal
 •  
  2730-2075  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา  The Journal of Development Administrator Research  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/index 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2219
 • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)
 •  
  1906-456X  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  Social Sciences  http://www.CFSTHAILAND.COM   
  3027-642X  วารสารการวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์  Journal of Psychological Educational and Social Sciences Research    https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2693
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 No.2 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2023)
 •  
  1905-7121  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  Journal of Community Development Research  N/A   
 • Continued as pISSN: 2985-0231, eISSN: 2985-024X
 • Formerly known as eISSN: 2539-5521
 •  
  2985-0231  2985-024X  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  http://www.journal.nu.ac.th/JCDR 
 • Formerly known as pISSN: 1905-7121
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.2 (2013)
 •  
  1906-9685  วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์  Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications  Health Sciences  https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/jnao   
  0858-0405  วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-1773
 •  
  1905-2693  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  N/A  Social Sciences  https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html 
 • Continued as eISSN: 3027-642X
 •  
  3027-6187  วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  Journal of Education and Innovative Learning  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ 
 • Formerly known as pISSN: 2773-9090, eISSN: 2773-9104
 • An online-only Journal Since Vol.3 No.3 (2023)
 •  
  2730-2350  วารสารการสอนภาษาอังกฤษ  Journal of Teaching English  Social Sciences  https://so10.tci-thaijo.org/index.php/jote 
 • An online-only Journal
 •  
  2697-5955  2697-5963  วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  CRRU Journal of Communication  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/   
  1906-2591  2673-0545  วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm 
 • Continued as pISSN: 2985-0665, eISSN: 2985-0673
 •  
  2465-3756  วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  Journal of Communication and Management NIDA  Social Sciences  https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jcmn 
 • An online-only Journal
 •  
  2985-0665  2985-0673  วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ  Journal of Communication and Integrated Media    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-2591, eISSN: 2673-0545
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2023)
 •  
  0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/tjha/index   
  2228-9410  2822-0471  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา  Lanna Journal Health Promotion & Enivironment Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/lannaHealth/index   
  3056-9176  2985-2382  วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง  Vocational Education Central Region Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/ 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8985, eISSN: 2730-2997
 •  
  2229-1806  วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  Journal of Vocational and Technical Education  N/A  Social Sciences  http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE  หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นฉบับสุดท้าย  
  1686-5103  วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  Life Sciences  http://kjna.ubru.ac.th/   
  1906-506X  2697-4975  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of Politics, Administration and Law  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal   
  2228-8562  2697-3790  วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag   
  2821-9112  2730-3446  วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  Greater Mekong Subregion Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/gmsmj/   
  1685-991X  3027-8007  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM 
 • Formerly known as eISSN: 2730-2652
 •  
  2651-1886  2651-2084  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs 
 • Formerly known as pISSN: 0859-3299
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1-2 (2004)
 •  
  3027-673X  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index 
 • Formerly known as eISSN: 2673-0383
 • An online-only Journal
 •  
  3027-6047  วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4  Journal of Medical and Public Health Region 4  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JMPH4/index 
 • Formerly known as eISSN: 2773-8965
 • An online-only Journal
 •  
  0857-2895  2730-2687  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH   
  0858-6632  2697-4118  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj   
  3027-8775  3027-8783  วารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล  Journal of Digital Communications    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9272, eISSN: 2651-0634
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2024)
 •  
  0125-3794  วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  3027-8422  วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  Health Sciences  https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/ 
 • Formerly known as pISSN: 0858-0944
 • An online-only Journal
 •  
  2822-0900  2822-0897  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  Life Sciences  https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij 
 • Formerly known as pISSN: 1513-9980
 •  
  2408-2635  2673-0006  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  Thai Industrial Engineering Network Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj   
  2350-9775  วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  Health Sciences  http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/index.php   
  0125-7021  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Faculty of Nursing, KKU.  N/A   
 • Continued as pISSN: 0125-7021, eISSN: 2822-1133
 •  
  2774-1214  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu 
 • Formerly known as pISSN: 0858-4338
 • An online-only Journal Since Vol.32 No.1 (2024)
 •  
  1513-3613  วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  Health Sciences  https://he03.tci-thaijo.org/index.php/peswuJ   
  0858-4788  วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  Math Journal by the Mathematical Association of Thailand  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh   
  3027-7701  3027-771X  วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsru 
 • Formerly known as pISSN: 2351-0943, eISSN: 2586-8969
 •  
  3027-8759  3027-8767  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/ 
 • Formerly known as pISSN: 1685-2699, eISSN: 2630-0125
 •  
  2774-1370  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Education Journal Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edunsrujo 
 • Formerly known as pISSN: 2630-0761, 2672-9334
 • An online-only Journal
 •  
  0859-8835  2651-2017  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU   
  3056-915X  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Education Bansomdejchaopraya Rajabhat University    https://so17.tci-thaijo.org/index.php/EduBSRU 
 • Formerly known as pISSN: 1906-117X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
 •  
  2539-6064  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Journal of Education Loei Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/EDUCLoei   
  2673-0030  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU 
 • Formerly known as pISSN: 2392-5507
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2019)
 •  
  2822-0218  วารสารครุศาสตร์ปัญญา  Journal of Intellect Education  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IEJ/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2465-5007  วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jeducrru   
  2985-1890  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE 
 • Formerly known as pISSN: 1685-3954, eISSN: 2651-0596
 • An online-only Journal
 •  
  2630-0745  2730-2903  วารสารครุสีมา  Karu Sima Journal  Social Sciences  https://edu.nrru.ac.th/krsm/   
  2651-1649  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ 
 • Formerly known as pISSN: 1685-6481
 • An online-only Journal Since Vol.44 No.4 (2018)
 •  
  3056-9540  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH 
 • Formerly known as pISSN: 1905-8160, eISSN: 2586-8918
 • An online-only Journal Since as eISSN: 3056-9540 Vol.17 No.1 (2024)
 •  
  0125-8095  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies    https://culturalscience.msu.ac.th/journal/ 
 • Formerly known as วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม | Journal of isan Studies Cultural Diversity
 •  
  3027-6071  วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  Journal of Sustainable Home Economics and Culture    https://so09.tci-thaijo.org/index.php/hecrmutp 
 • Formerly known as pISSN: 2730-2954, eISSN: 2730-2962
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  0857-1384  วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics    http://www.thea.or.th/journal   
  1686-9443  2730-3195  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/QLLJ   
  3027-6756  วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี  Research on Modern science and Utilizing Technological Innovation Journal    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo 
 • Formerly known as eISSN: 2672-9369
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.3 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1905-2960  วารสารจักษุธรรมศาสตร์  Thammasat Thai Journal of Ophthalmology  N/A   
 • Continued as pISSN: 2586-8349, eISSN: 2697-4398
 •  
  0858-0006  วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 0858-0006, eISSN: 2651-1975
 •  
  0858-0006  2651-1975  วารสารจันทรเกษมสาร  Journal of Chandrakasemsarn  Social Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/crujournal 
 • Formerly known as pISSN: 0858-0006
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.40 (2015)
 •  
  1905-565X  วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System    http://www2.nrct.go.th/ePublishing/ejournalmoralbehavior.aspx   
  0858-8627  วารสารจิตวิทยา  Journal of Psychology  Social Sciences  http://thaipsychological.com/   
  2286-6663  3027-6233  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  Social Sciences  http://journal.psy.kbu.ac.th/   
  0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Journal of Clinical Psychology  N/A    http://www.journalclinicpsy.org/ 
 • Continued as pISSN: 0125-1422
 •  
  0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  N/A    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy 
 • Continued as eISSN: 2774-1087
 • Formerly known as pISSN: 0125-1422
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.48 No.1 (2017) - Vol.51 No.2 (2020)
 •  
  2774-1087  วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย  Thai Journal of Clinical Psychology  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1422
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.52 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  2697-6242  วารสารจิตเวชวิทยาสาร  Academic Psychiatry and Psychology Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/APPJ 
 • Formerly known as pISSN: 0857-2127, eISSN: 2586-8748
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.35 No.1 (2019)
 • An online-only Journal
 •  
  2822-0781  วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  Social Sciences  https://journal.mfu.ac.th/index.php/jsino 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9582
 • An online-only Journal
 •  
  2821-9945  วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CSJ 
 • Formerly known as pISSN: 1905-1972
 • An online-only Journal
 •  
  2697-4703  วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU 
 • Continued as eISSN: 3027-7515
 • Formerly known as pISSN: 2286-9581
 • An online-only Journal Since Vol.17 No.1 (2023)
 •  
  3027-7515  วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม  Research Community and Social Development Journal    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU 
 • Formerly known as eISSN: 2697-4703
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2024)
 •  
  1513-5462  2730-1826  วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom   
  2697-648X  วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Journal Studies   N/A    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/japanese/index 
 • Continued as pISSN: 2821-9619, eISSN: 2821-9627
 • Formerly known as pISSN: 0125-6416
 •  
  2821-9619  2821-9627  วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of Japanese Studies   Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/japanese/index 
 • Formerly known as pISSN: 2697-648X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2022)
 •  
  2985-0622  วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ  Bansomdej Music Journal  Social Sciences  https://so13.tci-thaijo.org/index.php/MusBSRU/  
 • Formerly known as pISSN: 2697-4053, 2985-2692
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2024)
 •  
  3027-7094  วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rmj 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2707
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2024)
 •  
  2774-0722  วารสารดนตรีและการแสดง  Music and Performing Arts Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 2465-356X
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.1 (2022)
 •  
  2822-0641  วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์  Journal of Digital Business and Social Sciences  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jdbs/index 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4094
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.2 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2985-0029  2985-0037  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj 
 • Formerly known as pISSN: 2229-1148, eISSN: 2651-1029
 •  
  2651-1436  2651-1460  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  Journal of Public Administration and Politics  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal 
 • Formerly known as pISSN: 1685-5779
 •  
  0125-8303  วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2822-0293  วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย  Thai Journal of Orthodontics  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/THAIORTHO 
 • An online-only Journal
 •  
  0857-880X  2697-665X  วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ   
  0215-2534  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  Health Sciences  http://www.dent.chula.ac.th/cudj/index.php   
  1513-9700  วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  The Natural History Journal of Chulalongkorn University  N/A    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh 
 • Continued as pISSN: 1513-9700, eISSN: 2586-9892
 •  
  2408-1892  2651-2262  วารสารธรรมธารา  Dhammadhara Journal of Buddhist Studies  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara   
  2822-0315  วารสารธรรมวัตร  Journal of Thammawat  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/tmwj 
 • An online-only Journal
 •  
  3027-6055  3027-6195  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat Journal    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tujo 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3670, eISSN: 2651-0928
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.43 No.1 (2024)
 •  
  0125-3670  2651-0928  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  N/A  Social Sciences  http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/ 
 • Continued as pISSN: 3027-6055, eISSN: 3027-6195
 •  
  2822-048X  วารสารธรรมเพื่อชีวิต  Jornal of Dhamma for Life  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dhammalife/index 
 • An online-only Journal
 •  
  1905-713X  วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs   
  2773-9775  วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย  Journal of Educational Management and Research Innovation  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri 
 • An online-only Journal
 •  
  2229-1598  2697-4460  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ  JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/RCIM   
  3027-6446  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  Journal of Educational Innovation and Research  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir 
 • Formerly known as eISSN: 2730-1672
 • An online-only Journal
 •  
  2408-2481  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Journal of Learning Innovations Walailak University  N/A    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 
 • Continued as pISSN: 2408-2481, eISSN: 2730-1508
 •  
  2408-2481  2730-1508  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Learning Innovations  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 
 • Formerly known as pISSN: 2408-2481
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2019)
 •  
  2697-6609  วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์  Journal of Innovation in Business, Management and Social Sciences  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2730-3829  วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  Journal of Science Innovation for Sustainable Development  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JSISD/ 
 • An online-only Journal
 •  
  2586-8896  วารสารนวัตกรรมสังคม  Journal of Social Innovation  Social Sciences  jsi.rsu.ac.th   
  3027-8414  วารสารนวัตกรรมสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  Journal of Social Innovation and Lifelong Learning    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9590, eISSN: 2651-107X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
 • An online-only Journal as eISSN: 2651-107X Since Vol.12 No.4 (2018)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-8414 Since Vol.18 No.1 (2024)
 •  
  2822-0463  วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  Journal of Social Innovation and Mass Communication Technology  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS/ 
 • Formerly known as pISSN: 2651-0618
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2465-4477  2697-6277  วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim   
  2822-0854  2822-0862  วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ  Journal of Organizational Innovation and Culture  Social Sciences  https://skjournal.msu.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-893X, eISSN: 2730-2830
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.2 (2023)
 •  
  2651-0960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal 
 • Formerly known as pISSN: 0125-4960
 • An online-only Journal
 •  
  3027-7779  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์  Nakkhabut Paritat Journal    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot 
 • Formerly known as pISSN: 1906-8735, eISSN: 2651-1223
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2024)
 •  
  1906-8735  2651-1223  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot 
 • Continued as eISSN: 3027-7779
 •  
  2350-9767  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ   
  2773-9074  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  Physical Sciences  http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS 
 • Formerly known as pISSN: 2229-0338
 • An online-only Journal
 •  
  1513-4164  2651-1983  วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  Social Sciences  http://lcjournal.nida.ac.th/   
  2539-7222  วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University  N/A  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru 
 • Continued as pISSN: 2985-1165, eISSN: 2985-1173
 •  
  2985-2633  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal 
 • Formerly known as pISSN: 0857-3867, eISSN: 2673-091X
 • An online-only Journal
 •  
  2985-2064  2985-2072  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal 
 • Formerly known as pISSN: 1906-425X, eISSN: 2465-3829
 •  
  2228-9526  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University Law Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal/index   
  2774-0765  2774-020X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Mae Fah Luang University Law Journal  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-7739
 •  
  2985-1165  2985-1173  วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  CRRU Law, Political Science and Social Science Journal    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru 
 • Formerly known as pISSN: 2539-7222
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2023)
 •  
  2985-2552  วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  Law and Local Society Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8802, eISSN: 2651-2157
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.2 (2023)
 •  
  1685-9723  2586-9604  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Journal of Law and Social Sciences  N/A   
 • Continued as eISSN: 2672-9245
 •  
  2730-132X  วารสารนิสิตวัง  JOURNAL OF NISITWANG  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jonw/index 
 • Formerly known as pISSN: 1513-4423
 • An online-only Journal
 •  
  0857-085X  2673-0146  วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcomm   
  1906-6996  วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  Journal of Communication Arts of STOU    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU   
  1685-5477  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dpuca   
  2392-5566  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า  Journal of Communication and Innovation NIDA  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin   
  1513-2226  2697-4452  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu   
  1906-2141  2697-4401  วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  N/A  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup 
 • Continued as pISSN: 2985-153X, eISSN: 2985-1521
 •  
  0125-2836  2651-0707  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JLIS_SWU/index 
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2008)
 • Cancel Journal Name in Thai, วารสารบรรณศาสตร์
 •  
  1685-2257  วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  Social Sciences  http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/   
  1686-6916  2673-0804  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU   
  1513-007X  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD   
  2774-0153  วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  Social Sciences  http://www.jba.tbs.tu.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-233X
 • An online-only Journal
 •  
  1905-6826  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  Social Sciences  https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ/   
  2697-4096  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Business Administration, Maejo University  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA 
 • Continued as eISSN: 3056-9117
 • Formerly known as pISSN: 2697-3782
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2985-167X  วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Journal of KMITL Business School  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam 
 • Formerly known as eISSN: 2730-3349
 • An online-only Journal Since Vol.13 No.2 (2023)
 •  
  2672-9091  2408-2112  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications  N/A  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal 
 • Continued as pISSN: 3027-6594, eISSN: 3027-6608
 • Formerly known as pISSN: 1905-3746
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2013) - Vol.18 No.3 (2023)
 •  
  2985-2234  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index 
 • Formerly known as pISSN: 2228-9658, eISSN: 2697-5009
 • An online-only Journal
 •  
  2697-3715  2697-3723  วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  Journal of Industrial Business Administration  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/index   
  0859-9750  2697-4347  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut   
  2539-6110  2651-2211  วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKBS Journal of Business Administration and Accountancy  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal   
  2774-0609  วารสารบริหารธุรกิจและภาษา  Journal of Business Administration and Languages (JBAL)  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA 
 • Formerly known as eISSN: 2672-9997
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-6470  3027-6543  วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss 
 • Formerly known as pISSN: 2672-9350, 2287-092X, eISSN: 2672-9261
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2019)
 •  
  2586-9914  วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ibas 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9906
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.2 (2023)
 •  
  2286-6809  2651-1819  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu   
  2730-3233  วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์  Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JOB_EHS/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2539-5629  วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/   
  2350-9546  2697-4274  วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  http://www.gdjou.com   
  2229-2756  2651-1401  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai   
  2774-0633  2774-0862  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat 
 • Formerly known as pISSN: 1905-5811
 •  
  2822-1176  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru 
 • Formerly known as pISSN: 1906-9839
 • An online-only Journal
 •  
  1905-9949  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  Social Sciences  https://ict.srru.ac.th/journal/   
  2672-9822  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา  Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)  Social Sciences  http://www.edtechjournal.ru.ac.th/   
  2651-0618  วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี  Journal of Rambhai Barni Graduate Studies  N/A    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS/ 
 • Continued as eISSN: 2822-0463
 •  
  1685-4063  2697-4843  วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj   
  2985-1491  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9647
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0420  2697-3855  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ 
 • Formerly known as pISSN: 2774-0420, eISSN: 2697-3855
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.18 No.83 (2021)
 •  
  2774-0420  2697-3855  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  N/A    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ 
 • Continued as pISSN: 2774-0420, eISSN: 2697-3855
 • Formerly known as pISSN: 1686-0632
 •  
  2408-1620  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-3849
 •  
  3027-7884  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal 
 • Formerly known as pISSN: 1905-7679, eISSN: 2651-2386
 • An online-only Journal Since as eISSN: 2651-2386 Vol.12 No.1 (2019)
 • An online-only Journal Since as eISSN: 3027-7884 Vol.17 No.1 (2024)
 •  
  1905-8837  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-2850  2673-0642  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal   
  1905-1603  2697-4215  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR   
  2408-2457  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus  Social Sciences  https://ojs.mcupr.ac.th/index.php/jgrp/index   
  2286-9301  2673-0596  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jgsnsbc-journal   
  1906-0769  วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences  N/A   
 • Continued as pISSN: 2586-808X, eISSN: 2697-5637
 •  
  2539-6757  2822-2085  วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index   
  2630-0648  วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์  Journal of Graduate Saket Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/saketreview 
 • An online-only Journal
 •  
  2651-1266  2697-5998  วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ  Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/   
  3027-7337  3027-7361  วารสารปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  Journal of Logistics and Supply Chain Operations    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j 
 • Formerly known as pISSN: 2408-2740, eISSN: 2651-1622
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2024)
 •  
  1905-6788  วารสารปณิธาน  PAṆIDHĀNA JOURNAL  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana 
 • Formerly known as pISSN: 1905-6788
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.2 (2020)
 •  
  0857-2143  วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  Social Sciences  http://www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php   
  0125-1902  วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  N/A  Social Sciences  https://so19.tci-thaijo.org/index.php/JOH 
 • Continued as eISSN: 3027-7035
 •  
  2408-0829  2672-9903  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history   
  3027-7035  วารสารประวัติศาสตร์ มศว  SWU Journal of History    https://so19.tci-thaijo.org/index.php/JOH 
 • Formerly known as pISSN: 0125-1902
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.48 No.1 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.48 No.1 (2023)
 •  
  1905-6729  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  Life Sciences  https://www.ne-neurosci.com/   
  2228-9801  วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  Life Sciences  https://www.thaijoneuro.com/home   
  1513-6620  วารสารปรัชญาปริทรรศน์  Journal of Philosophical Vision  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/issue/archive   
  2774-0986  2774-0994  วารสารปรัชญาอาศรม  Journal of Prajna Ashram  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar/index   
  1905-579X  วารสารปรัชญาและศาสนา    N/A     
  0859-3574  2697-4940  วารสารปัญญา  PANYA JOURNAL  N/A    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo 
 • Continued as eISSN: 2697-4940
 • Formerly known as pISSN: 0859-3574, eISSN: 2697-4940
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.1 (2022) - Vol.30 No.2 (2023)
 •  
  2672-9679  2697-5122  วารสารปัญญาปณิธาน  Pa~n~na Panithan Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ   
  2651-1088  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1906-7658
 • An online-only Journal
 •  
  2774-003X  วารสารปารมิตา  JOURNAL OF PARAMITA  Social Sciences  http://awut.org/ojs/index.php/paramita 
 • An online-only Journal
 •  
  2985-1238  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal 
 • Formerly known as pISSN : 0857-0884, eISSN: 2651-0804
 • An online-only Journal Since Vol.36 No.3 (2023)
 •  
  2651-2475  2773-9929  วารสารผลิตกรรมการเกษตร  Journal of Agricultural Production  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/index 
 • Continued as pISSN: 3027-7175, eISSN: 3027-7183
 •  
  1685-3865  2651-2394  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  Journal of Thai Ombudsman  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman 
 • Formerly known as pISSN: 1685-3865
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2008)
 •  
  1685-3865  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  Journal of Ombudsman  N/A   
 • Continued as pISSN: 1685-3865, eISSN: 2651-2394
 •  
  0125-0078  2697-5335  วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN   
  0857-3743  2673-0693  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph 
 • Formerly known as ISSN : วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health
 •  
  1906-652X  2672-961X  วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse 
 • Continued as eISSN: 3027-8791
 •  
  3027-8791  วารสารพยาบาลตำรวจและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of The Police Nurses and Health Science    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse 
 • Formerly known as pISSN: 1906-652X, eISSN: 2672-961X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2024)
 •  
  1513-5217  2985-1041  วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN 
 • Formerly known as eISSN: 2651-2181
 •  
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  N/A   
 • Continued as pISSN: 0125-8885, eISSN: 2651-1959
 •  
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Nursing Science Journal of Thailand  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8885, eISSN: 2651-1959
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.1 (2019)
 •  
  0858-1231  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS   
  2985-1629  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  Journal of Nursing Science Christian University of Thailand  Health Sciences  https://he03.tci-thaijo.org/index.php/CUT_Nursejournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 2408-0934
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  1906-0025  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Nursing Science Naresuan University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-5912
 •  
  1513-5454  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal   
  0125-7021  2822-1133  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah 
 • Formerly known as pISSN: 0125-7021
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2009)
 •  
  0125-8958  2697-6498  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu 
 • Continued as eISSN: 2985-0061
 •  
  1906-7925  3027-6489  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj 
 • Formerly known as Abbrev Name Eng : TRCN J
 •  
  0857-5371  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/   
  0857-605X  2672-9474  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse   
  0858-8430  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  Life Sciences  http://www.qsbg.or.th/bot/default.aspx   
  1513-4695  2697-4509  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  Health Sciences  http://journalggm.org/   
  1686-1442  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Warasan Phuettikammasat  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI   
  2228-9453  2651-2319  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD   
  0859-0818  วารสารพลังงาน  Journal of Energy  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3689
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.46 No.1 (2006)
 •  
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  Thai Journal of Development Administration  N/A   
 • Continued as pISSN: 0125-3689
 •  
  2630-0680  วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu 
 • Formerly known as pISSN: 1686-3690
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2018)
 •  
  2539-5807  2985-1785  วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ  Patanasilpa Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Patanasilpa 
 • Formerly known as eISSN: 2730-4191
 •  
  2822-1400  2822-146X  วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  Social Sciences  https://jrtl.rsu.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 1905-7881, eISSN: 2651-1584
 •  
  2697-6536  วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/NER 
 • Formerly known as pISSN: 1906-2540
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2016)
 •  
  2985-2242  2985-2250  วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  Journal of Business and Industrial Development  Social Sciences  https://so15.tci-thaijo.org/index.php/Journalbid 
 • Formerly known as pISSN: 2730-4299, eISSN: 2773-8523
 •  
  0859-2667  วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  N/A    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd 
 • Continued as pISSN: 2985-0509, eISSN: 2985-0517
 •  
  2985-0509  2985-0517  วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  Journal of Social Development and Management Strategy  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd 
 • Formerly known as ISSN : 0859-2667
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2023)
 •  
  0857-5452  2651-2238  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jted/index   
  1685-2354  วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  N/A   
 • Continued as pISSN: 1685-2354
 •  
  0858-527X  2730-3152  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun   
  1686-7467  2651-141X  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Ganesha Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan   
  0857-264X  2697-6307  วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol   
  2351-0846  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  Life Sciences  www.sjplantscience.com   
  2408-1639  2679-3987  วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล  Mekong Chi Mun Art and Culture Journal  Social Sciences  http://mcmac.udru.ac.th   
  2774-1095  วารสารพุทธจิตวิทยา  Journal of Buddhist Psychology  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jbp/index 
 • Formerly known as pISSN: 2539-5785
 • An online-only Journal Since Vol.9 No.1 (2024)
 •  
  2730-1842  2730-2539  วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  The Journal of Buddhist Innovation Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JBIR/index   
  2774-0919  2774-0897  วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ  Journal of Buddhist Innovation and Management  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/bim   
  2730-2644  วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์  Journal of Buddhist Philosophy Evolved  Social Sciences  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe   
  2774-048X  2774-0463  วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES  Social Sciences  https://journal.ubonmcu.org/   
  1905-534X  2697-3995  วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  Journal of Buddhist Studies   Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS   
  0858-8325  2651-219X  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu   
  2697-5130  2697-5254  วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์  Journal of Buddhistic Sociology  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ   
  2697-4444  วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  Journal of Physics and General Science  Physical Sciences  http://journalpags.skru.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 2586-968X
 • An online-only Journal
 •  
  0857-1449  0857-1449  วารสารฟิสิกส์ไทย  Thai Journal of Physics  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPhys   
  0125-2488  2287-0024  วารสารภาษา  PASAA  Social Sciences  https://www.culi.chula.ac.th/th/pasaa/1   
  2586-808X  2697-5637  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0769
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2017)
 •  
  2286-9972  วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/  Formerly known as: ISSN : 0857-7285 
  0857-037X  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit 
 • Continued as pISSN: 0857-037X, eISSN: 2773-9872
 •  
  0857-037X  2773-9872  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Thai Language and Literature  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit 
 • Formerly known as pISSN: 0857-037X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.38 No.1 (2021)
 •  
  0125-6424  2697-4606  วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/about   
  3027-6640  วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา  The Korean Language and Cultural Studies Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/klcj/index 
 • Formerly known as pISSN: 2697-6382, eISSN: 2697-6579
 • An online-only Journal as eISSN: 2697-6579 Since Vol.4 No.1 (2022)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-6640 Since Vol.5 No.1 (2023)
 •  
  2822-0390  วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน  Academic Journal of Sustainable Habitat Development  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/AJ-SHaDa 
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0455  2774-0978  วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี  Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JMCR   
  0859-3485  วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222
 •  
  2286-7457  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ghuru/index   
  3027-6101  2985-2544  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu 
 • Formerly known as pISSN: 1686-445X, eISSN: 2672-9547
 •  
  0125-2690  2730-2520  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/index/   
  2985-0568  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  Journal of Studies in the Field of Humanities  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc 
 • Formerly known as eISSN: 2673-0502
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.30 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2673-0502  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  Manutsayasat Wichakan  N/A    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc 
 • Continued as eISSN: 2985-0568
 • Formerly known as pISSN: 0859-3485, 0859-3485
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2019) - Vol.29 No.2 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-7876  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Humanities and Social Sciences (HUSOKKU)    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO 
 • Formerly known as eISSN: 2697-5688
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.37 No.1 (2020)
 •  
  1905-3959  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2672-9652, eISSN: 2672-9660
 •  
  2697-5491  2697-5505  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/husoskru/index   
  2408-1671  2651-0677  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA   
  2408-1256  2465-5392  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  N/A    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU 
 • Continued as pISSN: 2985-0479, eISSN: 2985-0479
 •  
  2730-1869  2730-2288  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน  Journal of Humanities and Social Sciences Mahamakut Buddhist University Isan Campus  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc   
  2672-9202  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/trujournal 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9469, eISSN: 2408-2007
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.13 No.1 (2019)
 • An online-only Journal
 •  
  2651-2467  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj 
 • Formerly known as pISSN: 2228-9356, 2651-2459, eISSN: 2539-5769
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2019)
 • An online-only Journal Since Vol.12 No.1 (2022)
 •  
  2286-9395  2697-441X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up 
 • Continued as pISSN: 2985-1769, eISSN: 2985-1777
 •  
  2985-1769  2985-1777  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  Trends of Humanities and Social Sciences Research    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up 
 • Formerly known as pISSN: 2286-9395, eISSN: 2697-441X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.2 (2023)
 •  
  0859-5992  2672-9733  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index   
  1513-4563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  N/A   
 • Continued as pISSN: 1513-4563
 •  
  2985-0355  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu 
 • Formerly known as eISSN: 2408-2473
 • An online-only Journal
 •  
  2822-1516  2985-0169  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jhusocbru 
 • Formerly known as pISSN: 1906-1102
 •  
  2985-0479  2985-0487  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU 
 • Formerly known as pISSN: 2408-1256, eISSN: 2465-5392
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  2630-0516  2773-8507  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/index   
  2985-1564  2985-1572  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc 
 • Formerly known as pISSN: 1906-1048, 2697-5971, eISSN: 2672-9237
 •  
  1905-551X  2672-9849  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru 
 • Continued as pISSN: 3027-8724, eISSN: 3027-8732
 •  
  3027-8724  3027-8732  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru 
 • Formerly known as pISSN: 1905-551X, eISSN: 2672-9849
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2024)
 •  
  2286-7139  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru   
  2229-0141  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru   
  2651-0510  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husolru/index   
  2697-391X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8244
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2019)
 •  
  2465-549X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  SAU Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh   
  3027-7752  3027-7760  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of Humanities and Social Science Valaya Alongkorn  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 
 • Formerly known as pISSN: 2351-0374, 2408-1205, eISSN: 2730-1516
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2020)
 •  
  2985-2757  2985-2765  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Journal of Humanities and Social Sciences Review Lampang Rajabhat University    http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview 
 • Formerly known as pISSN: 2350-9392
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.3 (2023)
 •  
  0858-7396  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  3027-7647  3027-768X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์  Romphruek Journal of the Humanities and Social Sciences    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj 
 • Formerly known as pISSN: 0125-7609
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.42 No.1 (2024)
 •  
  2673-0987  2821-9759  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์  Journal of Humanities and Social Sciences Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hspbruacthjournal 
 • Formerly known as pISSN: 10859-869X
 • Published Issue in This Journal Name (Thai) Since Vol.20 No.1 (2019)
 •  
  0859-869X  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Review  N/A    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hspbruacthjournal 
 • Continued as pISSN: 2673-0987, eISSN: 2821-9759
 •  
  3027-6780  3027-6829  วารสารมนุษย์กับสังคม  Journal of Man and Society  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husocjournal 
 • Formerly known as pISSN: 2286-6779, eISSN: 2697-4851
 •  
  2774-0714  2774-0501  วารสารมหาจุฬาคชสาร  Mahachulagajasara Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/gajasara   
  2586-923X  2630-0362  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์  Journal of MCU Nakhondhat  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND   
  2408-1078  2651-2440  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA   
  1685-1412  2673-0324  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ 
 • Formerly known as pISSN: 1685-1412
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2019)
 • An online-only Journal Since Vol.26 No.1 (2020)
 •  
  1685-1412  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 1685-1412, eISSN: 2673-0324
 •  
  0859-9807  2651-0693  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal 
 • Continued as eISSN: 2773-8752
 •  
  2228-9356  2539-5769  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  N/A   
 • Continued as eISSN: 2651-2467
 •  
  2651-1274  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  Health Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5981
 • An online-only Journal Since Vol.11 No.1 (2019)
 •  
  2985-0258  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/index 
 • Formerly known as pISSN:2350-9902, eISSN: 2730-4221
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  0858-7418  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 0858-7418, eISSN: 2539-553X
 •  
  0858-7418  2539-553X  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  N/A  Physical Sciences  http://www.journal.nu.ac.th/NUJST 
 • Continued as eISSN: 3027-7167
 • Formerly known as pISSN: 0858-7418
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2014)
 •  
  0859-2535  วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  N/A     
  0857-4677  2651-1606  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu   
  2651-2009  วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU 
 • Formerly known as pISSN: 2286-6906
 • An online-only Journal Since Vol.9 No.2 (2020)
 •  
  0125-7498  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    N/A    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/index 
 • Continued as pISSN: 2985-2617, eISSN: 2985-2625
 •  
  2985-1254  2985-1262  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  Dhonburi Rajabhat University Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/ 
 • Formerly known as pISSN: 1905-4165, eISSN: 2697-3898
 •  
  3027-8635  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0181, eISSN: 2673-026X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2017)
 • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2024)
 •  
  1906-0181  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-0181, eISSN: 2673-026X
 •  
  2985-1424  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yru_human 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2383, eISSN: 2651-0863
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.3 (2023)
 •  
  2985-2110  2985-2129  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru 
 • Formerly known as pISSN: 1905-6036, eISSN: 2673-0731
 •  
  2286-8658  2672-9598  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat University Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU   
  1906-5965  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Rajabhat University Journal  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 
 • Continued as pISSN: 2651-0758, eISSN: 2630-015X
 •  
  3027-6888  วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  Journal of Vongchavalitkul University  Health Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 2672-9911, eISSN: 2697-5181
 • An online-only Journal
 •  
  1686-9311  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal 
 • Continued as eISSN: 2730-2334
 •  
  2985-2641  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal 
 • Formerly known as pISSN: 1686-9311, eISSN: 2730-2334
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.4 No.7 (2012)
 • An online-only Journal Since Vol.12 No.23 (2020)
 •  
  0857-5428  2586-8489  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai 
 • Continued as eISSN: 2985-2536
 • Formerly known as pISSN: 0857-5428
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.38 No.1 (2018)-Vol.43 No.4 (2023)
 •  
  0857-5428  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ    N/A   
 • Continued as pISSN: 0857-5428, eISSN: 2586-8489
 •  
  2408-235X  2673-0049  วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SAU Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst   
  0859-2586  วารสารมหิดล  Mahidol Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2630-001X  วารสารมานุษยวิทยา  JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index   
  0858-7795  2673-0790  วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jes   
  2730-3217  วารสารยูโร  Insight Urology  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index 
 • Formerly known as pISSN: 0858-6071, eISSN: 2651-0626
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.2 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  0858-6071  2651-0626  วารสารยูโร  The Thai Journal of Urology  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index 
 • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222
 •  
  2651-0553  วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  Journal of Primary Care and Family Medicine  Health Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/ 
 • An online-only Journal
 •  
  2465-4264  วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ  Journal of Information Systems for Business  Social Sciences  http://www.jisb.tbs.tu.ac.th/ 
 • An online-only Journal
 •  
  2465-4094  วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์  Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences  N/A    https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/ 
 • Continued as eISSN: 2822-0641
 •  
  0859-1814  2773-8922  วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  Social Sciences  http://rilj.rsu.ac.th   
  0857-1422  2730-4140  วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt   
  1905-2243  วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ   
  0857-0442  วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak   
  0859-418X  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pajournal 
 • Continued as pISSN: 2985-0754, eISSN: 2985-0762
 •  
  3027-7833  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Public Administration  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD 
 • Formerly known as eISSN: 2730-3055
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-7833 Since Vol.7 No.1 (2024)
 •  
  2697-5815  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม  Journal of Public Administration and Social Management  Social Sciences  https://ssrujournal.com/index.php/jpasm   
  2773-9139  2773-9147  วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Political Science Mahamakut Buddhist University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jpsmbu   
  3027-7973  วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru 
 • Formerly known as eISSN: 2730-3551
 • An online-only Journal as eISSN: 2730-3551 Since Vol.1 No.1 (2018)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-7973 Since Vol.7 No.1 (2023)
 •  
  2286-7244  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj   
  0125-7897  วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์    N/A   
 • Continued as eISSN: 2985-2269
 •  
  2697-598X  วารสารรัฐศาสตร์พิจาร  Political Science Critique  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/PSC 
 • Formerly known as pISSN: 2351-0641
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.12 (2019)
 •  
  2730-2970  วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ  Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WPSMS/index   
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Political Science and Law Journal Kalasin University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-4029, eISSN: 2773-9791
 • Formerly known as pISSN: 2286-9328
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2015) - Vol.5 No.1 (2016)
 •  
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2286-9328
 •  
  2985-2269  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 
 • Formerly known as pISSN: 2630-0435, 0125-7897, eISSN: 2630-0699
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2010)
 • An online-only Journal Since Vol.14 No.2 (2023)
 •  
  2465-4728  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSPAJ-KKU   
  2730-1575  วารสารรัตนปัญญา  JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/index 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4965
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.1 (2020)
 •  
  2774-1230  วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Jrru 
 • Formerly known as pISSN: 0859-9424, 2774-1222
 • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2023)
 •  
  0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสถาน  The Journal of the Royal Institute of Thailand  N/A   
 • Continued as pISSN: 0125-2968
 •  
  0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  N/A    http://www.royin.go.th/?page_id=10634 
 • Formerly known as pISSN: 0125-2968
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.40 No.1 (2015)
 • ขอออกจากฐานตั้งแต่ 28 กันยายน 2564
 •  
  3027-7663  วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1905-1344, eISSN: 2651-1835
 • An online-only Journal as eISSN: 2651-1835 Since Vol.20 No.2 (2022)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-7663 Since Vol.22 No.1 (2024)
 •  
  2985-2978  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/srj 
 • Formerly known as pISSN: 2392-5779, eISSN: 2730-2164
 • An online-only Journal
 •  
  2287-092X  วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  N/A   
 • Continued as pISSN: 2672-9350, eISSN: 2672-9261
 •  
  1905-9183  วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology    https://www.asianarchpath.com/   
  2821-9848  2821-9864  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  Journal of Southeast Asian Orthopaedics    https://jseaortho.org/index.php/jsao 
 • Formerly known as pISSN: 0125-7552
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.46 No.1 (2022)
 •  
  0125-7552  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  N/A  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcost 
 • Continued as pISSN: 2821-9848, eISSN: 2821-9864
 •  
  2673-0138  2697-3758  วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so18.tci-thaijo.org/index.php/RUEDU   
  2286-8518  2651-1827  วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng Law Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal   
  2672-9210  วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย  Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School  Social Sciences  http://www.rujogs.ru.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 2651-1673
 • An online-only Journal
 •  
  0857-6785  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru 
 • Formerly known as pISSN: 0125-300X
 •  
  2630-0133  วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์  Ramkhamhaeng Journal of Public Administration  Social Sciences  http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/index 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9647
 • An online-only Journal Since Vol.3 No.3 (2020)
 •  
  0858-2068  วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae   
  0125-7609  วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj 
 • Continued as pISSN: 3027-7647, eISSN: 3027-768X
 •  
  0858-2688  วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2586-8705  2730-3748  วารสารลวะศรี  Journal of lawasri  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/index   
  2287-0903  วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  Social Sciences  http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index   
  0857-1724  วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  N/A    http://frc.forest.ku.ac.th/Journal/index.php 
 • Continued as eISSN: 2730-2180
 •  
  2822-115X  วารสารวนศาสตร์ไทย  Thai Journal of Forestry  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjf/ 
 • Formerly known as pISSN: 0857-1724, eISSN: 2730-2180
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.39 No.1 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  2465-3683  2730-3098  วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์  Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/index   
  2774-0544  วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย  Journal of Thai Food Culture  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jfood/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2672-9962  วารสารวิจยวิชาการ  The Journal of Research and Academics  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra 
 • An online-only Journal
 •  
  0859-3957  วารสารวิจัย มข.  KKU Research Journal  N/A   
 • Continued as 2539-6293
 •  
  2672-9636  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  Physical Sciences  https://journal.gs.kku.ac.th/gs 
 • Formerly known as pISSN: 1906-201X
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2019)
 •  
  2672-9644  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal/ 
 • Formerly known as pISSN: 2286-7910
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2019)
 •  
  1685-2532  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  N/A   
 • Formerly known as วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Management Sciences Khon Kaen University Since 2011
 •  
  1906-0874  วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ  UTK Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-0874, eISSN: 2651-2130
 •  
  1906-0874  2651-2130  วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ  UTK RESEARCH JOURNAL  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0874
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.13 No.1 (2019)
 •  
  1905-2847  2408-1582  วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  SDU Research Journal Humanities and Social Science  N/A   
 • Continued as eISSN: 2673-0235
 • Formerly known as pISSN: 1905-2847, SDU Research Journal
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.1 (2008) - Vol.14 No.3 (2018)
 •  
  1906-3334  วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology  N/A   
 • Continued as eISSN: 2630-0311
 •  
  1905-2847  วารสารวิจัย มสด.  SDU Research Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 1905-2847, eISSN: 2408-1582
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2005) - Vol.3 No.3 (2007)
 •  
  3027-8309  3027-8325  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto 
 • Formerly known as pISSN: 1906-1889
 •  
  1686-8420  2651-2289  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal 
 • Continued as pISSN: 2773-9376, eISSN: 2773-9473
 • An online-only Journal Since Vol.22 No.2 (2023)
 •  
  1906-6627  2673-0197  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj   
  2465-4507  2730-3160  วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/   
  2773-9031  2985-0916  วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข  Journal of Nursing and Public Health Research  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr/index 
 • Formerly known as eISSN: 2773-904X
 •  
  2822-0706  วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Nursing and Health Science Research  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/unc 
 • Formerly known as: ISSN : 0859-6808, E-ISSN : 2651-0936
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2985-1343  วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Research  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy 
 • Formerly known as pISSN: 0859-3949, eISSN: 2651-1908, 2773-9341
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  1905-5986  วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์  Thai Human Resource Research Journal  N/A   
 • Continued as eISSN: 2773-9511
 •  
  0859-7685  วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  N/A   
 • Continued as pISSN: 1906-8107, eISSN: 2586-8373
 •  
  2985-0061  วารสารวิจัยทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Research in Nursing-Midwifery and Health Sciences  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8958, eISSN: 2697-6498
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.43 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1905-5536  วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre   
  1906-0319  2697-5025  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR 
 • Continued as pISSN: 3027-6659, eISSN: 2985-2501
 •  
  2985-2501  3027-6659  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  BCNNON HEALTH SCIENCE RESEARCH JOURNAL    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0319, eISSN: 2697-5025
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.3 (2023)
 •  
  2730-1753  วารสารวิจัยธรรมศึกษา  JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/dsr/index   
  2586-9566  2985-0789  วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย  Thai Forest Ecological Research Journal  Life Sciences  https://www.tferj.tfern.com/   
  1686-3437  วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research    http://www.eri.chula.ac.th/eri-main/?cat=35&lang=TH   
  1686-9974  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2287-0628  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2651-1916, eISSN: 2651-1924
 •  
  2651-1916  2651-1924  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj 
 • Formerly known as pISSN: 2287-0628
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2018)
 •  
  2465-3578  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ   
  0858-9437  2672-9415  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  Health Sciences  https://www.hsri.or.th/ejournal   
  2985-0606  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru 
 • Formerly known as pISSN: 2408-0942
 • An online-only Journal
 •  
  2465-4051  2697-3944  วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/DRURDI/ 
 • Formerly known as pISSN: 1513-8607
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2015)
 •  
  1905-4963  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  Phranakhon Rajabhat Research Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 1905-4963, eISSN: 2672-9296
 •  
  2985-2781  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Phranakhon Rajabhat Research Journal: Humanities and Social Sciences    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS 
 • Formerly known as pISSN: 2286-7171, eISSN: 2672-9024
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  2286-7171  2672-9024  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS 
 • Continued as eISSN: 2985-2781
 • Formerly known as pISSN: 2286-7171
 • An online-only journal
 •  
  3027-821X  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Phranakhon Rajabhat Research Journal: Science and Technology    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech 
 • Formerly known as pISSN: 1905-4963, eISSN: 2672-9296
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.19 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  1905-4963  2672-9296  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  N/A  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech 
 • Continued as eISSN: 3027-821X
 • Formerly known as pISSN: 1905-4963
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2016)- Vol.18 No.2 (2023)
 •  
  1513-8410  2651-2068  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch 
 • Continued as pISSN: 3027-7485, eISSN: 3027-7493
 •  
  1906-1730  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  http://www.journal.ru.ac.th/   
  1906-1722  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  Life Sciences  http://www.journal.ru.ac.th/   
  1906-327X  2697-4371  วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR   
  2586-8691  2730-1877  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index   
  1685-2923  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  N/A     
  0125-6335  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  N/A    http://ejournal.sc.chula.ac.th/index.php?option=com_content   
  3027-6977  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_research 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0793, eISSN: 2730-4094
 • An online-only Journal
 •  
  2465-3837  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-522X, eISSN: 2697-536X
 • Formerly known as pISSN: 1905-6583
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2015) - Vol.14 No.3 (2019)
 •  
  0857-9180  วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  N/A    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal 
 • Continued as eISSN: 3056-9508
 •  
  3056-9508  วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์  Journal of Social Research and Review    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal 
 • Formerly known as pISSN: 0857-9180
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.47 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.47 No.1 (2024)
 •  
  1906-1137  2651-1770  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr   
  2286-7228  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  UBRU Journal for Public Health Research  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou   
  2697-5041  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล  Journal of Health and Nursing Research  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok 
 • Formerly known as pISSN: 0857-7927
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.35 No.2 (2019)
 •  
  1905-7393  2730-146X  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  Life Sciences  http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main   
  2586-8500  2586-8632  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม  Journal of Innovative Technology Research  Life Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index   
  2985-1807  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1906-3628, eISSN: 2408-1752
 • An online-only Journal
 •  
  2985-2331  2985-234X  วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต  Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHQJ/ 
 • Formerly known as pISSN: 2773-9279, eISSN: 2773-9163
 •  
  3027-6861  3027-687X  วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9302, eISSN: 2697-4983
 •  
  2822-1370  2822-1389  วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  Nursing Research and Innovation Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ 
 • Formerly known as pISSN: 0858-9739, eISSN: 2672-9784
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.1 (2023)
 •  
  2822-034X  วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ  Journal of Health Research and Innovation  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri 
 • Formerly known as pISSN: 2651-1312
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2023)
 •  
  3027-7566  3027-7574  วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น  Journal of Local Research and Innovation    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU 
 • Formerly known as pISSN: 1906-1641, eISSN: 2672-9865
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.2 (2023)
 •  
  2586-9884  2730-2636  วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok  Physical Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal   
  2286-9719  2651-110X  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva   
  0125-278X  2697-5521  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research & Development Journal  N/A  Physical Sciences  https://journal.kmutt.ac.th/ 
 • Continued as eISSN: 3027-7914
 •  
  1906-1641  2672-9865  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU 
 • Continued as pISSN: 3027-7566, eISSN: 3027-7574
 •  
  2697-634X  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru 
 • Formerly known as pISSN: 2229-2802
 • An online-only Journal
 •  
  2774-1109  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru 
 • Formerly known as pISSN: 1905-1867
 • An online-only Journal
 •  
  1905-2529  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  N/A    ยกเลิกการตีพิมพ์วารสาร เนื่องแยกสาขาวารสารใหม่ เป็น 2 วารสาร ตั้งแต่ Vol.9 No.1 (2014) ดังนี้
 • Continued as pISSN: 2351-0374, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science และเทคโนโลยี
 • Continued as pISSN: 2351-0366, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | VRU Research and Development Journal Science and Technology
 •  
  2351-0374  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  N/A   
 • Formerly known as pISSN: 1905-2529, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal
 • Continued as pISSN: 3027-7752, eISSN: 3027-7760
 •  
  3027-7353  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1905-2529, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal
 • Formerly known as pISSN: 2351-0366
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  2408-2651  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of Research and Development in Special Education  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise   
  2822-0927  2822-0943  วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat 
 • Formerly known as pISSN: 2408-1531
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol.9 No.1 (2023)
 •  
  2408-1531  วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat 
 • Continued as pISSN: 2822-0927, eISSN: 2822-0943
 •  
  3027-6845  3027-6853  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RDHSJ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-2605, eISSN: 2697-4673
 •  
  2730-387X  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd 
 • Formerly known as pISSN: 2229-2365
 • An online-only Journal
 •  
  2773-918X  วารสารวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI  ECTI Transaction on Application Research and Development  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ectiard/about 
 • An online-only Journal
 •  
  1685-6740  วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  Journal of Educational Research and Measurement Burapha University  N/A   
 • Continued as pISSN: 1685-6740
 •  
  1685-361X  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  N/A   
 • Continued as pISSN: 1905-2022, eISSN: 2773-8868
 •  
  1905-2022  2773-8868  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars 
 • Formerly known as pISSN: 1685-361X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 (2005)
 •  
  2985-0118  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8850, eISSN: 2630-0206
 • An online-only Journal Since Vol.40 No.1 (2023)
 •  
  1906-0572  2651-1428  วารสารวิจิตรศิลป์  Journal of Fine Arts  N/A  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal 
 • Continued as eISSN: 2985-1181
 •  
  2985-1181  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Fine Arts, Chiang Mai University    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0572, eISSN: 2651-1428
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-737X  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/wichcha 
 • Formerly known as pISSN: 0125-2380, eISSN: 2672-958X
 •  
  1905-7024  2730-1885  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Academic Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ   
  2586-9272  2651-0634  วารสารวิชาการ กสทช.  NBTC Journal  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal 
 • Continued as pISSN: 3027-8775, eISSN: 3027-8783
 •  
  3027-6381  2774-1036  วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน  Journal of Academic for Public and Private Management  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/appm 
 • Formerly known as pISSN: 2672-9067
 •  
  2730-3756  2730-3764  วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal 
 • Formerly known as pISSN: ISSN: 2730-2083, eISSN: 2730-2253
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.2 (2020)
 •  
  2539-5866  2651-2424  วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal 
 • Continued as pISSN: 2730-2083, eISSN: 2730-2253
 •  
  2392-5477  2351-0935  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed   
  2392-5957  2672-9180  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  Social Sciences  http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/   
  2465-4426  วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru 
 • Continued as pISSN: 2985-1270, eISSN: 2985-122X
 •  
  0857-2100  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  N/A   
 • Continued as pISSN: 0857-2100, eISSN: 2651-1665
 •  
  2774-0870  วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา  SSRU Academic Journal of Education  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ssru-edu 
 • An online-only Journal
 •  
  2822-1044  วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต  PKRU SciTech Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech 
 • Formerly known as pISSN: 2586-890X
 • An online-only Journal
 •  
  2730-2083  2730-2253  วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal 
 • Continued as pISSN: 2730-3756, eISSN: 2730-3764
 • Formerly known as pISSN: ISSN: 2539-5866, eISSN: 2651-2424
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.7 No.1 (2020) Only
 •  
  3027-6373  วารสารวิชาการ ป.ป.ช.  NACC Journal  Social Sciences  https://www.nacc.go.th/naccjournal? 
 • Formerly known as pISSN: 1906-2087
 • An online-only Journal
 •  
  1686-7777  วารสารวิชาการ ปขมท.  CUAST Journal  Social Sciences  http://www.council-uast.com   
  1685-7941  วารสารวิชาการ ม.อบ.  Journal of Ubon Rajathanee University  N/A   
 • Continued as pISSN: 1685-7941, eISSN: 2697-4142
 •  
  2651-1150  วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์  Academic MCU Buriram Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj   
  2651-1932  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci 
 • Formerly known as pISSN: 2280-9638
 • An online-only Journal
 •  
  2651-1940  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs 
 • Formerly known as pISSN: 2465-5082
 • An online-only Journal
 •  
  2985-1270  2985-122X  วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4426
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2023)
 •  
  2286-6590  2773-8930  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/   
  2985-2889  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  Academic Journal Thailand National Sports University  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 1905-291X, 2673-0952, eISSN: 2672-913X, 2697-5793
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  2286-8860  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic Journal of North Bangkok University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU   
  2286-7589  2985-2994  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal   
  1906-7062  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj   
  2228-8473  2651-236X  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU 
 • Continued as eISSN: 3027-7949
 •  
  3027-7949  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University (Humanities and Social Sciences)    https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8473, eISSN: 2651-236X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.2 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.15 No.2 (2024)
 •  
  1906-0327  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal   Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal   
  2985-2986  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj 
 • Formerly known as pISSN: 1686-4409, eISSN: 2651-1207
 • An online-only Journal
 •  
  3027-7671  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs 
 • Formerly known as pISSN: 0125-2437, 2651-1541, eISSN: 2673-0057
 • An online-only Journal Since Vol.44 No.1 (2024)
 •  
  1686-0101  วารสารวิชาการ รมยสาร  Rommayasan  N/A   
 • Continued as pISSN: 2673-0243
 •  
  1906-5078  2730-2318  วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/scj   
  1906-392X  วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu 
 • Continued as eISSN: 2774-1281
 •  
  2228-8120  2697-6560  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu   
  1905-291X  2672-913X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index 
 • Continued as pISSN: 2673-0952, eISSN: 2697-5793
 •  
  2586-8462  2697-4487  วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pacific   
  2539-5939  2730-2725  วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj   
  2286-9514  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  Physical Sciences  http://apheit.bu.ac.th/index.php/read-science   
  2392-5701  วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET   
  2350-9600  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/crma-journal   
  2351-0579  วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  Journal of Management and Marketing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/mmr/ 
 • An online-only Journal
 •  
  2286-9018  2730-3942  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt   
  2730-1958  2730-2113  วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Applied Information Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/index 
 • Formerly known as pISSN : 2586-9957
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2020)
 •  
  2985-2439  2985-2447  วารสารวิชาการข้าว  Thai Rice Research Journal  Life Sciences  http://thairiceresearchjournal.ricethailand.go.th/index.php 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0246
 •  
  2229-1105  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  Social Sciences  http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/   
  2286-6965  3056- 9346  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu 
 • Formerly known as eISSN: 2730-2563
 •  
  3027-6225  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO 
 • Formerly known as pISSN: 1905-1212
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2023)
 •  
  1685-2613  2673-0413  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo   
  1685-4489  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Built Environment Inquiry Journal   N/A   
 • Continued as pISSN: 2651-1177, eISSN: 2651-1185
 •  
  0125-5134  2673-0456   วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl 
 • Continued as eISSN: 3027-8201
 •  
  1906-5337  2672-9539  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  N/A  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index 
 • Continued as pISSN: 3027-8376
 •  
  3027-849X  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  The Journal of Industrial Technology Thepsatri Rajabhat University    http://itechjournal.tru.ac.th/index.php/tru-i-tech/index 
 • Formerly known as pISSN: 1905-6648, eISSN: 2673-0561
 • An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  1905-3819  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok  N/A    http://journal.fte.kmutnb.ac.th/ 
 • Continued as eISSN: 2985-2153
 •  
  2985-2153  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา  Journal of Technical and Engineering Education  Physical Sciences  https://so10.tci-thaijo.org/index.php/FTEJournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 1905-3819
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2286-7856  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  Journal of Moral and Virtue  N/A    http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101   
  2773-9589  วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Health Science Clinical Research  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr 
 • Formerly known as pISSN: 2730-1737
 • An online-only Journal
 •  
  1513-5845  2697-6676  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas Academic Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/index   
  3027-7698  3027-7728  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The Journal of Social Communication Innovation  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci 
 • Formerly known as pISSN: 1906-6988, eISSN: 2586-9078
 •  
  1906-7186  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  N/A   
 • Continued as pISSN: 2651-1134, eISSN: 2651-1002
 •  
  3027-656X  3027-6578  วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Law Journal, Thaksin University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index 
 • Formerly known as pISSN: 2697-5645
 •  
  2287-0717  2673-0529  วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu   
  3027-6624  3027-6675  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  Social Sciences  https://so19.tci-thaijo.org/index.php/SDUGSAJ/index 
 • Formerly known as pISSN: 1686-0659, eISSN: 2730-289X
 •  
  2651-1363  2651-1371  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  N/A    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU 
 • Continued as eISSN: 2821-9708
 •  
  2229-1636  วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  N/A  Physical Sciences  https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal 
 • Continued as eISSN: 2985-1637
 •  
  2287-0385  2672-975X  วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก  Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulok  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/dpcphs   
  2730-2393  วารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติ  National interest  Social Sciences  https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/ 
 • An online-only Journal
 •  
  2985-2080  2985-2145  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/index 
 • Formerly known as pISSN: 0857-684X, eISSN: 2465-4698
 •  
  2630-0273  2773-8639  วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน  JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY  Physical Sciences  http://reca.or.th/jrec/journal/   
  2821-9805  วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน  Chinese Language and Culture Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn 
 • Formerly known as pISSN: 2286-9204
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2286-9204  วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Journal of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University  N/A    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn 
 • Continued as eISSN: 2821-9805
 •  
  2697-553X  วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม  Landscape Architecture Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAJ/index   
  2774-0277  2985-1246  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/husoarujournal   
  3027-8171  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal 
 • Formerly known as pISSN: 0858-4540
 • An online-only Journal as eISSN: 2730-2016 Since Vol.30 No.1 (2023)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-8171 Since Vol.32 No.1 (2024)
 •  
  2822-1249  2822-1257  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru 
 • Formerly known as pISSN: 2630-0834, eISSN: 2672-9059
 •  
  2350-9317  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/johuru   
  2392-5698  2673-0022  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal of Humanities and Social Sciences   Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO   
  2586-9086  วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  http://huso-journal.sskru.ac.th   
  2673-0618  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly 
 • Formerly known as pISSN: 1686-7440
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2011)
 •  
  1905-9469  2408-2007  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  N/A    http://trujournal.thonburi-u.ac.th/ 
 • Continued as eISSN: 2672-9202
 •  
  2586-9965  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Thonburi University (Science and Technology)  N/A    http://trujournalsi.blogspot.com/ 
 • Continued as eISSN: 2730-3837
 •  
  1906-4284  2697-3774  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/index   
  1905-9590  2651-107X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  N/A  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU 
 • Continued as eISSN: 3027-8414
 •  
  1906-2192  2697-519X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  Journal of Rattana Bundit University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/   
  2730-1745  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo 
 • Formerly known as pISSN: 1905-162X
 • An online-only Journal
 •  
  2229-0435  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ajpbru   
  3027-7221  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  Physical Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci 
 • Formerly known as pISSN: 2286-6175, eISSN: 2651-1738
 • An online-only Journal
 •  
  2286-6183  2822-1427  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanities  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci 
 • Formerly known as eISSN: 2651-172X
 •  
  2822-065X  2822-0676  วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Academic Journal of Political Science and Public Administration  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/AJPP   
  2822-0080  วารสารวิชาการรัตนบุศย์  RATANABUTH JOURNAL  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/index 
 • Formerly known as pISSN: 2697-6641
 • An online-only Journal
 •  
  2586-8268  2651-0723  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship  Social Sciences  https://jses.rmutl.ac.th   
  1905-6583  วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก  Journal of Western Rajabhat Universities  N/A   
 • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222
 •  
  2697-5203  วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  Journal of Chulabhorn Royal Academy  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra 
 • An online-only Journal
 •  
  2287-0482  วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of The Way Human Society  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/wh  หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้าย 
  3027-8376  3056-9559  วารสารวิชาการวิทยสารบูรณาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมประยุกต์  Wittayasara: Integration Apply Engineering and Industrial Technology    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5337, eISSN: 2672-9539
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2024)
 •  
  3027-6128  วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์  School of Administrative Studies Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/index 
 • Formerly known as eISSN: 2673-0758
 • An online-only Journal
 •  
  2408-1728  2586-9868  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  Santapol College Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj   
  2408-252X  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU   
  2985-1513  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Academic Journal    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index 
 • Formerly known as pISSN: 1686-5715
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1686-5715  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index 
 • Continued as eISSN: 2985-1513
 •  
  1513-7996  วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal    https://so09.tci-thaijo.org/index.php/admcJ/index   
  2985-0843  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  The Journal Of Faculty Of Applied Arts  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5949, eISSN: 2697-4312
 • An online-only Journal
 •  
  2408-0993  2730-1486  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JAS_CPRU/Index   
  1513-3443  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  Journal of Education  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu 
 • Continued as pISSN: 2774-0188, eISSN: 2774-0196
 • Formerly known as pISSN: 1513-3443
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2020) - Vol.21 No.2 (2020)
 •  
  1513-3443  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu 
 • Continued as pISSN: 1513-3443
 •  
  2774-0188  2774-0196  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Academic Journal of Education  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu 
 • Formerly known as pISSN: 1513-3443
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2021)
 •  
  2539-7176  2774-1052  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL  Technology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL)  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/index   
  3027-6799  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/csnp_veis1 
 • Formerly known as pISSN: 2465-5171, eISSN: 2672-944X
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)
 •  
  2586-8454  2697-620X  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Journal of Vocational Institute of Agriculture  N/A  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA 
 • Continued as pISSN: 3027-6993, eISSN: 3027-7000
 •  
  2586-9841  2985-0797  วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  The Journal of Institute of Trainer Monk Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tmd 
 • Formerly known as eISSN: 2773-983X
 •  
  0857-2100  2651-1665  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  Academic Journal of Architecture  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJA 
 • Formerly known as pISSN: 0857-2100
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.68 (2019)
 •  
  2350-9260  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/html   
  0858-9216  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss   
  2229-0710  2774-1141  วารสารวิชาการสังคมมนุษย์  Journal of Human Society  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humannstru62/index   
  2697-5483  วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น  Social Science Journal of Prachachuen Research Network  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/prn/index 
 • An online-only Journal
 •  
  0858-4923  2730-4159  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/JHS 
 • Continued as pISSN: 3027-7396, eISSN: 3027-740X
 •  
  3027-7396  3027-740X  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science of Thailand  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/JHS 
 • Formerly known as pISSN: 0858-4923, eISSN: 2730-4159
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.33 No.1 (2024)
 •  
  2408-2686  2730-308X  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน  Academic Journal of Community Public Health  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph   
  0859-1083  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 0859-1083, eISSN: 2673-0669
 •  
  2985-1823  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  Journal of the office of disease prevention and control 9 Nakhon Ratchasima    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9 
 • Formerly known as pISSN: 0859-1083, eISSN: 2673-0669
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.29 No.3 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  0859-1083  2673-0669  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  N/A  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9 
 • Continued as eISSN: 2985-1823
 • Formerly known as pISSN: 0859-1083
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2016) - Vol.29 No.1 (2023)
 •  
  1513-6736  2697-438X  วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์  The Journal of Sirindhornparidhat  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jsrc   
  1906-1919  2697-6412  วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ  Journal of Health Sciences Scholarship  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johss   
  2985-1963  2985-1971  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Academic Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University    https://jci.snru.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 1906-5906, eISSN: 2697-472X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.43 (2023)
 •  
  1906-5906  2697-472X  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Journal of Curriculum and Instruction  N/A  Social Sciences  https://jci.snru.ac.th/ 
 • Continued as pISSN: 2985-1963, eISSN: 2985-1971
 •  
  2229-1644  2730-3144  วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  Journal of Ayutthaya Studies Institute  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jas/index   
  2408-2430  2673-0588  วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  Journal of Criminology and Forensic Science  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/forensic   
  1905-9450  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu   
  3027-7264  3027-7272  วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8389, eISSN: 2773-9317
 •  
  2229-2683  2408-1418  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU   
  2392-5655  3027-6632  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal    https://so19.tci-thaijo.org/index.php/cnujournal   
  2697-6595  วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal 
 • Formerly known as pISSN: 2408-2279
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2021)
 •  
  3027-8317  วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ  Academic Journal of Management Technology  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/index 
 • Formerly known as eISSN: 2730-2989
 • An online-only Journal as eISSN: 2730-2989 Since Vol.1 No.1 (2020)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-8317 Since Vol.5 No.1 (2024)
 •  
  1686-9869  2697-5548  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal   
  2351-0811  2730-2938  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru   
  3027-6314  3027-6322  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus 
 • Formerly known as pISSN: 2586-9353, eISSN: 2730-4027
 •  
  2697-5602  2697-5629  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite   
  2730-1494  วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่  The Journal of Spatial Innovation Development  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jsid/index 
 • Formerly known as pISSN: 2730-1478
 • An online-only Journal
 •  
  0857-5975  2730-3365  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ   
  2774-0579  วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  Region 3 Medical and Public Health Journal  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/SMJ   
  2351-0455  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal   
  1906-0432  2651-1096  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  N/A  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP 
 • Continued as eISSN: 3027-8260
 •  
  3027-8260  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  RMUTP Research Journal Sciences and Technology    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP 
 • Formerly known as pISSN: 1906-0432, eISSN: 2651-1096
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2024)
 • An online-only Journal
 •  
  2697-3731  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj 
 • Formerly known as pISSN: 1906-7267
 • An online-only Journal Since Vol.11 No.1 (2021)
 •  
  3027-8279  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA 
 • Formerly known as pISSN: 2286-9832, eISSN: 2408-1647
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.22 (2013)
 • An online-only Journal Since as eISSN: 2408-1647 Vol.17 No.2 (2022)
 • An online-only Journal Since as eISSN: 3027-8279 Vol.19 No.1 (2024)
 •  
  3027-6152  3027-6160  วารสารวิชาการแสงอีสาน  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jsi 
 • Formerly known as pISSN: 1685-5329
 •  
  2586-971X  2730-1389  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rtna 
 • Formerly known as pISSN: 2985-2897, eISSN: 2985-2773
 •  
  3985-2854  2985-2870  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rtna-socialj/index 
 • Formerly known as pISSN: 2392-5663, eISSN: 2730-1427
 •  
  1686-8293  2774-0161  วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Profession  Social Sciences  http://www.jap.tbs.tu.ac.th/ 
 • Formerly known as pISSN: 1686-8293
 • An online-only Journal
 •  
  0857-9296  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Academic Services Journal, Prince of Songkla University  N/A    https://sites.google.com/psu.ac.th/asj-psu 
 • Continued as eISSN: 2730-2202
 •  
  2730-2199  2821-9414  วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี  Journal of Academic Information and Technology  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/   
  0125-8362  2651-1746  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  N/A    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu 
 • Continued as pISSN: 2730-3489, eISSN: 2730-3462
 •  
  2392-5817  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU   
  2697-5823  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  Journal of Management Science Dhonburi Rajabhat University  Social Sciences  https://so10.tci-thaijo.org/index.php/msdru/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/JMSSNRU/index 
 • Formerly known as pISSN: 2774-0072
 • An online-only Journal
 •  
  2351-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  Social Sciences  http://journal.jms.ssru.ac.th/index.php   
  2392-5523  2730-1923  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msj   
  3056-9125  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MSJournal 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8031, eISSN: 2697-5300
 •  
  1906-2397  2697-4223  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru   
  2730-3462  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Management Sciences  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu 
 • Formerly known as pISSN: 0125-8362, 2730-3489, eISSN: 2651-1746
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.37 No.2 (2020)
 • An online-only Journal as eISSN: 2730-3462 Since Vol.41 No.1 (2024)
 •  
  1513-1149  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  Journal of Management Science Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/index   
  1906-8824  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  Journal of Management Science Review  Social Sciences  http://m-journal.tru.ac.th/journal/index.php   
  2985-2285  2985-2293  วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmspsru/index 
 • Formerly known as pISSN: 2697-4010, eISSN: 2697-4738
 •  
  2985-1076  วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Management Sciences Valaya Alongkorn Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR/index 
 • Formerly known as pISSN: 2730-1540, eISSN: 2730-1559
 • An online-only Journal Since Vol.3 No.2 (2023)
 •  
  2408-2619  2673-0367  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMMS 
 • Formerly known as pISSN: 2408-2619
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2015)
 •  
  1905-3746  วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University  N/A   
 • Continued as pISSN: 2672-9091, eISSN: 2408-2112
 •  
  2630-094X  2586-8136  วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์  Journal of Applied Informatics and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/index   
  1906-9553  2651-1053  วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Information Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST   
  1906-070X  2697-5742  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/   
  1906-1056  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsjournalnmc   
  1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal   
  2392-5787  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  Social Sciences  https://casjournal.cas.ac.th/index.php   
  0857-7927  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  N/A   
 • Continued as eISSN: 2697-5041
 •  
  0859-4562  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  N/A   
 • Continued as eISSN: 2730-2598
 •  
  1905-1859  2985-1822  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/SNC   
  0859-6808  2651-0936  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  N/A    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/unc 
 • Continued as eISSN: 2822-0706
 •  
  2985-0150  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/ 
 • Formerly known as pISSN: 2630-046X, eISSN: 2697-5297
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.2 (2023)
 •  
  0858-110X  2651-0944  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi  N/A  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc 
 • Continued as eISSN: 2985-2463
 •  
  2985-2463  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc 
 • Formerly known as pISSN: 0858-110X, eISSN: 2651-0944
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.34 No.2 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  1685-2354  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC 
 • Formerly known as pISSN: 1685-2354
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2010)
 •  
  1686-6959  2697-388X  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal 
 • Continued as pISSN: 1686-6959, eISSN: 2697-388X
 •  
  2350-9953  2672-9830  วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ   
  2408-2740  2651-1622  วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  Journal of Logistics and Supply Chain College  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j 
 • Continued as pISSN: 3027-7337, eISSN: 3027-7361
 •  
  1686-4522  2985-0835  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn   
  1905-3193  วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Rajabhat Journal of Sciences and Humanities  N/A   
 • Continued as pISSN: 1905-3193, eISSN: 2651-1789
 •  
  0125-7730  วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  N/A     
  3027-6667  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/index 
 • Formerly known as pISSN: 0125-2364, eISSN: 2586-9531
 • An online-only Journal as eISSN: 2586-9531 Since Vol.46 No.1 (2018)
 • An online-only Journal as eISSN: 3027-6667 Since Vol.52 No.1 (2024)
 •  
  0857-1600  2561-1967  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  N/A  Physical Sciences  https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej 
 • Continued as: eISSN : 2985-0290
 •  
  1686-5561  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Science Journal  N/A   
 • Continued as pISSN: 2697-5599
 •  
  1513-7430  2730-1591  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/spsc_journal/index   
  0859-6633  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/buuss   
  2985-0983  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  Physical Sciences  https://li05.tci-thaijo.org/index.php/buuscij 
 • Formerly known as eISSN: 2351-0781
 • An online-only Journal
 •  
  1513-7805  2586-9663  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JASCI 
 • Continued as pISSN: 2822-1451, eISSN: 2822-1508
 •  
  2822-1532  2822-1540  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  Bulletin of Applied Sciences  Physical Sciences  https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/BAS/index   
  0857-9512  2539-7257  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl   
  2697-5807  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Health Science, Thaksin University  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT 
 • Continued as eISSN: 2773-8817
 •  
  2673-0723  2697-5246  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp   
  2651-1193  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน  Journal of Health Science and Community Public Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/index   
  3056-9028  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะ  Journal of Health Sciences and Wellness    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL 
 • Formerly known as pISSN: 0859-9343, eISSN: 2651-1398
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.28 No.1 (2024)
 • An online-only Journal Since Vol.28 No.1 (2024)
 •  
  2773-8817  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  Health Science Journal of Thailand  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT 
 • Formerly known as eISSN: 2697-5807
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 No.1 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  0125-0507  2697-4770  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  N/A  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ 
 • Continued as pISSN: 3027-7159, eISSN: 3027-7558
 •  
  2586-9655  2985-1904  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ  Journal of Agricultural Science and Management  Life Sciences  https://li02.tci-thaijo.org/index.php/JASM/ 
 • Formerly known as eISSN: 2697-5378
 •  
  3027-7159  3027-7558  วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร  Agricultural Science and Innovations Journal    https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ 
 • Formerly known as pISSN: 0125-0507, eISSN: 2697-4770
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.55 No.1 (2024)
 •  
  2586-9256  2697-410X  วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา  Journal of Science and Science Education  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE   
  3027-6357  3027-6365  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj 
 • Formerly known as pISSN: 0858-4435, eISSN: 2651-1231
 •  
  2229-1547  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past 
 • Continued as pISSN: 2730-3012, eISSN: 2730-3020
 •  
  2586-8101  2697-6447  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ  Journal of science and technology RMUTSB  Physical Sciences  https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JSciTech/   
  2985-1416  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  YRU Journal of Science and Technology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst 
 • Formerly known as eISSN: 2672-9873, 2539-5688
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)
 •  
  2730-3837  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Science and Technology Thonburi University  Physical Sciences  http://trujournalsi.blogspot.com/ 
 • Formerly known as eISSN: 2586-9965
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2020)
 • An online-only Journal
 •  
  2985-2617  2985-2625  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/index 
 • Formerly known as pISSN: 1686-9664, eISSN: 2586-9795
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2006)
 •  
  2774-0838  2774-0757  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-4713, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •  
  2630-0486  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University  Life Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jstrmu/index   
  2287-0083  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru   
  1685-7941  2697-4142  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu 
 • Formerly known as pISSN: 1685-7941
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.3 (2010)
 •  
  3027-6179  3027-6209  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  Life Sciences  https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index 
 • Formerly known as pISSN: 2730-3071, eISSN: 2286-6558
 •  
  2773-9120  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  Journal of Science and Technology Southeast Bangkok University    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index 
 • Formerly known as eISSN: 2773-9120
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 No.1 (2023)
 • An online-only Journal
 •  
  2773-9120  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  Journal of Science and Technology Southeast Bangkok College  N/A  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index 
 • Continued as eISSN: 2773-9120
 •  
  2985-1653  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal  Life Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu 
 • Formerly known as pISSN: 2408-266X, eISSN: 2651-2483
 • An online-only Journal Since Vol.9 No.2 (2023)
 •  
  1513-7201  2672-927X  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST   
  2651-1134  2651-1002  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct 
 • Formerly known as pISSN: 1906-7186
 • Published Issue in This Journal Name (in Thai) Since Vol.14 No.1 (2018)
 •  
  2673-0553  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์  Rattanakosin Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index 
 • An online-only Journal
 •  
  2697-5440  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  N/A    http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php 
 • Continued as eISSN: 2773-9716
 • Formerly known as pISSN: 1686-4530
 • An online-only Journal
 •  
  2673-0480  วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  Journal of Earth Science, Astronomy and Space  Physical Sciences  https://www.atsse.org/journal-of-earth-science-astronomy-and-space   
  0857-2933  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  Social Sciences  https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jrm   
  2730-3640  วารสารวิพิธพัฒนศิลป์  Wipitpatanasilpa Journal of Arts  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/WIPIT 
 • An online-only Journal
 •  
  2408-0985  วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  Farm Engineering and Automation Technology Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku   
  1906-3636  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  N/A    http://www.ej.eng.chula.ac.th/thai/index.php/ej/index  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-4548  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej 
 • Continued as pISSN: 2774-0269
 •  
  2774-0269  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Engineering Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej 
 • Formerly known as pISSN: 1905-4548
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.16 No.3 (2021)
 •  
  1513-4652  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  Physical Sciences  http://ejsu.siam.edu/   
  2672-9695  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/EngJCMU/index 
 • Formerly known as pISSN: 0857-2178
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.28 No.2 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  3027-7426  3027-7434  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  RMUTL Engineering Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4248, eISSN: 2697-3839
 •  
  2730-2148  2697-4339  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  N/A  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt 
 • Continued as eISSN: 3056-9273
 • Formerly known as pISSN: 1685-5280
 •  
  2774-1281  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  Journal of Engineering and Innovation  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/index 
 • Formerly known as pISSN: 1906-392X
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0617  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal 
 • Formerly known as eISSN: 2672-9989
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2021)
 • An online-only Journal
 •  
  1686-2961  2673-0359  วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  Physical Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/teej   
  1513-038X  วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  Physical Sciences  https://rsujet.rsu.ac.th   
  2730-4167  วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8864
 • An online-only Journal Since Vol.11 No.2 (2021)
 •  
  2229-0931  2408-1019  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  N/A  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var 
 • Continued as pISSN: 3056-9419, eISSN: 3056-9427
 •  
  3056-9419  3056-9427  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review Journal    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var 
 • Formerly known as pISSN: 2229-0931, eISSN: 2408-1019
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2024)
 •  
  0857-5290  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  N/A    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd 
 • Continued as eISSN: 2730-2261
 •  
  3027-6039  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd 
 • Formerly known as pISSN: 0857-5290, eISSN: 2730-2261
 • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol. 4 No. 7 (2012)
 • An online-only Journal Since Vol.12 No.23 (2020)
 •  
  2985-1718  2985-1726  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs 
 • Formerly known as pISSN: 1513-7287
 •  
  2985-1734  2985-1742  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8724, eISSN: 2672-9970
 •  
  2350-9406  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์  Journal of Srilanchang Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jslc   
  2229-2268  วารสารศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  Social Sciences  https://so13.tci-thaijo.org/index.php/SVNL   
  0857-4405  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  Health Sciences  https://www.thaiaoms.org/   
  0125-6068  2697-5858  วารสารศัลยศาสตร์ไทย  The Thai Journal of Surgery  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJSurg/index   
  1905-3754  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์    N/A    https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2331   
  1513-1246  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  Social Sciences  http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc   
  0125-8192  วารสารศาสตร์  Journal of Journalism  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag   
  2985-1017  วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์  Journal of Education and Human Development Sciences  Social Sciences  https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds 
 • Formerly known as pISSN: 2539-7249, eISSN: 2697-4061
 • An online-only Journal Since Vol.7 No.2 (2023)
 •  
  2773-9112  2773-899X  วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม  Journal of Public Health and Innovation  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/J-PHIN   
  2985-1602  วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา  Journal of Health Sciences and Pedagogy  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/index 
 • Formerly known as eISSN: 2703-4043
 • An online-only Journal
 •  
  1905-8144  วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture    http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm   
  3027-7108  3027-7116  วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ 
 • Formerly known as pISSN: 0859-8800
 •  
  2985-0940  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa 
 • Formerly known as eISSN: 2408-2317
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  3027-6292  2730-2245  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku 
 • Formerly known as pISSN: 1906-6023
 •  
  0859-9866  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa   
  2822-0048  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts 
 • Formerly known as pISSN: 2351-0285, 2822-003X, eISSN: 2821-9732
 • An online-only Journal Since Vol.12 No.1 (2025)
 •  
  2730-213X  2730-3381  วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย  Journal of Asia Arts and Design  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/index   
  2630-0427  วารสารศิลปการจัดการ  Journal of Arts Management  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam 
 • An online-only Journal
 •  
  2586-8543  2730-2105  วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  Journal of Liberal Arts, RMUTT  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JLA/index   
  1513-9131  2672-9814  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Journal of Liberal Arts Thammasat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts   
  2630-0915  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITY  N/A  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal 
 • Continued as eISSN: 3056-9389
 •  
  1513-4563  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Liberal Arts, Rangsit University  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index 
 • Formerly known as pISSN: 1513-4563
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2019)
 •  
  1906-7208  2651-1126  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la   
  2697-6358  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu 
 • Formerly known as pISSN: 1686-5596
 • An online-only Journal Since Vol.16 No.1 (2020)
 •  
  2985-2471  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal 
 • Formerly known as pISSN: 2286-8755, eISSN: 2773-9449
 • An online-only Journal Since Vol.9 No.1 (2021)
 •  
  2586-9825  2730-1982  วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ  Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art   
  2985-2579  วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University  Social Sciences  https://so14.tci-thaijo.org/index.php/jlams/index 
 • Formerly known as pISSN: 2350-9627, eISSN: 2697-3766
 • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)
 •  
  2586-9612  วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ  Journal of Liberal Arts and Service Industry  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/index   
  2672-9199  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1906-8352
 • An online-only Journal
 •  
  2697-6293  วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa 
 • Formerly known as pISSN: 2392-5884
 • An online-only Journal
 •  
  2286-9565  2651-1991  วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APJ   
  0125-3212  วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  N/A    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index 
 • Continued as pISSN: 2730-1303, eISSN: 2822-0730
 •  
  1905-9574  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ   
  2697-6234  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou 
 • Formerly known as pISSN: 1905-4653
 • An online-only Journal Since Vol.13 No.1 (2020)
 •  
  2392-5760  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  Social Sciences  https://journal.bkkthon.ac.th/edu   
  0857-1511  2673-0847  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ 
 • Formerly known as KKU. Journal of Education
 •  
  1513-9514  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu   
  2586-9345  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  N/A  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu 
 • Continued as eISSN: 3027-7019
 • Formerly known as pISSN: 0859-5127
 • An online-only Journal
 •  
  2822-0730  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Journal of Education Burapha  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu 
 • Formerly known as pISSN: 0125-3212, 2730-1303
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.31 No.1 (2020)
 • An online-only Journal Since Vol.35 No.1 (2024)
 •  
  3027- 6268  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JOEMSU 
 • Formerly known as pISSN: 1905-9922, eISSN: 2773-9252
 • An online-only Journal
 •  
  1686-3089  2672-9571  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal   
  3027-7825  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu 
 • Formerly known as pISSN: 0857-1791, eISSN: 2697-5459
 • An online-only Journal
 •  
  0125-6203  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/eduku   
  2730-3330  วารสารศึกษิตาลัย  Sueksitalai Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/SJ   
  0857-0914  2651-169X  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal   
  1111-1111  1111-1111  วารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  Journal of Thai-Journal Citation Index Centre     
  1686-378X  วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก  Journal of East Asian Studies Center  N/A   
 • Continued as pISSN: 1686-378X
 •  
  2985-0134  2985-0142  วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaen  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7 
 • Formerly known as pISSN: 1906-6724
 •  
  2673-088X  2697-3871  วารสารศูนย์อนามัยที่ 9  Regional Health Promotion Center 9 Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal   
  0859-1113  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  N/A  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh 
 • Continued as pISSN: 2774-1044
 •  
  1906-9928  2730-2768  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    Social Sciences  https://sanya.tu.ac.th/journal   
  1905-8586  2697-651X  วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya   
  2673-0375  วารสารสถาบันบำราศนราดูร  Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal 
 • An online-only Journal
 •  
  2985-1858  2985-1866  วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  Institute for Urban Disease Control and Prevention Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/iudcJ 
 • Formerly known as pISSN: 2539-5556, eISSN: 2697-6684
 •  
  1685-9855  2730-3896  วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipok's Institute Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/   
  3027-6705  วารสารสถาบันราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda Institute for Research and Development of Persons with Disabilities    https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal 
 • Formerly known as pISSN: 1686-6959, eISSN: 2697-388X
 • Published Issue in New Journal Name Since Vol.19 No.2 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.20 No.1 (2024)
 •  
  1906-2044  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica   
  3027-6810  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yri 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8376
 • An online-only Journal Since Vol.15 No.1 (2024)
 •  
  2465-3705  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij   
  2822-0552  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Research and Development Institute Journal of Chaiyaphum Rajabhat University  Social Sciences  https://so10.tci-thaijo.org/index.php/rdicpru/index 
 • Formerly known as pISSN: 2651-2076
 • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2024)
 •  
  2774-1176  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of BSRU-Research and Development Institute  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru/ 
 • Formerly known as pISSN: 2465-4523
 • An online-only Journal
 •  
  2697-4681  2697-469X  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu 
 • Continued as eISSN: 3056-9672
 •  
  1906-7836  2651-1525  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal   
  2672-9997  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  N/A    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA 
 • Continued as eISSN: 2774-0609
 • Formerly known as pISSN: 2351-0048
 •  
  2672-9989  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  N/A    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal 
 • Continued as eISSN: 2774-0617
 • Formerly known as pISSN: 2351-0056
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.1 (2020)
 •  
  2673-0332  2673-0340  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง  Journal of Architecture, Design and Construction  Physical Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc   
  3027-6349  วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Applied Statistics and Information Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index 
 • Formerly known as eISSN: 2465-4949
 • An online-only Journal Since Vol.8 No.2 (2023)
 •  
  1513-1262  2985-0894  วารสารสภาการพยาบาล  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC 
 • Formerly known as pISSN: 1513-1262
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.34 No.1 (2019)
 •  
  1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  N/A   
 • Continued as pISSN: 1513-1262, eISSN: 2985-0894
 •  
  2730-1729  2697-5653  วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน  Journal of Council of Community Public Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index   
  2672-9776  วารสารสภาวิชาชีพบัญชี  Journal of Federation of Accounting Professions  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/index 
 • An online-only Journal
 •  
  0857-0604  2697-3847  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf   
  2697-4126  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT 
 • Formerly known as pISSN: 0125-6985
 • An online-only Journal
 •  
  0859-2330  วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar   
  2985-1874  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst 
 • Formerly known as pISSN: 1905-4084
 • An online-only Journal Since Vol.18 No.2 (2023)
 •  
  0125-8842  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division  N/A   
 • Continued as pISSN: 2351-0358
 •  
  0859-4880  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse   
  2730-4183  วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย  Journal of Association of Professional Development of Educational Administration  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JAPDEAT   
  1685-408X  2651-222X  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ   
  1686-879X  วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)  Journal of the Association of General Surgeons of Thailand  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal   
  1513-4261  2697-5343  วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  Physical Sciences  http://resgat.org   
  2985-2943  2985-2951  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT 
 • Formerly known as pISSN: 2229-0737, eISSN: 2730-3586
 •  
  2465-3616  วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย  Journal of the Thai Medical Informatics Association  Health Sciences  https://he03.tci-thaijo.org/index.php/jtmi/   
  วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  N/A    https://library.tu.ac.th/th/node/1461  หยุดตีพิมพ์ 
  2697-4266  2673-0227  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss 
 • Formerly known as pISSN: 1905-372X
 •  
  0857-2127  2586-8748  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  N/A   
 • Continued as eISSN: 2697-6242
 •  
  1905-9353  2697-6331  วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย  Suan Sunandha Academic and Research Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal   
  1685-2494  2821-9384  วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/citujournal   
  2651-124X  วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/index   
  2985-1378  2774-0846  วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์  Journal of Interdisciplinary Innovation Review  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jidir 
 • Formerly known as pISSN: 2773-9910
 •  
  2697-6471  วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s 
 • An online-only Journal
 •  
  2730-3616  วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา  Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies  N/A  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS 
 • Continued as eISSN: 2985-2684
 •  
  2985-248X  วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  Interdisciplinary Social sciences and communication journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index 
 • Formerly known as pISSN: 2630-0478, eISSN: 2773-9880
 • An online-only Journal
 •  
  2821-9708  วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  URU Journal of Integrated Sciences for Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU 
 • Formerly known as pISSN: 2651-1363, eISSN: 2651-1371
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.12 No.1 (2022)
 • An online-only Journal
 •  
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Interdisciplinary Studies Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sahasart 
 • Formerly known as pISSN: 1513-8429
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2018)
 •  
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  N/A   
 • Continued as pISSN: 1513-8429
 •  
  2228-8007  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี  INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)  N/A  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ/index 
 • Continued as eISSN: 2985-1505
 •  
  2985-1505  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Interdisciplinary Journal    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ 
 • Formerly known as pISSN: 2228-8007
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2023)
 • An online-only Journal Since Vol.9 No.2 (2023)
 •  
  1513-4865  วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2730-1907  วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University  Health Sciences  https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS/about 
 • Formerly known as pISSN: 2539-6749
 • An online-only Journal
 •  
  2774-0412  วารสารสังคมพัฒนศาสตร์  Journal of Social Science Development  Social Sciences  https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JSSD   
  1906-8980  วารสารสังคมภิวัฒน์  Journal of Social Synergy    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss   
  1686-6541  2697-6056  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal 
 • Formerly known as eISSN: 2287-0040
 •  
  2651-1142  2672-9938  วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา  Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development  Social Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/index   
  0125-7536  2651-057X  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSA   
  0125-0590  วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  N/A  Social Sciences  https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ssjpolsci/index 
 • Continued as pISSN: 2985-1297, eISSN: 2985-1386
 •  
  0125-4138  2672-9563  วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss   
  2985-1297  2985-1386  วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Journal of Social Sciences    https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ssjpolsci 
 • Formerly known as pISSN: 0125-0590
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.53 No.2 (2023)
 •  
  2985-2099  2985-2102  วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์  Journal of Social Science, Law and Politics  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal 
 • Formerly known as pISSN: 2586-8667, eISSN: 2730-373X
 •  
  2985-2811  2985-282X  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu 
 • Formerly known as pISSN: 1686-9192, eISSN: 2697-4657
 •  
  2587-0033  2730-244X  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/index   
  1905-8241  2697-6390  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Science  N/A    https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi 
 • Continued as eISSN: 2774-0315
 •  
  3027-8694  3027-8708  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS 
 • Formerly known as pISSN: 0859-2055, 2730-275X
 •  
  3027-8341  3027-835X  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SocialJournal2rmutto 
 • Formerly known as pISSN: 2286-6922
 •  
  2773-8949  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ  Integrated Social Science Journal  Social Sciences  https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/   
  2651-2041  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University   Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu 
 • Formerly known as pISSN: 2350-983X
 • An online-only Journal
 •  
  3027-6748  วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์  Journal of Social Science Panyapat  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSSP/index 
 • Formerly known as eISSN: 2773-9805
 • An online-only Journal
 •  
  2228-8287  2985-2374  วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  Social Sciences  http://dept.npru.ac.th/jssr/   
  1906-2508  2697-5831  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic   Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru   
  2586-9493  2697-4967  วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/soc-rmu/index   
  0125-2860  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku   
  2651-1630  2672-9040  วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ  Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA   
  2697-6269  2730-1362  วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม  Journal of Social Science and Cultural  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/index   
  2822-0420  วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย  Journal of Social Sciences and Modern Integrated Sciences  Social Sciences  https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JSMIS