รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารทั้งหมด

พบวารสารทั้งหมด 1136 รายการ

*ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวารสารได้โดยคลิกที่ชื่อของวารสาร


ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ TCI กลุ่มที่ สาขา เว็บไซต์ หมายเหตุ
0858-0855    ABAC Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index   
2351-0617  2408-2058    ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal   
2468-1458  2452-316X    Agriculture and Natural Resources  Life Sciences  http://anres.kasetsart.org/  Formerly known as: ISSN : 0075-5192, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ | Kasetsart Journal (Natural Science) 
2286-9867    APHEIT International Journal  Social Sciences  http://apheit.bu.ac.th/index.php/past-issues   
2287-0741  2287-075X    Applied Environmental Research  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/aer  Formerly known as: ISSN : 0125-6939, Journal of Environmental Research 
2672-9156  2673-0421    Applied Science and Engineering Progress  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ijast/index 
 • Formerly known as: ISSN : 1906-151X, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013)
 • Formerly known as: ISSN : 2465-4531, E-ISSN : 2465-4574, King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology (Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018)
 •  
  2730-1990  2730-2008    Archives of Allied Health Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams  Formerly known as: ISSN : 0857-6653, วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด | Journal of Medical Technology and Physical Therapy 
  2586-9159    ASEAN Engineering Journal  Physical Sciences  https://journals.utm.my/aej/ 
 • Formerly known as: ISSN : 2229-127X, ASEAN Engineering Journal Part A
 • Formerly known as: ISSN : 2286-7694, ASEAN Engineering Journal Part B
 • Formerly known as: ISSN : 2286-8150, ASEAN Engineering Journal Part C
 •  
  2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2586-9159, ASEAN Engineering Journal (2017 - present) 
  2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2586-9159, ASEAN Engineering Journal (2017 - present) 
  2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2586-9159, ASEAN Engineering Journal (2017 - present) 
  2465-437X    Asean Journal of Education  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJE/index  Formerly known as: ISSN : 2673-0766, An online-only journal 
  2351-0307    ASEAN Journal of Management & Innovation  Social Sciences  https://ajmi.stamford.edu/index.php/ajmi/index  Formerly known as: ISSN : 1906-1838, Stamford Journal 
  2673-0308  2673-0863    ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/aseanjrm 
 • Formerly known as: ISSN: 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Start - Vol.27 No.3 2017)
 • Formerly known as: ISSN: 2630-0184 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร | Journal of Thai Rehabilitation Medicine (Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018)
 •  
  2773-8752    ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal  Formerly known as: ISSN : 0859-9807, E-ISSN : 2651-0693, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ | Thaksin University Journal 
  0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  N/A    https://ajstd.org/index.php/ajstd/about  หยุดตีพิมพ์ 
  2586-9019    Asia Pacific Journal of Religions and Cultures  Health Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc/index   
  2539-6293    Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/APST  Formerly known as: ISSN : 0859-3957, E-ISSN : 2465-3986, วารสารวิจัย มข. | KKU Research Journal 
  2730-3683    Asian Administration and Management Review  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AAMR/index   
  1905-7415  1875-855X    Asian Biomedicine  Health Sciences  http://www.asianbiomed.org   
  1906-151X    Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering  N/A   
 • Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013
 • Name Changed to: King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology, ISSN : 2465-4531, E-ISSN : 2465-4574 (Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018)
 • Currently known as: Applied Science and Engineering Progress, ISSN : 2672-9156, E-ISSN : 2673-0421 (Index : Vol.12 No.1 2019 - present)
 •  
  2773-9953    Asian Journal of Arts and Culture  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu 
 • เริ่มใช้ E-ISSN และใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ Vol.21 No.1 2021 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2228-804X, สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ | Walailak Abedo of Culture Journal
 •  
  1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  N/A    http://www.asian-energy-journal.info/index.asp  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-856X    Asian Journal of Literature, Culture and Society  N/A    http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AsianJournal/index  Vol. 1 No.1 (2007) - Vol. 8 No.2 (2014) 
  2730-3578    Asian Medical Journal and Alternative Medicine  Health Sciences  https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index 
 • กำหนดออก 3 ฉบับและฉบับพิเศษ 1 ฉบับ
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.21 No.1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1513-5241, ธรรมศาสตร์เวชสาร | Thammasat Medical Journal
 •  
  0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Life Sciences  http://apjai-journal.org/   
  0857-3662  2697-4495    Asian Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/arv/index   
  1686-0039    AU Journal of Management    https://aujm.au.edu/index.php/AUJM   
  1513-0886    AU Journal of Technology    http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html   
  1906-3296  2773-868X    AU-GSB e-Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/index   
  1685-4322  2651-0952    BU Academic Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview/ 
 • Formerly known as: ISSN : 1685-4322
 • An online-only journal
 •  
  0125-6726  2539-5696    Buffalo Bulletin  Life Sciences  http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu   
  0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  N/A    Currently known as: ISSN : 2672-9628, E-ISSN : 2672-9423, Interprofessional Journal of Health Sciences (Vol.17 No.1 2019 - present) 
  1905-6931    CATALYST  N/A    Currently known as: E-ISSN: 2651-1762, HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY (Vol. 19 December 2018 - present) 
  0125-2526  2465-3845    Chiang Mai Journal of Science  Life Sciences  http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php  Formerly known as: วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University 
  1905-906X    Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1685-1994  2465-4337    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Health Sciences  http://cmuj.cmu.ac.th/  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 (2019) เป็นต้นไป 
  0858-7574    Chulalongkorn Educational Review     
  2651-2343  2673-060X    Chulalongkorn Medical Journal  Health Sciences  http://clmjournal.org/ 
 • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019 เป็นต้นไป
 • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'จุฬาลงกรณ์เวชสาร' และ ISSN (เดิม) คือ 0125-6483
 •  
  2672-9245    CMU Journal of Law and Social Sciences  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS 
 • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604
 •  
  2697-4428  2630-0621    Communication and Media in Asia Pacific  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMAP   
  2586-9396    Current Applied Science and Technology  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast/index  Formerly known as: ISSN : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal 
  2286-9131    ECTI Transactions on Computer and Information Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ecticit  Formerly known as: ISSN : 1905-050X 
  1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC   
  1905-9663    Educational Journal of Thailand    https://edu.buu.ac.th/journal/journalinter/   
  2730-4175    Engineering Access  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index  Formerly known as: ISSN : 2408-1957, E-ISSN : 2408-1566, Mahasarakham International Journal of Engineering Technology 
  2539-6161  2539-6218    Engineering and Applied Science Research  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/easr/index  Formerly known as: ISSN : 0125-8273, วิศวกรรมสาร มข. | KKU Engineering Journal 
  0125-8281    Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.engj.org/   
  0859-9238    Engineering Transactions  Physical Sciences  http://www.engtrans.mut.ac.th/Home/   
  1686-5456  2408-2384    Environment and Natural Resources Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/index   
  1906-1714    EnvironmentAsia  Physical Sciences  http://www.tshe.org/ea/index.html   
  2586-8349  2697-4398    Eye South East Asia  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eyesea 
 • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.12 No.1 January-June 2017) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-2960, วารสารจักษุธรรมศาสตร์ | Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
 •  
  2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/fabjournal/index   
  2465-5198    Genomics and Genetics  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/gst/index  Formerly known as: ISSN : 0857-8664, Thai Journal of Genetics 
  1905-9094    GMSARN International Journal  Physical Sciences  http://gmsarnjournal.com/home/   
  1906-9308    HRD Journal  Social Sciences  http://hrdjournal.buu.ac.th/, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRDJ/index   
  2651-1762    HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/hbds  Formerly known as: ISSN : 1905-6931, CATALYST 
  2586-8594  2630-0079    Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/hasss/index 
 • Formerly known as: Silpakorn University International Journal, ISSN: 1513-4717 (Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010)
 • Formerly known as: Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2586-8519 (Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017)
 •  
  2586-9450  2697-4290    HUSO Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournalpnru   
  2697-522X  2697-536X    Interdisciplinary Research Review  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir 
 • Formerly known as: ISSN : 1905-6583, วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | Journal of Western Rajabhat Universities (Vol. 1 No. 1 2006 - Vol. 9 No.1 2014)
 • Formerly known as: ISSN : 2465-3837, วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย | Journal of Thai Interdisciplinary Research (Vol. 10 No. 1 2015 - Vol. 14 No. 3 2019)
 •  
  2630-0613  2630-0192    International Journal of Agricultural Technology  Life Sciences  http://www.ijat-aatsea.com/   
  1906-8700    International Journal of Agricultural Travel and Tourism    http://www.tourism.mju.ac.th/Journal.php   
  1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  Physical Sciences  http://www.ijabme.org/   
  1906-8654    International Journal of Asian Tourism Management    http://www.tourism.mju.ac.th/journal.php   
  1906-4675    International Journal of Behavioral Science  N/A   
 • Index: Vol.6 No.1 September 2011-Vol.13 No.1 January 2018
 • Currently known as: The Journal of Behavioral Science (Vol.1 No.1 September 2006-Vol.5 No.1 September 2010, Vol.13 No.2 July 2018-present)
 •  
  2228-9135  2228-9194    International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BUILT   
  2286-7481  2586-887X    International Journal of Child Development and Mental Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh   
  2730-3691    International Journal of Crime, Law and Social Issues  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/index   
  2730-3063    International Journal of Development Administration Research  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar   
  0857-6033    International Journal of East Asian Studies  N/A   
 • Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019
 • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
 • Formerly known as: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
 • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)
 •  
  2408-1914    International Journal of Management, Business, and Economics  Social Sciences  http://ijme.co.in/   
  2730-3306    International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ijmmt   
  2673-0200  2673-0251    International Journal of Public Health and Health Sciences  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs   
  1905-7172    International Journal of Renewable Energy  N/A    Currently known as: ISSN: 2586-8764, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (Vol.13 No.1 2018 - present) 
  2630-0532    International Journal of Science and Innovative Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT   
  0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  Physical Sciences  http://www.ijcim.th.org/   
  2586-8527    International Scientific Journal of Engineering and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index   
  2672-9628  2672-9423    Interprofessional Journal of Health Sciences  Health Sciences  http://ijhs.rsu.ac.th/  Formerly known as: ISSN : 0858-7531, Bulletin of Health, Science and Technology 
  1906-2257    Journal of Applied Animal Science  Health Sciences  https://vs.mahidol.ac.th/jaas/   
  2773-9376  2773-9473    Journal of Applied Research on Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1686-8420, E-ISSN : 2651-2289, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 •  
  2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS  Formerly known as: ISSN : 0125-5347, วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ | Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences (1968-2016). 
  2586-9434    Journal of Buddhist Education and Research  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber   
  2630-0583  2630-0656    Journal of Current Science and Technology  Physical Sciences  https://jcst.rsu.ac.th  Formerly known as: ISSN : 2229-063X, Rangsit Journal of Arts and Sciences 
  1685-8646    Journal of English Studies  N/A    Currently known as: ISSN : 2651-1347, E-ISSN : 2672-989X, Journal of Studies in the English Language (Vol.13 No.2 2018 - present).  
  0125-6939    Journal of Environmental Research  N/A    Currently known as: ISSN: 2287-0741, E-ISSN: 2287-075X, Applied Environmental Research (Vol.36 No.1 2014 - present) 
  2630-0702  2630-0826    Journal of Fisheries and Environment  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFE  Formerly known as: ISSN : 0125-796X, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 
  2630-0311    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Life Sciences  http://jfhb.dusit.ac.th/ 
 • Formerly known as: ISSN : 1906-3334, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | SDU Research Journal Science and Technology
 • Formerly known as: ISSN : 2629-9992, An online-only journal
 •  
  1686-7165    Journal of Global Business Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGBR/index   
  0857-4421  2586-940X    Journal of Health Research  Health Sciences  http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm   
  2673-0294    Journal of Health Science and Alternative Medicine  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthscialternmed   
  2586-9981  2630-0559    Journal of Health Science and Medical Research  Health Sciences  http://jhsmr.org/index.php/jhsmr/index  Formerly known as: ISSN : 0125-8435, E-ISSN : 2465-468X, สงขลานครินทร์เวชสาร | Songklanagarind Medical Journal 
  2773-9511    Journal of HRintelligence : HRi  Social Sciences  http://www.journalhri.com/index.html 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.7 No.1 2012 เป็นต้นไป
 • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-5986, วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ | Thai Human Resource Research Journal
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN: 2673-057X ตั้งแต่ Vol.16 No.1 2021 เป็นต้นไป
 •  
  2697-6587  2730-2202    Journal of Information and Learning  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 0857-9296, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University
 •  
  1906-6244    Journal of International Buddhist Studies  Social Sciences  http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JIBS   
  2286-7201  2651-0898    Journal of Materials Science and Applied Energy  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jmsae_ceae/index  ยกเลิก Print ISSN : 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 
  2673-074X  2697-455X    Journal of Modern Learning Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/index   
  2673-0235    Journal of Multidisciplinary in Social Sciences  Social Sciences  http://jmss.dusit.ac.th 
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด. | SDU Research Journal (Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007)
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | SDU Research Journal Humanities and Social Science (Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018)
 • Formerly known as: ISSN : 2672-9806, An online-only journal
 •  
  2228-8899    Journal of People and Society in Local Culture    http://jpsl.srru.ac.th/   
  2286-9247    Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2672-9113, มังรายสาร | Mangrai Saan Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป  
  1906-4527    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Life Sciences  http://www.j-pbs.org/index.php  Formerly known as: ISSN : 0857-5754, Thai Journal of Physiological Sciences. 
  2465-4418    Journal of Population and Social Studies  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/  Formerly known as: ISSN : 0857-717X  
  2586-8764  2630-0036    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RAST  Formerly known as: ISSN: 1905-7172, International Journal of Renewable Energy 
  2229-2152  2697-424X    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jrame   
  2697-5033    Journal of Roi Kaensarn Academi  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA   
  1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities    http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/huso   
  2586-8241  2697-5424    Journal of Southeast Asian Medical Research  Health Sciences  https://jseamed.org   
  2651-1347  2672-989X    Journal of Studies in the English Language  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsel  Formerly known as: ISSN : 1685-8646, Journal of English Studies 
  1905-9566    Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Social Sciences  https://jscm.au.edu/index.php/jscm   
  1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment    http://www.jseejournal.com/   
  2730-177X    Journal of Thai Association of Radiation Oncology    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtaro/index 
 • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'มะเร็งวิวัฒน์' และ ISSN, E-ISSN (เดิม) คือ 0859-2616, 2673-0154
 •  
  1686-9184    Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication    https://www.asianresearchcenter.org/arc-journal   
  1906-8190  2697-5068    Journal of the International Association of Buddhist Universities  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Jiabu/index   
  0303-8122    Journal of The Science Society of Thailand  N/A    Currently known as: ISSN : 1513-1874, ScienceAsia (Vol.25 No.1 1999 - present) 
  2586-8926    Journal of Tropical Forest Research  Life Sciences  http://www.jtfr.forestku.com/   
  2228-8279  2408-1213    Journal of Urban Culture Research  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR   
  2452-3151    Kasetsart Journal of Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss  Formerly known as: ISSN : 0125-8370, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ | Kasetsart Journal (Social Sciences) 
  0125-796X    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin  N/A    Currently known as: ISSN: 2630-0702, E-ISSN: 2630-0826, Journal of Fisheries and Environment (Vol.41 No.1 2017 - present) 
  2465-4531  2465-4574    King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  N/A   
 • Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018
 • Formerly known as: ISSN : 1906-151X, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013)
 • Currently known as: Applied Science and Engineering Progress, ISSN : 2672-9156, E-ISSN : 2673-0421 (Index : Vol.12 No.1 2019 - present)
 •  
  1905-2367    KMITL Science and Technology Journal  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2586-9396, Current Applied Science and Technology (Vol.17 No.2 2017 - present) 
  1685-2044    KMITL Science Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1905-7326    Language Institute Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2630-0672, E-ISSN : 2672-9431, LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (Vol.6 No.1 2013 - present). 
  2697-5211    Lawarath Social e-Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawarathjo   
  2630-0672  2672-9431    LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/learn  Formerly known as: ISSN : 1905-7326, Language Institute Journal 
  2773-9201  2730-3527    Life Sciences and Environment Journal  Physical Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/psru  Formerly known as: Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 
  1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  Life Sciences  http://www.mijst.mju.ac.th/   
  2408-1957  2408-1566    Mahasarakham International Journal of Engineering Technology  N/A    https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/mijet/index  Currently known as: ISSN : 2730-4175, Engineering Access (Vol.7 No.2 2021 - present)  
  2392-5515    Mahidol R2R e-Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/   
  0859-9920  2673-0103    MANUSYA: Journal of Humanities  Social Sciences  http://www.arts.chula.ac.th/~manusya/journal/index.php/manusya   
  2651-205X    Maritime Technology and Research  Physical Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/MTR   
  2286-6477  2465-4213    MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion   
  0147-5207    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures    http://www.mksjournal.org/archives/mks/   
  2672-9016  2651-2416    Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakhara/   
  1906-3865    NIDA Case Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ   
  2730-3950    Nimit Mai Review  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nmrj   
  2697-5599    NU. International Journal of Science  Physical Sciences  https://www.sci.nu.ac.th/sciencejournal  Formerly known as: ISSN : 1686-5561, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Science Journal 
  2286-8933    Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2651-1061, Outbreak, Surveillance, Investigation & Response (Vol.11 No.3 2018 - present) 
  2651-1061    Outbreak, Surveillance, Investigation & Response  Health Sciences  http://www.osirjournal.net  Formerly known as: E-ISSN : 2286-8933, Outbreak, Surveillance and Investigation Reports 
  1906-8107  2586-8373    Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/index  Formerly known as: ISSN : 0859-7685, วารสารวิจัยทางการพยาบาล | Thai Journal of Nursing Research 
  2773-9716    PBRU Science Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scijPBRU 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN : 2697-5440, วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
 •  
  2586-8195  2586-8470    Pharmaceutical Sciences Asia  Life Sciences  https://pharmacy.mahidol.ac.th/journal/  Formerly known as: ISSN : 0125-1570, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 
  0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Life Sciences  https://www.dmcr.go.th/miniprojects/39/16623   
  1513-6442    Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/PrajnaVihara   
  2730-3012  2730-3020    Progress in Applied Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2229-1547, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี | Science and Technology RMUTT Journal
 •  
  2730-3632    PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSAKUIJIR/index   
  2465-5112  2672-9741    PSRU Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/   
  1905-3193  2651-1789    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/psru  Name changed to Life Sciences and Environment Journal; Previous name is Rajabhat Journal of Sciences and Humanities Formerly known as: วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Rajabhat Journal of Sciences and Humanities 
  2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  N/A    Currently known as: ISSN: 2630-0583, E-ISSN: 2630-0656, Journal of Current Science and Technology (Vol.8 No.1 2018 - present) 
  2408-1809    Rangsit Journal of Educational Studies  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/RJES/index   
  2286-976X  2539-5513    Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://rjsh.rsu.ac.th   
  1513-5934  2651-1479    rEFLections  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/reflections/   
  2408-204X  2630-0400    Research and Knowledge  N/A    เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6110, E-ISSN : 2697-6072, Science Technology and Engineering Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป 
  1906-4241    RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  Social Sciences  http://www.rianthaijournal.org/ 
 • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.10 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารเรียนไทย'
 •  
  1905-8446    RMUTT Global Business and Economics Review  Social Sciences  http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/index   
  0859-2659    Sasin Journal of Management    https://www.sasin.edu/   
  1906-6406    Scholar  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2586-9388, Scholar: Human Sciences (Vol.9 No.2 2017 - present) 
  2586-9388    Scholar: Human Sciences  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar  Formerly known as: ISSN : 1906-6406, Scholar 
  2586-9000  2586-9027    Science & Technology Asia  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia  Formerly known as: ISSN : 0859-4074, Thammasat International Journal of Science and Technology 
  2697-6110  2697-6072    Science Technology and Engineering Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stej/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2408-204X, E-ISSN : 2630-0400, Research and Knowledge
 •  
  2630-0087    Science, Engineering and Health Studies  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sehs  Formerly known as: ISSN : 1905-9159, E-ISSN : 2586-842X, Silpakorn University Science and Technology Journal 
  1513-1874    ScienceAsia  Life Sciences  http://www.scienceasia.org/  Formerly known as: ISSN : 0303-8122, Journal of The Science Society of Thailand 
  1513-4717    Silpakorn University International Journal  N/A   
 • Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010
 • Name Changed to: Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2586-8519 (Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017)
 • Currently known as: Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2630-0079 (Index Vol.18 No.1 2018 - present)
 •  
  2586-8594  2586-8519    Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  N/A   
 • Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017
 • Formerly known as: Silpakorn University International Journal, ISSN: 1513-4717 (Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010)
 • Currently known as: Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2630-0079 (Index Vol.18 No.1 2018 - present)
 •  
  1905-9159  2586-842X    Silpakorn University Science and Technology Journal  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2630-0087, Science, Engineering and Health Studies (Vol.12 No.1 2018 - present) 
  2629-995X  2228-8082    Siriraj Medical Journal  Health Sciences  http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj  Formerly known as: ISSN : 0125-152X, สารศิริราช | Siriraj Hospital Gazette 
  2651-0758  2630-015X    SNRU Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal  Formerly known as: ISSN : 1906-5965, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Sakon Nakhon Rajabhat University Journal 
  2229-2608    Social Science Asia  Social Sciences  https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/index   
  0125-3395  2408-1779    Songklanakarin Journal of Science and Technology  Physical Sciences  http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/index.php  Formerly known as: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2286-8984  2465-5120    SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/saje  Formerly known as: ISSN : 0857-8397, วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn Journal of Economics 
  2408-2120  2539-5947    St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  http://journal.stic.ac.th   
  1906-1838    Stamford Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2351-0307, ASEAN Journal of Management & Innovation (Vol.1 No.1 2014 - present) 
  2351-0889  2539-5742    Suan Sunandha Science and Technology Journal  Life Sciences  http://www.ssstj.sci.ssru.ac.th/   
  0858-849X  2587-0009    Suranaree Journal of Science and Technology  Physical Sciences  http://ird.sut.ac.th/e-journal   
  0495-3843  2465-423X    Thai Forest Bulletin (Botany)  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin   
  0049-3589  2697-4762    Thai Journal of Agricultural Science  Life Sciences  http://www.thaiagj.org/   
  2730-1435    Thai Journal of East Asian Studies  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/easttu 
 • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
 • Formerly known as: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
 • Formerly known as: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)
 •  
  0859-2446    Thai Journal of Gastroenterology  N/A    http://www.thaigastro.com/books.php  หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  0857-8664    Thai Journal of Genetics  N/A    Currently known as: iSSN : 2465-5198, Genomics and Genetics (Vol.9 No.1 2016 - present) 
  0857-6084  2673-0871    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjog   
  0857-5754    Thai Journal of Physiological Sciences  N/A    Currently known as: Journal of Physiological and Biomedical Sciences ( Vol.22 No.1 2009 - present). 
  2286-7333  2630-0095    Thai Journal of Science and Technology  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst   
  2630-0931  2651-0529    Thailand and The World Economy  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER  Formerly known as: ISSN : 1685-3008, วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | Thammasat Economic Journal 
  1685-9057  2351-0676    Thailand Statistician  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaistat  Formerly known as: ISSN : 1985-9057 
  2286-8909  2697-4614    THAITESOL JOURNAL  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaitesoljournal/about   
  2408-1000  2672-9075    Thammasat Business Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ/index   
  0859-4074    Thammasat International Journal of Science and Technology  N/A    Currently known as: ISSN : 2586-9000, E-ISSN : 2586-9027, Science & Technology Asia (Vol.22 No.1 2017 - present) 
  0859-5747  2630-0303    Thammasat Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tureview   
  2465-390X  2465-4167    Thammasat Review of Economic and Social Policy  Social Sciences  http://www.tresp.econ.tu.ac.th/   
  2228-9674  2287-0237    The Bangkok Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index   
  2465-4027    The Clinical Academia  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/theclinicalacademia/index  Formerly known as: ISSN : 0125-7501, ขอนแก่นเวชสาร | Khon Kaen Medical Journal 
  2539-5645    The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics  Social Sciences  https://euraseans.com/   
  0857-6033    The International Journal of East Asian Studies  N/A   
 • Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013
 • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
 • Name Changed to: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)
 • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)
 •  
  1686-7831    The Journal : Journal of the Faculty of Arts    http://www.ar.mahidol.ac.th/   
  1906-4675  2651-2246    The Journal of Behavioral Science  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS  Formerly known as: International Journal of Behavioral Science (Index: Vol.6 No.1 September 2011-Vol.13 No.1 January 2018) 
  2465-5546    The Journal of International Buddhist Studies College  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ibsc/index   
  0859-3604    The Journal of Risk Management and Insurance  Social Sciences  https://www.jrmi.au.edu/index.php/jrmi/index   
  0304-226X  2651-1851    The Journal of the Siam Society  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/index  Formerly known as: ISSN : 0857-7099 
  0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society    https://thesiamsociety.org/   
  1905-7725    The New English Teacher  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/newEnglishTeacher   
  0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health    https://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm   
  0125-4685  1905-4637    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  Life Sciences  http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/index   
  1686-770X    The Thailand Natural History Museum Journal    http://www.thnhmjournal.com/   
  1513-1025  2586-906X    Thoughts  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thoughts   
  2774-0226    Trends in Sciences    https://tis.wu.ac.th  Formerly known as: ISSN : 1686-3933, E-ISSN : 2228-835X, Walailak Journal of Science and Technology 
  1513-9700  2586-9892    Tropical Natural History  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnh  Formerly known as: วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | The Natural History Journal of Chulalongkorn University. 
  1906-5582    UTCC International Journal of Business and Economics  Social Sciences  http://www.ijbejournal.com/   
  2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU  ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 
  2629-9968    Veterinary Integrative Sciences  Health Sciences  http://www.vet.cmu.ac.th/cmvj/  Formerly known as: ISSN : 1685-9502, E-ISSN : 2465-4604, เชียงใหม่สัตวแพทยสาร | Chiang Mai Veterinary Journal 
  1686-3933  2228-835X    Walailak Journal of Science and Technology  N/A  Life Sciences  http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst  Currently known as: E-ISSN : 2774-0226, Trends in Sciences 
  1513-4458  กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  Social Sciences  http://ca.siam.edu   
  1905-1352  กระแสอาคเนย์  Southeast current  N/A    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
  0125-7501  ขอนแก่นเวชสาร  Khon Kaen Medical Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2465-4027, The Clinical Academia (Vol.39 No.3 2015 - present) 
  1906-117X  ครุศาสตร์สาร  Journal of Educational Studies  Social Sciences  http://edujournal.bsru.ac.th/pages/main   
  0125-2208  2408-1981  จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  Health Sciences  http://www.jmatonline.com/index.php/jmat   
  0857-5118  2697-6005  จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  Health Sciences  http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/list&id=10   
  1905-954X  จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review    http://wsc.soc.cmu.ac.th/journal/index.php?lang=th   
  1686-3720  จุลนิติ      http://web.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&new_topic=8   
  1906-1692  จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin    http://archives.library.tu.ac.th/   
  2730-2660  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  Social Sciences  https://cbsreview.cbs.chula.ac.th  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0125-6564, E-ISSN : 2673-0677 
  0857-6483  จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  N/A    หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ฉบับที่ 92 กรกฎาคม-กันยายน 2554 เป็นฉบับสุดท้าย 
  0125-6483  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  N/A    ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย และเปลี่ยน ISSN (ใหม่) คือ 2651-2343 ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019 เป็นต้นไป 
  1686-4395  ดำรงวิชาการ  Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/damrong   
  0125-0558  ดุลพาห      https://jla.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/1605   
  1513-7376  ทีทัศน์วัฒนธรรม  Journal of Thithat Watthanatham  Social Sciences  http://culture.bsru.ac.th/ejournal/   
  1513-5241  ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj 
 • กำหนดออก 4 ฉบับและฉบับพิเศษ 1 ฉบับ
 • เปลี่ยน ISSN, ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-3578, Asian Medical Journal and Alternative Medical ตั้งแต่ Vol.21 No.1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 •  
  0858-6160  2408-2023  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  Journal of Communication Arts Review  Social Sciences  http://jca.rsu.ac.th   
  0857-2992  บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  Social Sciences  http://www.thethaibar.org/botbundit/   
  0125-8427  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  N/A    Currently known as: ISSN: 2228-8457, วารสารสารสนเทศศาสตร์ | Journal of Information Science (Vol.28 No.1 2010 - present) 
  2350-9996  บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJmed   
  1905-6788  ปณิธาน  Panidhana : Journal of Philosophy and Religion  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/panidhana  เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารปณิธาน | PAṆIDHĀNA JOURNAL ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
  0859-3574  2697-4940  ปัญญา  Journal of mbu lnc  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/   
  0125-5118  พยาบาลสาร  Nursing Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing   
  0125-7560  พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BMJ   
  2630-0788  พุทธมัคค์  BUDDHAMAGGA  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bdm/index   
  0857-1406  2672-9881  ภาษาและภาษาศาสตร์  Language and Linguistics  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling/index   
  2697-5688  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป, ISSN (เดิม) : 0125-5061 
  2350-9392  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  Social Sciences  http://www.human.lpru.ac.th/husocojs/index.php/husocreview   
  1513-461X  2630-0370  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  Social Sciences  http://journal.human.cmu.ac.th/   
  2673-0243  มนุษยสังคมสาร (มสส.)  Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.17 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-0101, วารสารวิชาการ รมยสาร | Rommayasan
 •  
  2286-6779  2697-4851  มนุษย์กับสังคม  Journal of Man and Society  Social Sciences  http://www.human.msu.ac.th/husocjournal   
  0859-2616  2673-0154  มะเร็งวิวัฒน์  Journal of Thai Association of Radiation Oncology  N/A  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtaro/index  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย และเปลี่ยน E-ISSN (ใหม่) คือ 2730-177X ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
  2672-9113  2673-0170  มังรายสาร  Mangrai Saan Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN, และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2286-9247, Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
 •  
  2465-4043  รัฐศาสตร์นิเทศ  Political Science Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet/index   
  0125-135X  รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  Social Sciences  http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132   
  0125-0957  รัฐสภาสาร      https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3623   
  0859-8185  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru/index   
  1906-6813  2730-2342  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin   
  0858-9739  2672-9784  รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/index  Formerly known as: ISSN : 0857-8052 
  0125-3611  2651-0561  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal   
  0125-4235  2697-4797  ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/LMJ   
  1513-2498  2651-0871  วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/vnj/index   
  0125-1252  วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/VMED   
  0943-0916  วนสาร  Vanararn  N/A     
  1513-9956  2672-9946  วรรณวิทัศน์  VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/index   
  2539-5718  2651-1215  วารสาร มจร การพัฒนาสังคม  Journal of MCU Social Development  Social Sciences  http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev/index   
  2539-5777  2651-0820  วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์  Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/about   
  2651-0502  วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์  Journal of MCU Philosophy Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr   
  2465-5503  2630-0524  วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhapanya Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmbr   
  2586-8144  2730-339X  วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Buddhist Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb   
  2586-9817  วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Humannities Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/human/index   
  2287-0121  2673-0782  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr   
  2539-5726  2697-4150  วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์  JOURNAL OF MCU UBON REVIEW  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou   
  0859-9343  2651-1398  วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index   
  1906-215X  วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2672-9334, วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | RMUTI Journal Science and Technology ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป 
  2408-1221  2672-9342  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/ 
 • ISSN (เดิม) : 2408-122X
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 •  
  2672-9334  2672-9369  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  RMUTI Journal Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1906-215X, วารสาร มทร.อีสาน | RMUTI Journal
 •  
  2286-8267  2697-4959  วารสาร มมร วิชาการล้านนา  Academic Journal of MBU; Lanna Campus  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/index   
  1513-0975  วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal     
  0857-2321  2730-3039  วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  Health Sciences  http://www.rcot.org/2016/pages/Journal#y2016   
  0125-3093  2730-3268  วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal/index  เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ ISSN : 2773-8604, E-ISSN : 2773-8736, วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  
  1906-1560  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Law Journal    http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html   
  2773-8604  2773-8736  วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 0125-3093, E-ISSN : 2730-3268, วารสารกฎหมาย
 •  
  1906-2664  2730-4051  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  Journal of Transport and Maritime Law    http://www.law.tu.ac.th/   
  1513-8089  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal    https://www.dpu.ac.th/law/about.html   
  1513-1777  วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal    http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/journal.htm   
  2651-1894  2730-3721  วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์  SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/index   
  2408-249X  2673-0189  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6250, E-ISSN : 2697-6285, วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข | Public Health Policy and Laws Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป 
  0857-9776  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  Social Sciences  https://lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx   
  2697-6250  2697-6285  วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  Public Health Policy and Laws Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/index 
 • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2408-249X, E-ISSN : 2673-0189, วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข | Public Health and Health Laws Journal
 •  
  0125-1643  2697-6404  วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS   
  0125-250X  วารสารกรมบัญชีกลาง      https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH   
  0125-684X  2697-4525  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc   
  1906-3253  2697-4037  วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  Social Sciences  http://www.oja.go.th/TH/jtjs/   
  0125-7242  2673-0316  วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JND   
  0125-4634  2730-3004  วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjpt   
  1686-2147  วารสารการงบประมาณ  Budget Journal    http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=131&mid=216   
  2408-2619  วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ | Journal of Modern Management Science ตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป  
  2286-718X  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms   
  2286-8399  2730-230X  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJBM   
  2697-6226  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal  Formerly known as: ISSN: 0854-9849 
  1686-7319  2630-0664  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr   
  1906-5485  2465-4434  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM   
  2351-065X  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/index   
  1905-6303  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  Social Sciences  http://tht.siam.edu/   
  2673-0839  2673-0405  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น  Journal of Local Governance and Innovation  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU   
  2697-4541  วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Educational Administration, Silpakorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EdAd  ISSN (Print) (เดิม) : 1906-8255 ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
  2286-8003  2697-4320  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  https://jeal.snru.ac.th/   
  1906-103X  2730-1834  วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals   
  2697-6161  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  Journal of Legal Entity Management and Local Innovation  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2630-0842, E-ISSN : 2673-0928, วารสารเสลภูมิวิชาการ | Journal of Selaphum Academic
 •  
  2697-4029  2773-9791  วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2286-9328, วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2286-9328, วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Political Science and Law Journal Kalasin University
 •  
  2630-0354  2697-5610  วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา  Educational Management and Innovation Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/emi   
  1906-4950  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา  Journal of Educational Administration and Supervision  Social Sciences  http://www.edu.msu.ac.th/JAD/home/ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Political Science and Law Journal Kalasin University
 •  
  1906-4950  วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา | Journal of Educational Administration and Supervision ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  2730-3187  วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of Administration and Social Science Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/index   
  1906-7933  2730-3276  วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbs/   
  2408-1280  วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/apnj/index   
  1906-2230  2673-009X  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jprad/   
  0859-3949  2651-1908  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy   
  0857-4553  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH   
  2351-0358  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-8842, วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 •  
  1906-1773  วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE  Formerly known as: ISSN : 0858-0405, วารสารการศึกษาพยาบาล | Journal of Nursing Education 
  2697-5912  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (Vol.3 No.3 2009) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2697-5912, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Journal of Nursing Science Naresuan University
 •  
  2392-5671  2392-568X  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index   
  2630-0443  2630-0451  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ  ISSN (เดิม) : 2286-9824 
  1906-7321  2730-2946  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index   
  1905-3630  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal    http://www.lpdi.go.th/index.php   
  2287-0075  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  Social Sciences  https://home.kku.ac.th/chd/index.php?lang=en   
  0125-3778  วารสารการวัดผลการศึกษา  Journal of Education Measurement  Social Sciences  http://eptb.swu.ac.th/   
  0858-5520  2651-1444  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index   
  1906-3016  2697-5017  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/index   
  1905-2219  2730-2075  วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา  The Journal of Development Administrator Research  Social Sciences  http://journal.ssru.ac.th/index.php/JDAR   
  1906-456X  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  Social Sciences  http://www.CFS THAILAND.COM   
  1905-7121  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  Journal of Community Development Research  N/A    Currently known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (Vol.6 No.2 July-December 2013-present) 
  1905-7121  2539-5521  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  http://www.journal.nu.ac.th/JCDR  Formerly known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | Journal of Community Development Research 
  1906-9685  วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์  Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications  Health Sciences  http://www.math.sci.nu.ac.th/ojs302/index.php/jnao/about   
  0858-0405  วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  N/A    Currently known as: ISSN : 1906-1773, วารสารการพยาบาลและการศึกษา | Journal of Nursing and Education (Vol.1 No.1 2007 - present) 
  1905-2693  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  Social Sciences  https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html   
  2697-5955  2697-5963  วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  CRRU Journal of Communication  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/login   
  1906-2591  2673-0545  วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index   
  2465-3756  วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  Journal of Communication and Management NIDA  Social Sciences  http://www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php   
  0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health  Health Sciences  http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=jhealth   
  2586-8985  2730-2997  วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง  Vocational Education Central Region Journal  Social Sciences  http://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/   
  2229-1806  วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  Journal of Vocational and Technical Education  Social Sciences  http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE  หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นฉบับสุดท้าย  
  1686-5103  วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  Life Sciences  http://kjna.ubru.ac.th/   
  1906-506X  2697-4975  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of Politics, Administration and Law  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/index   
  2228-8562  2697-3790  วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jopag/index   
  1685-991X  2730-2652  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM   
  2651-1886  2651-2084  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index  Formerly known as: ISSN : 0859-3299, เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Medical Journal of Srinakharinwirot 
  2673-0383  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University  Health Sciences  http://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/   
  0857-2895  2730-2687  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index   
  0858-6632  2697-4118  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj/index   
  0125-3794  วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0858-0944  วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  Health Sciences  http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/10/162   
  1513-9980  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  Life Sciences  http://sci.bsru.ac.th/advscij/   
  2408-2635  2673-0006  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  Thai Industrial Engineering Network Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ienj/index   
  2350-9775  วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  Health Sciences  http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/index.php   
  0125-7021  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Faculty of Nursing, KKU.  N/A    Currently known as: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ | Journal of Nursing Science and Health (Vol.32 No.1 2009-present) 
  0858-4338  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu   
  1513-3613  วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  Health Sciences  http://www.peswu-journal.info/   
  0858-4788  วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  Math Journal by the Mathematical Association of Thailand  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh   
  2351-0943  2586-8969  วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru   
  1685-2699  2630-0125  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  Social Sciences  http://edurmu.org/journal/   
  0859-8835  2651-2017  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU   
  2392-5507  2673-0030  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edmcu  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป, ISSN : 2392-5507 
  1685-3954  2651-0596  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/index   
  2651-1649  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ  An online-only journal 
  1905-8160  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSH/index   
  0125-8095  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies    https://culturalscience.msu.ac.th/journal/  ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม | Journal of isan Studies Cultural Diversity แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554 
  0857-1384  วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics    http://www.thea.or.th/journal   
  1686-9443  2730-3195  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/QLLJ/index   
  1905-2960  วารสารจักษุธรรมศาสตร์  Thammasat Thai Journal of Ophthalmology  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารใหม่ คือ ISSN: 2586-8349, Eye South East Asia ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 2558 (Vol.12 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0858-0006  วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Chandrakasemsarn ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
  0858-0006  2651-1975  วารสารจันทรเกษมสาร  Journal of Chandrakasemsarn  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chandrakasem Rajabhat University Journal
 •  
  1905-565X  วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System    http://www2.nrct.go.th/ePublishing/ejournalmoralbehavior.aspx   
  0858-8627  วารสารจิตวิทยา  Journal of Psychology  Social Sciences  http://thaipsychological.com/   
  2286-6663  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  Social Sciences  http://journal.psy.kbu.ac.th/   
  0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Journal of Clinical Psychology  N/A    http://www.journalclinicpsy.org/  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Journal of Clinical Psychology ตั้งแต่ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.48 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.48 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Clinical Psychology
 •  
  2697-6242  วารสารจิตเวชวิทยาสาร  Academic Psychiatry and Psychology Journal  Health Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/APPJ/index  Formerly known as: ISSN: 0857-2127, E-ISSN: 2586-8748, วารสารสวนปรุง | Bulletin of Suanprung 
  1905-9582  วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  Social Sciences  https://sclc.mfu.ac.th/sclc-home.html   
  1905-1972  วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/CSJ   
  2286-9581  2697-4703  วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU   
  1513-5462  2730-1826  วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom   
  0125-6416  วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/japanese   
  1905-2707  วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmj   
  2465-356X  วารสารดนตรีและการแสดง  Music and Performing Arts Journal  Social Sciences  https://www.mupabuu.com/journals   
  2229-1148  2651-1029  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj   
  2651-1436  2651-1460  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  Journal of Public Administration and Politics  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/papojournal  ISSN (เดิม) : 1685-5779 
  0125-8303  วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0857-880X  2697-665X  วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ   
  0215-2534  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  Health Sciences  http://www.dent.chula.ac.th/cudj/index.php   
  1513-9700  วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  The Natural History Journal of Chulalongkorn University  N/A    Currently known as: Tropical Natural History (Vol.10 No.1 2010 - present). 
  2408-1892  2651-2262  วารสารธรรมธารา  Dhammadhara Journal of Buddhist Studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/index   
  0125-3670  2651-0928  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  Social Sciences  http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/   
  1905-713X  วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs   
  2229-1598  2697-4460  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ  JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rcim   
  2730-1672  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  Journal of Educational Innovation and Research  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir   
  2408-2481  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Journal of Learning Innovations Walailak University  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Walailak Journal of Learning Innovations ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
  2408-2481  2730-1508  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Learning Innovations  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Learning Innovations Walailak University
 •  
  2465-4477  2697-6277  วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim   
  2651-0960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/  Formerly known as: ISSN : 0125-4960, An online-only journal  
  1906-8735  2651-1223  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot   
  2350-9767  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ   
  2773-9074  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  Physical Sciences  http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS 
 • ISSN (เดิม): 2229-0338
 • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว
 •  
  1513-4164  2651-1983  วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  Social Sciences  http://lcjournal.nida.ac.th/   
  2539-7222  วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru   
  0857-3867  2673-091X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal   
  1906-425X  2465-3829  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal   
  2228-9526  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption University Law Journal  Social Sciences  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal   
  1906-7739  2774-020X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  Mae Fah Luang University Law Journal  Social Sciences  https://law.mfu.ac.th/law-home.html   
  2586-8802  2651-2157  วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  Law and Local Society Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index   
  1685-9723  2586-9604  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Journal of Law and Social Sciences  N/A    ยกเลิก ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทย และเปลี่ยน E-ISSN (ใหม่) คือ 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  0857-085X  2673-0146  วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm  ISSN (เดิม) : 0859-085X 
  1906-6996  วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  Journal of Communication Arts of STOU    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU   
  1685-5477  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/dpuca/index   
  2392-5566  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า  Journal of Communication and Innovation NIDA  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin   
  1513-2226  2697-4452  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/index   
  1906-2141  2697-4401  วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalup/index   
  0125-2836  2651-0707  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2551 เป็นต้นไป (Index in TCI)
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2521 - ปีที่ 12 2540 (ยังไม่ Index in TCI)
 •  
  1685-2257  วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  Social Sciences  http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/   
  1686-6916  2673-0804  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU   
  1513-007X  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD   
  0125-233X  วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  Social Sciences  http://www.jba.tbs.tu.ac.th/   
  1905-6826  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  Social Sciences  http://mba.nida.ac.th/en/book-intro   
  2672-9091  2408-2112  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal  Formerly known as: ISSN : 1905-3746, วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University 
  2228-9658  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/index   
  0859-9750  2697-4347  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut   
  2539-6110  2651-2211  วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKBS Journal of Business Administration and Accountancy  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/   
  2672-9350  2672-9261  วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts    https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2287-092X, วารสารราชมงคลล้านนา | RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
 •  
  2586-9906  2586-9914  วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ibas/index   
  2286-6809  2651-1819  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu   
  2350-9546  2697-4274  วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  http://www.gdjou.com   
  2229-2756  2651-1401  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai   
  1905-5811  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat   
  1906-9839  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/index   
  1905-9949  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  Social Sciences  https://ict.srru.ac.th/journal/   
  2651-1800  2672-9822  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา  Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)  Social Sciences  http://www.edtechjournal.ru.ac.th/   
  1685-4063  2697-4843  วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/index   
  1905-9647  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU   
  2774-0420  2697-3855  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University    https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ 
 • เริ่มใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่) ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
 •  
  2774-0420  2697-3855  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ 
 • ISSN (เดิม) ​: 1686-0632
 • เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 •  
  2408-1620  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/index  ISSN(เดิม) : 1906-3849 
  1905-7679  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal   
  1905-8837  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-2850  2673-0642  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/index   
  1905-1603  2697-4215  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/index   
  2408-2457  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus  Social Sciences  http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP   
  2286-9301  2673-0596  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jgsnsbc-journal   
  1906-0769  วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2586-808X, วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม | Journal of Language, Religion and Culture ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.6 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  2539-6757  วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index   
  2630-0648  วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์  Journal of Graduate Saket Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/saketreview   
  2651-1266  2697-5998  วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ  Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/   
  1905-6788  วารสารปณิธาน  PAṆIDHĀNA JOURNAL  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana 
 • เริ่มชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ปณิธาน | Panidhana : Journal of Philosophy and Religion
 •  
  0857-2143  วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  Social Sciences  http://www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php   
  0125-1902  วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/index   
  2408-0829  2672-9903  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/index   
  1905-6729  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  Life Sciences  https://neurosci.kku.ac.th/   
  2228-9801  วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  N/A  Life Sciences  http://neurothai.org/content_news_l.php?sec_slug=sec_journal   
  1513-6620  วารสารปรัชญาปริทรรศน์  Journal of Philosophical Vision  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/issue/archive   
  1905-579X  วารสารปรัชญาและศาสนา    N/A     
  2672-9679  2697-5122  วารสารปัญญาปณิธาน  Pa~n~na Panithan Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/index   
  2651-1088  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal  ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ Print ISSN (เดิม) : 1906-7658 โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
  0857-0884  2651-0804  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal   
  2651-2475  วารสารผลิตกรรมการเกษตร  Journal of Agricultural Production  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/index   
  1685-3865  2651-2394  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  Journal of Thai Ombudsman  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา | Journal of Ombudsman
 •  
  1685-3865  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  Journal of Ombudsman  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน | Journal of Thai Ombudsman ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป  
  0125-0078  2697-5335  วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN   
  0857-3743  2673-0693  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/index  Formerly known as: ISSN : 0857-3743, วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health 
  1906-652X  2672-961X  วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/policenurse   
  1513-5217  2651-2181  วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN   
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  N/A    Currently known as: วารสารพยาบาลศาสตร์ | Nursing Science Journal of Thailand (Vol.37 No.1 2019 - present). 
  0125-8885  2651-1959  วารสารพยาบาลศาสตร์  Nursing Science Journal of Thailand  Health Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/ns 
 • Formerly known as: วารสารพยาบาลศาสตร์ | Journal of Nursing Sciences
 • An online-only journal
 •  
  0858-1231  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUNS   
  2408-0934  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  Journal of Nursing Science Christian University of Thailand  Health Sciences  http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php   
  1906-0025  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Nursing Science Naresuan University  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-5912, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Sciences ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (Vol.3 No.3 2009) เป็นต้นไป 
  1513-5454  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal   
  0125-7021  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  Health Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/nah  Formerly known as: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Faculty of Nursing, KKU. 
  0125-8958  2697-6498  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu   
  1906-7925  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/trcnj   
  0857-5371  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/   
  0857-605X  2672-9474  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse   
  0858-8430  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  Life Sciences  http://www.qsbg.or.th/bot/default.aspx   
  1513-4695  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  Health Sciences  http://journalggm.org/   
  1686-1442  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI   
  2228-9453  2651-2319  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD   
  0859-0818  วารสารพลังงาน  Journal of Energy  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ  Formerly known as: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | Thai Journal of Development Administration. 
  0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  Thai Journal of Development Administration  N/A    Currently known as: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | NIDA Development Journal (Vol.46 No.1 2006 - present). 
  2630-0680  วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu 
 • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-3690, วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | Journal of Graduate Volunteer Centre
 •  
  1905-7881  2651-1584  วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  Social Sciences  https://jrtl.rsu.ac.th/   
  2697-6536  วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ | NIDA Economic Review
 • ISSN (เดิม) : 1906-2540 
 • 0859-2667  วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd   
  0857-5452  2651-2238  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  Social Sciences  https://www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal/   
  1685-2354  วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
  0858-527X  2730-3152  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  Social Sciences  https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/   
  1686-7467  2651-141X  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Ganesha Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan   
  0857-264X  2697-6307  วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol   
  2351-0846  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  Life Sciences  http://www.natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/sjps/   
  2408-1639  วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล  Mekong Chi Mun Art and Culture Journal  Social Sciences  http://mcmac.udru.ac.th   
  2730-2644  วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์  Journal of Buddhist Philosophy Evolved  Social Sciences  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe   
  1905-534X  2697-3995  วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  Journal of Buddhist Studies   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jbs   
  0858-8325  2651-219X  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/index   
  2697-5130  2697-5254  วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์  Journal of Buddhistic Sociology  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/index   
  0857-1449  0857-1449  วารสารฟิสิกส์ไทย  Thai Journal of Physics  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPhys   
  0125-2488  2287-0024  วารสารภาษา  PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning  Social Sciences  http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/   
  2586-808X  2697-5637  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.6 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1906-0769, วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
 •  
  2286-9972  วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  Social Sciences  http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/  Formerly known as: ISSN : 0857-7285 
  0857-037X  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit 
 • เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Language and Literature ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 •  
  0857-037X  2773-9872  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Thai Language and Literature    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit 
 • เริ่มใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่) ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Thai Language and Literature
 •  
  0125-6424  2697-4606  วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/about   
  0859-3485  วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ | Manutsayasat Wichakan ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2286-7457  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University  Social Sciences  http://www.human.ru.ac.th/grad/index.php/humanities-journal-grade-school   
  1686-445X  2672-9547  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index   
  0125-2690  2730-2520  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/index/   
  0859-3485  2673-0502  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  Manutsayasat Wichakan  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์ | Humanities Journal
 •  
  1905-3959  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ อินทนิลทักษิณสาร | Inthaninthaksin Journal ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Vol.12 No.2 2017) เป็นต้นไป 
  2408-1671  2651-0677  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA   
  2408-1256  2465-5392  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  N/A    http://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU  เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
  2672-9202  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/trujournal 
 • ยกเลิก ISSN, เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN , E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-9469, E-ISSN : 2408-2007, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Thonburi University
 •  
  2651-2459  2651-2467  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/npuj 
 • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2228-9356, E-ISSN: 2539-5769, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม | Nakhon Phanom University Journal
 • ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.11 No.1 2564 เป็นต้นไป
 •  
  2286-9395  2697-441X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/index   
  0859-5992  2672-9733  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  Social Sciences  http://www.journal.msu.ac.th/   
  1513-4563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | Journal of Liberal Arts, Rangsit University ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป 
  2408-2473  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu   
  1906-1102  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University  Social Sciences  http://human.bsru.ac.th/search/frontpage   
  2408-1256  2465-5392  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
 •  
  2630-0516  2773-8507  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  http://www.journal.ssru.ac.th/index.php/hsssru/index   
  2697-5971  2672-9237  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsc  ISSN(เดิม): 1906-1048 
  1905-551X  2672-9849  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru   
  2286-7139  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru   
  2229-0141  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru   
  2228-8244  2697-391X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
  2465-549X  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  SAU Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh   
  2408-1205  2730-1516  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/index 
 • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้น (Vol.15 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2351-0374, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
 •  
  0858-7396  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  0859-869X  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Journal of Humanities and Social Sciences Review  Social Sciences  http://hs.pbru.ac.th/journal/   
  2586-923X  2630-0362  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์  Journal of MCU Nakhondhat  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND   
  2408-1078  2651-2440  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA   
  1685-1412  2673-0324  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.25 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Christian University of Thailand Journal
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
 •  
  1685-1412  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Christian University Journal ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.25 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  0859-9807  2651-0693  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal  Currently known as: E-ISSN : 2773-8752, ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (2021 - present)  
  2228-9356  2539-5769  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2651-2459, E-ISSN: 2651-2467, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.9 No.1 2019) เป็นต้นไป  
  1906-5981  2651-1274  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr  An online-only journal 
  2350-9902  2697-4770  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  http://journalhuso.pnu.ac.th/  ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
  0858-7418  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Journal  N/A    Currently known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Naresuan University Journal: Science and Technology (Vol.22 No.1 2014 - present). 
  0858-7418  2539-553X  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  Physical Sciences  http://www.journal.nu.ac.th/NUJST  Formerly known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University Journal 
  0859-2535  วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  N/A     
  0857-4677  2651-1606  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/index   
  2651-2009  วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/index  ISSN (เดิม) : 2286-6906, ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
  0125-7498  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 1686-9664, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal of Science and Technology Mahasarakham University ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป 
  1905-4165  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  Social Sciences  https://o-journal.dru.ac.th/   
  1906-0181  2673-026X  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)
 •  
  1906-0181  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | Rajabhat Maha Sarakham University Journal ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  1905-2383  2651-0863  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_human/index   
  1905-6036  2673-0731  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/index   
  2286-8658  2672-9598  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat University Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU   
  1906-5965  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Rajabhat University Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2651-0758, E-ISSN : 2630-015X, SNRU Journal of Science and Technology (Vol.7 No.2 2015 - present). 
  2672-9911  2697-5181  วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  Journal of Vongchavalitkul University  Health Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index   
  2730-2334  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1686-9311 
  0857-5428  2586-8489  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sujthai  Formerly known as: วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ. 
  0857-5428  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ    N/A    Currently known as: วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร | Silpakorn University Journal (Vol.38 No.1 2018 - present).  
  2408-235X  2673-0049  วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SAU Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/index   
  0859-2586  วารสารมหิดล  Mahidol Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2630-001X  วารสารมานุษยวิทยา  JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index   
  0858-7795  2673-0790  วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jes/index   
  2730-3217  วารสารยูโร  Insight Urology  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index  Formerly known as: ISSN : 0858-6071, E-ISSN : 2651-0626, วารสารยูโร | The Thai Journal of Urology 
  0858-6071  2651-0626  วารสารยูโร  The Thai Journal of Urology  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index  Currently known as: ISSN: 2730-3217, Insight Urology (Vol.41 No.2 July-December 2020 - present) 
  2651-0553  วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  Journal of Primary Care and Family Medicine  Health Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/   
  2465-4264  วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ  Journal of Information Systems for Business  Social Sciences  http://www.jisb.tbs.tu.ac.th/   
  2465-4094  วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์  Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/   
  0859-1814  วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  Social Sciences  http://rilj.rsu.ac.th   
  0857-1422  2730-4140  วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology    http://www.tsrt.or.th/   
  1905-2243  วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ   
  0857-0442  วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak   
  0859-418X  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pajournal   
  2730-3055  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Public Administration  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD   
  2730-3551  วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru   
  2286-7244  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal    https://www.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/index   
  0125-7897  วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์    N/A    เปลี่ยน ISSN และ ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2630-0435, E-ISSN: 2630-0699, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | Political Science and Public Administration Journal ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป 
  2730-2970  วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ  Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WPSMS/index   
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Political Science and Law Journal Kalasin University  N/A   
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 (Vol.1 No.1 2012) - ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (Vol.4 No.1 2015)
 • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-4029, วารสารการบริหารปกครอง | Governance Journal ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 (Vol.5 No.2 2016) เป็นต้นไป
 •  
  2286-9328  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University  N/A   
 • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Political Science and Law Journal Kalasin University ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (Vol.4 No.2 2015) - ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.5 No.1 2016)
 • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-4029, วารสารการบริหารปกครอง | Governance Journal ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 (Vol.5 No.2 2016) เป็นต้นไป
 •  
  2630-0435  2630-0699  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 
 • เริ่มใช้ ISSN และ ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-7897, วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์
 • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว
 •  
  2465-4728  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PSPAJ-KKU/index   
  2730-1575  วารสารรัตนปัญญา  JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2465-4965, วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  
 • 0859-9424  วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  Social Sciences  http://journal.rru.ac.th/index.php/rajanagarindra   
  0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสถาน  The Journal of the Royal Institute of Thailand  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารราชบัณฑิตยสภา | The Journal of The Royal Society of Thailand ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  N/A    http://www.royin.go.th/?page_id=10634 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.40 No.1 2015) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารราชบัณฑิตยสถาน | The Journal of the Royal Institute of Thailand
 • ขอออกจากฐานตั้งแต่ 28 กันยายน 2564
 •  
  1905-1344  2651-1835  วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal   
  2392-5779  2730-2164  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/srj/index   
  2287-092X  วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2672-9350, E-ISSN : 2672-9261, วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา | RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  
  1905-9183  วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology    https://www.asianarchpath.com/   
  0125-7552  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rcost/index   
  2286-8518  2651-1827  วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng Law Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/index   
  2651-1673  2672-9210  วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย  Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School  Social Sciences  http://www.rujogs.ru.ac.th/   
  0857-6785  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru  ISSN (เดิม) : 0125-300X 
  2630-0133  วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์  Ramkhamhaeng Journal of Public Administration  Social Sciences  http://ojs.ru.ac.th  ISSN (เดิม) : 2586-9647, ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
  0858-2068  วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae   
  0125-7609  วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj   
  0858-2688  วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2586-8705  2730-3748  วารสารลวะศรี  Journal of lawasri  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/index   
  2287-0903  วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  Social Sciences  http://rs.mfu.ac.th/ojs/index.php/vacana/index   
  0857-1724  วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  N/A    http://frc.forest.ku.ac.th/Journal/index.php  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ ISSN: 2730-2180, วารสารวนศาสตร์ไทย ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.39 No.1 2020) เป็นต้นไป  
  2730-2180  วารสารวนศาสตร์ไทย  Thai Journal of Forestry  Life Sciences  http://frc.forest.ku.ac.th/Journal/index.php 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.39 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 0857-1724, วารสารวนศาสตร์
 •  
  2465-3683  2730-3098  วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์  Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/index   
  2672-9490  2672-9962  วารสารวิจยวิชาการ  The Journal of Research and Academics  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jra   
  0859-3957  วารสารวิจัย มข.  KKU Research Journal  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2539-6293, Asia-Pacific Journal of Science and Technology (Vol.21 No.4 2016 - present) 
  2672-9636  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  Physical Sciences  https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal/  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป, ISSN : 1906-201X  
  2672-9644  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal/  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป, ISSN : 2286-7910  
  1685-2532  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  N/A    ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Management Sciences Khon Kaen University เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14 มี.ค. 2554) 
  1906-0874  วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ  UTK Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ UTK RESEARCH JOURNAL ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1906-0874  2651-2130  วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ  UTK RESEARCH JOURNAL  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ UTK Journal
 •  
  1905-2847  2408-1582  วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  SDU Research Journal Humanities and Social Science  N/A   
 • Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด. | SDU Research Journal (Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007)
 • Currently known as: ISSN: 2672-9806, E-ISSN: 2673-0235, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (Index Vol.15 No.1 2019 - present)
 •  
  1906-3334  วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology  N/A    Currently known as: ISSN: 2629-9992, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (Vo. 11 No. 1 2018 - present). 
  1905-2847  วารสารวิจัย มสด.  SDU Research Journal  N/A   
 • Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007
 • Name Changed to: วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | SDU Research Journal Humanities and Social Science (Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018)
 • Currently known as: ISSN: 2672-9806, E-ISSN: 2673-0235, Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (Index Vol.15 No.1 2019 - present)
 •  
  1906-1889  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto   
  1686-8420  2651-2289  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal 
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2773-9376, E-ISSN:2773-9473, Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 •  
  1906-6627  2673-0197  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj   
  2465-4507  2730-3160  วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/   
  1905-5986  วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์  Thai Human Resource Research Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-057X, Journal of HRintelligence : HRi ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2555 (Vol.7 No.1 2012) เป็นต้นไป 
  0859-7685  วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  N/A    Currently known as: ISSN : 1906-8107, E-ISSN : 2586-8373, Pacific Rim International Journal of Nursing Research (Vol.14 No.1 2010 - present) 
  1905-5536  วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre   
  1906-0319  2697-5025  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR   
  2730-1753  วารสารวิจัยธรรมศึกษา  JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH  Social Sciences  https://www.awut.org/ojs   
  2586-9566  วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย  Thai Forest Ecological Research Journal  Life Sciences  http://www.tferj.forestku.com/   
  1686-3437  วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research    https://www.tci-thaijo.org/index.php/energy-research   
  1686-9974  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2287-0628  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2651-1916, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.6 No.1 2018) เป็นต้นไป 
  2651-1916  2651-1924  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)  Social Sciences  http://irdmcru.mcru.ac.th/journal/journal/ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.6 No.1 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2287-0628, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal
 •  
  2465-3578  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  Social Sciences  https://www.western.ac.th/westernnew/facultyofwestern/fac_main.php?mod=journal_human&parentID=CAT0000001&mod=journal_human&parentID=CAT0000001   
  0858-9437  2672-9415  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  Health Sciences  https://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal   
  2408-0942  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru   
  2465-4051  วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  Social Sciences  https://e-journal.dru.ac.th/index.php 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1513-8607, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
 •  
  1905-4963  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร  Phranakhon Rajabhat Research Journal  N/A    Currently known as: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology (Vol.11 No.1 2016-present). 
  2286-7171  2672-9024  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS  An online-only journal 
  1905-4963  2672-9296  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech 
 • Formerly known as: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร | Phranakhon Rajabhat Research Journal
 • An online-only journal
 •  
  1513-8410  2651-2068  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index   
  1906-1730  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  http://www.journal.ru.ac.th/   
  1906-1722  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  Life Sciences  http://www.journal.ru.ac.th/   
  1906-327X  2697-4371  วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RRBR   
  2586-8691  2730-1877  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University  Social Sciences  https://jmsr.srru.ac.th/   
  1685-2923  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  N/A     
  0125-6335  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  N/A    http://ejournal.sc.chula.ac.th/index.php?option=com_content   
  1906-0793  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research   
  2465-3837  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  N/A   
 • Formerly known as: ISSN : 1905-6583, วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | Journal of Western Rajabhat Universities (Vol. 1 No. 1 2006 - Vol. 9 No.1 2014)
 • Currently known as: ISSN : 2697-522X, Interdisciplinary Research Review (Vol.14 No.4 2019 - present)
 •  
  0857-9180  วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research    https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal   
  1906-1137  2651-1770  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr   
  2286-7228  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  UBRU Journal for Public Health Research  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou   
  2697-5041  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล  Journal of Health and Nursing Research  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok  Formerly known as: ISS : 0857-7927, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ | Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 
  1905-7393  2730-146X  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  Life Sciences  http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main   
  2408-1752  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal  Print ISSN (เดิม) : 1906-3628 
  2586-9302  2697-4983  วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา  Vocational Education Innovation and Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/index   
  2651-1312  วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ  journal of health research and innovation  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri   
  2586-9884  2730-2636  วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok  Physical Sciences  วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   
  2286-9719  2651-110X  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva/index  ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร (Print) โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 เป็นต้นไป 
  0125-278X  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  Physical Sciences  https://journal.kmutt.ac.th/   
  1906-1641  2672-9865  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/index   
  2229-2802  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index   
  1905-1867  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/   
  1905-2529  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  N/A   
 • ยกเลิกการตีพิมพ์วารสาร เนื่องแยกสาขาวารสารใหม่ เป็น 2 วารสาร ตั้งแต่ Vol 9 No 1 (2014) มกราคม - เมษายน 2557 ดังนี้
 • ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2351-0374, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science และเทคโนโลยี
 • ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2351-0366, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | VRU Research and Development Journal Science and Technology
 •  
  2351-0374  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  N/A   
 • แยกมาจาก ISSN : 1905-2529, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal ตั้งแต่ Vol.9 No.1 มกราคม - เมษายน 2557 เป็นต้นไป
 • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2408-1205, E-ISSN : 2730-1516, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Journal Humanities and Social Sciences ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้น (Vol.15 No.1 2020) เป็นต้นไป
 •  
  2351-0366  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index  แยกมาจาก ISSN : 1905-2529, วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU Research and Development Journal ตั้งแต่ Vol.9 No.1 มกราคม - เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
  2408-2651  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of Research and Development in Special Education  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise   
  2408-1531  วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office  Health Sciences  https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHRDNR   
  1906-2605  2697-4673  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RDHSJ   
  2730-387X  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jrcd  ISSN (เดิม) : 2229-2365 
  1685-6740  วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  Journal of Educational Research and Measurement Burapha University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | Research Methodology and Cognitive Science ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป 
  1685-361X  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  N/A    Currently known as: ISSN : 1905-2022, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง | Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) (Vol.3 2005 - present). 
  1905-2022  2773-8868  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars/index  Formerly known as: ISSN : 1685-361X, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม | Journal of Architectural Research and Studies 
  0125-8850  2630-0206  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN   
  1906-0572  2651-1428  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Fine Arts, Chiang Mai University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal   
  0125-2380  2672-958X  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/wichcha/index   
  2586-9272  2651-0634  วารสารวิชาการ กสทช.  NBTC Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal   
  2539-5866  2651-2424  วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal   
  2392-5477  2351-0935  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jed   
  2392-5957  2672-9180  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  Social Sciences  http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/   
  2465-4426  วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru   
  0857-2100  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ | Academic Journal of Architecture ตั้งแต่ฉบับที่ 68 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol. 68 January-June 2019) เป็นต้นไป 
  2586-890X  วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต  PKRU SciTech Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index   
  1906-2087  วารสารวิชาการ ป.ป.ช.  NACC Journal  Social Sciences  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=nacc_journal   
  1686-7777  วารสารวิชาการ ปขมท.  CUAST Journal  Social Sciences  http://www.council-uast.com   
  1685-7941  วารสารวิชาการ ม.อบ.  Journal of Ubon Rajathanee University  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป 
  2651-1150  วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์  Academic MCU Buriram Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ambj   
  2651-1932  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci  ISSN เดิม 2280-9638 
  2651-1940  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs  ยกเลิก Print ISSN 2465-5082 
  2286-6590  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/   
  2673-0952  2697-5793  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  Academic Journal Thailand National Sports University  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index 
 • เริ่มใช้ ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป (Vol.12 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-291X, E-ISSN : 2672-913X, วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา | Academic Journal Institute of Physical Education
 •  
  2286-8860  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic Journal of North Bangkok University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBU/   
  2286-7589  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/index   
  1906-7062  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bruj/index   
  2228-8473  2651-236X  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJPU  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร 
  1906-0327  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index   
  1686-4409  2651-1207  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj   
  2651-1541  2673-0057  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs  Formerly known as: ISSN : 0125-2437  
  1686-0101  วารสารวิชาการ รมยสาร  Rommayasan  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0243, มนุษยสังคมสาร (มสส.) | Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.17 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1906-5078  2730-2318  วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  Social Sciences  http://www.saengtham.ac.th/journal/   
  1906-392X  วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu   
  2228-8120  2697-6560  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/index   
  1905-291X  2672-913X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  N/A    เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และ ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ : ISSN : 2673-0952, E-ISSN : 2697-5793, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | Academic Journal Thailand National Sports University ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป (Vol.12 No.1 2020) เป็นต้นไป 
  2586-8462  2697-4487  วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pacific/   
  2539-5939  2730-2725  วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/svittj/index   
  2286-9514  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  Physical Sciences  http://apheit.bu.ac.th/index.php/read-science   
  2392-5701  วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET   
  2350-9600  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  Physical Sciences  http://veel.crma.ac.th/Journal/   
  2351-0579  วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    Social Sciences  http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/mmr-vol1   
  2286-9018  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt   
  2229-1105  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  Social Sciences  http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/   
  2286-6965  2730-2563  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu   
  1905-1212  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/index   
  1685-2613  2673-0413  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.12 No.1 (2021) เป็นต้นไป  
  1685-4489  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Built Environment Inquiry Journal   N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2651-1177, วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย | Built Environment Inquiry ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.16 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0125-5134  2673-0456   วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl   
  1906-5337  2672-9539  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  Life Sciences  www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/, http://www.journal.itech.lpru.ac.th/   
  1905-3819  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok  Physical Sciences  http://journal.fte.kmutnb.ac.th/   
  2286-7856  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  Journal of Moral and Virtue    http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101   
  2730-1737  วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Health Science Clinical Research  Health Sciences  https://sites.google.com/view/hscrjournal/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81   
  1513-5845  2697-6676  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas Academic Journal  Social Sciences  http://www.journal-dhammathas.com/   
  1906-6988  2586-9078  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The Journal of Social Communication Innovation  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci   
  1906-7186  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 2561 เป็นต้นไป 
  2697-5645  วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Law Journal, Thaksin University  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index   
  2287-0717  2673-0529  วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu   
  1686-0659  2730-289X  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  Social Sciences  http://www.graduate.dusit.ac.th/journal   
  2229-2306  2651-1371  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU   
  2229-1636  วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  Physical Sciences  http://paj.pit.ac.th/   
  0857-684X  2465-4698  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok  Physical Sciences  http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal   
  2630-0273  2773-8639  วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน  JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY  Physical Sciences  http://reca.or.th/jrec/journal/   
  2286-9204  วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Journal of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/clcjn   
  2730-2679  2730-2016  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal  ISSN (เดิม) : 0858-4540 
  2630-0834  2672-9059  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru   
  2350-9317  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University  Social Sciences  http://johuru.com   
  2392-5698  2673-0022  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal of Humanities and Social Sciences   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO   
  2586-9086  วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  http://huso-journal.sskru.ac.th   
  2673-0618  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-7440, วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Poly Journal
 •  
  1905-9469  2408-2007  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  N/A    http://trujournal.thonburi-u.ac.th/  ยกเลิก ISSN, เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2672-9202, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2586-9965  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Thonburi University (Science and Technology)  N/A    http://trujournalsi.blogspot.com/  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารใหม่ คือ E-ISSN: 2730-3837, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Science and Technology Thonburi University ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
  1906-4284  2697-3774  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/index   
  1905-9590  2651-107X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/feu   
  1906-2192  2697-519X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  Journal of Rattana Bundit University  Social Sciences  http://journal.rbac.ac.th   
  2730-1745  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/index  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1905-162X 
  2229-0435  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University  Social Sciences  https://journal.pbru.ac.th/index.php   
  2286-6175  2651-1738  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci   
  2286-6183  2651-172X  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanities  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci   
  2586-8268  2651-0723  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship  Social Sciences  https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses   
  2697-5203  วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  Journal of Chulabhorn Royal Academy  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra   
  2287-0482  วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of The Way Human Society  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/wh/index   
  2673-0758  วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์  School of Administrative Studies Academic Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SASAJ/index   
  2408-1728  2586-9868  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล  Santapol College Academic Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/   
  2408-252X  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU   
  1686-5715  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index   
  1513-7996  วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal    http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-1.html   
  1906-5949  2697-4312  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  The Journal Of Faculty Of Applied Arts  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb   
  2408-0993  2730-1486  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University  Social Sciences  http://journal-fas.cpru.ac.th   
  1513-3443  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  Journal of Education  N/A  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu 
 • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ | Srinakharinwirot Academic Journal of Education ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
 •  
  1513-3443  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  N/A    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu  เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ | Journal of Education ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
  2774-0188  2774-0196  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Academic Journal of Education    http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1513-3443, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ | Journal of Education
 •  
  2465-5171  2672-944X  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/csnp_veis1   
  2586-8454  2697-620X  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Journal of Vocational Institute of Agriculture  Life Sciences  http://nevia.ac.th/jvia/   
  2586-9841  2773-983X  วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  The Journal of Institute of Trainer Monk Development  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tmd   
  0857-2100  2651-1665  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  Academic Journal of Architecture  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/aja 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ฉบับที่ 68 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol. 68 January-June 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University
 •  
  2350-9260  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/html/index   
  0858-9216  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss   
  2697-5483  วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น  Social Science Journal of Prachachuen Research Network  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/prn/index   
  0858-4923  2730-4159  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/JHS   
  2408-2686  2730-308X  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน  Academic Journal of Community Public Health  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph   
  0859-1083  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา | The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  0859-1083  2673-0669  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา | The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
 •  
  1513-6736  2697-438X  วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์  The Jouranal of Sirindhornparidhat  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsrc/index   
  1906-1919  2697-6412  วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ  Journal of Health Sciences Scholarship  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/johss   
  1906-5906  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  Social Sciences  https://jci.snru.ac.th/   
  2229-1644  2730-3144  วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  Journal of Ayutthaya Studies Institute  Social Sciences  http://jas.aru.ac.th/   
  2408-2430  2673-0588  วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  Journal of Criminology and Forensic Science  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic/index   
  1905-9450  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu   
  0125-8389  วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch   
  2229-2683  2408-1418  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU   
  2392-5655  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal    http://cnujournal.cnu.ac.th/   
  2697-6595  วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/index 
 • ISSN (เดิม) : 2408-2279
 • ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.7 No.1 2021 เป็นต้นไป
 •  
  1686-9869  2697-5548  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal   
  2351-0811  2730-2938  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  Physical Sciences  http://www.journal.fit.ssru.ac.th/   
  0857-5975  2730-3365  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ   
  2351-0455  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal/index   
  1906-0432  2651-1096  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index   
  2697-3731  วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/index 
 • ISSN (เดิม) : 1906-7267
 • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 •  
  2286-9832  2408-1647  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.22 มกราคม-เมษายน 2556 (2013) เป็นต้นไป (Index in TCI)
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) : ISSN : 1905-677X, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal (ยังไม่ Index in TCI)
 •  
  1685-5329  วารสารวิชาการแสงอีสาน  Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsi/   
  2586-971X  2730-1389  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rtna   
  2392-5663  2730-1427  วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rtna-socialj/index   
  1686-8293  วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Profession  Social Sciences  http://www.jap.tbs.tu.ac.th/   
  0857-9296  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Academic Services Journal, Prince of Songkla University  N/A    https://sites.google.com/psu.ac.th/asj-psu  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6587, Journal of Information and Learning ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป 
  0125-8362  2651-1746  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu  เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-3489, E-ISSN : 2730-3462, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Songklanakarin Journal of Management Sciences ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้น 
  2392-5817  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/index   
  2351-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  Social Sciences  http://journal.jms.ssru.ac.th/index.php   
  2392-5523  2730-1923  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/msj   
  2228-8031  2697-5300  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY  Social Sciences  https://ms.udru.ac.th/msjournals/   
  1906-2397  2697-4223  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru   
  2730-3489  2730-3462  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Management Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu 
 • เริ่มชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-8362, E-ISSN: 2651-1746, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Songklanakarin Journal of Management Sciences
 •  
  1513-1149  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  Journal of Management Science Review  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/index   
  1906-8824  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  Journal of Management Science Review  Social Sciences  http://m-journal.tru.ac.th/journal/index.php   
  2408-2619  2673-0367  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMMS 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University
 •  
  1905-3746  วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University  N/A    Currently known as: ISSN : 2672-9091, E-ISSN: 2408-2112, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | Journal of Business, Economics and Communications (Vol.8 No.1 2013 - present) 
  1906-9553  2651-1053  วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Information Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST   
  1906-070X  2697-5742  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/   
  1906-1056  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsjournalnmc/index   
  1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal   
  2392-5787  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  Social Sciences  https://casjournal.cas.ac.th/index.php   
  0857-7927  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  N/A    Currently known as: EISSN : 2697-5041, วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล | Journal of Health and Nursing Research (Vol. 35 No. 2 2019 - present) 
  0859-4562  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล | Journal of Health and Nursing Education ตั้งแต่ Vol.26 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
  1905-1859  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi  Health Sciences  https://www.snc.ac.th/วารสา   
  0859-6808  2651-0936  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc   
  2630-046X  2697-5297  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/   
  0858-110X  2651-0944  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnc/index   
  1685-2354  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/GSC 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | Journal of Commerce-Burapha Review
 •  
  1686-6959  2697-388X  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  Social Sciences  https://rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php   
  2350-9953  2672-9830  วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  Social Sciences  http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang/issue/archive   
  2408-2740  2651-1622  วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  Journal of Logistics and Supply Chain College  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j   
  1686-4522  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  Life Sciences  https://science.srru.ac.th/kochasarn/   
  1905-3193  วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Rajabhat Journal of Sciences and Humanities  N/A     
  0125-7730  วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  N/A     
  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  Physical Sciences  http://scijournal.kku.ac.th/ 
 • ISSN (เดิม) : 0125-2364
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 •  
  0857-1600  2561-1967  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  Physical Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj   
  1686-5561  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Science Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2697-5599, NU. International Journal of Science (Vol.11 No.1 2014 - present) 
  1513-7430  2730-1591  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  Health Sciences  http://www.spsc.chula.ac.th/backupnew/web_older/main2007/journal/index.html   
  0859-6633  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science    https://www.tci-thaijo.org/index.php/buuss/index   
  2351-0781  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  Physical Sciences  http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/index   
  1513-7805  2586-9663  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JASCI   
  0857-9512  2539-7257  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/index   
  2697-5807  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Health Science, Thaksin University  N/A    https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT  เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN: 2773-8817, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย | Health Science Journal of Thailand ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
  2673-0723  2697-5246  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/index   
  2651-1193  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน  Journal of Health Science and Community Public Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/index   
  2773-8817  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  Health Science Journal of Thailand  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • E-ISSN, ชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN: 2697-5807, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Journal of Health Science, Thaksin University
 •  
  0125-0507  2697-4770  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  Life Sciences  http://agscij.agr.ku.ac.th/index.php   
  2586-9256  2697-410X  วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา  Journal of Science and Science Education  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE   
  0858-4435  2651-1231  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj   
  2229-1547  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  N/A    http://www.sci.rmutt.ac.th/stj/index.php/stj  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-3012, E-ISSN : 2730-3020, Progress in Applied Science and Technology ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
  2539-5688  2672-9873  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  YRU Journal of Science and Technology  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst   
  2730-3837  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Science and Technology Thonburi University  Physical Sciences  http://trujournalsi.blogspot.com/ 
 • เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN: 2586-9965, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | Journal of Thonburi University (Science and Technology)
 •  
  1686-9664  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  Life Sciences  http://research.msu.ac.th/msu_journal/index.php?page=show_journal&journal_id=2 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ 0125-7498, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 •  
  1906-4713  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/index   
  2287-0083  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru   
  1685-7941  2697-4142  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ ม.อบ. | Journal of Ubon Rajathanee University
 •  
  2286-6558  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  Life Sciences  http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal/   
  2408-266X  2651-2483  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal  Life Sciences  http://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal   
  1513-7201  2672-927X  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST   
  2651-1134  2651-1002  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ  NKRAFA Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (Vol.14 No.1 2018) เป็นต้น
 • ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 1906-7186, วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
 •  
  2673-0553  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์  Rattanakosin Journal of Science and Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index   
  2697-5440  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  N/A    http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php 
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1686-4530
 • เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2773-9716, PBRU Science Journal ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 •  
  2673-0480  วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  Journal of Earth Science, Astronomy and Space  Physical Sciences  http://www.atsse.org/journal.php   
  0857-2933  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  Social Sciences  https://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm   
  2408-0985  วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  Farm Engineering and Automation Technology Journal  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku   
  1906-3636  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  N/A    http://www.ej.eng.chula.ac.th/thai/index.php/ej/index  หยุดตีพิมพ์ 
  1905-4548  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sej/index   
  1513-4652  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  Physical Sciences  http://ejsu.siam.edu/   
  2672-9695  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/EngJCMU/index  ISSN (เดิม) : 0857-2178, ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
  2465-4248  2697-3839  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  RMUTL Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ   
  2730-2148  2697-4339  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  Physical Sciences  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt  ISSN (เดิม) คือ 1685-5280 
  1686-2961  2673-0359  วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/teej   
  1513-038X  วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  Physical Sciences  https://rsujet.rsu.ac.th   
  2730-4167  วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN: 2228-8864 ตั้งแต่ Vol.11 No.2 2021 เป็นต้นไป 
  2229-0931  2408-1019  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var   
  2730-2261  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences)  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0857-5290 
  1513-7287  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/spurhs   
  2228-8724  2672-9970  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/spurst   
  2350-9406  วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์  Journal of Srilanchang Review  Social Sciences  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/index   
  2229-2268  วารสารศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  Social Sciences  http://journalrdi.ubru.ac.th/   
  0857-4405  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  Health Sciences  https://www.thaiaoms.org/   
  0125-6068  2697-5858  วารสารศัลยศาสตร์ไทย  The Thai Journal of Surgery  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJSurg/index   
  1905-3754  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์    N/A    https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2331   
  1513-1246  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  Social Sciences  http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc   
  0125-8192  วารสารศาสตร์  Journal of Journalism  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/index   
  1905-8144  วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture    http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/journal.htm   
  0859-8800  วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ   
  2408-2317  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/faa/index   
  1906-6023  2730-2245  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/fakku/   
  0859-9866  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa   
  2351-0285  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts   
  2630-0427  วารสารศิลปการจัดการ  Journal of Arts Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jam   
  1513-9131  2672-9814  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Journal of Liberal Arts Thammasat University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
  1513-4563  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Liberal Arts, Rangsit University  Social Sciences  https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University
 •  
  1906-7208  2651-1126  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-la   
  1686-5596  2697-6358  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu/index  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
  2773-9449  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal/index  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN:2286-8755 ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 เป็นต้นไป 
  2586-9825  2730-1982  วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ  Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  Social Sciences  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art   
  2350-9627  2697-3766  วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University  Social Sciences  http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam  ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
  2586-9612  วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ  Journal of Liberal Arts and Service Industry  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/index   
  1906-8352  2672-9199  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal   
  2697-6293  วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 2392-5884 
  2286-9565  2651-1991  วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/APJ/index   
  0125-3212  วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-1303, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | Journal of Education Burapha ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
  1905-9574  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ/index   
  1905-4653  2697-6234  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/index  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
  0857-1511  2673-0847  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ KKU. Journal of Education 
  1513-9514  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduthu   
  2586-9345  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu  Formerly known as: ISSN : 0859-5127, An online-only journal  
  2730-1303  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  Journal of Education Burapha  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-3212, วารสารศึกษาศาสตร์ | Journal of Education
 •  
  1905-9922  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  Social Sciences  https://edu.msu.ac.th/journal/home/   
  1686-3089  2672-9571  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/index   
  0857-1791  2697-5459  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsu   
  0125-6203  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku   
  0857-0914  2651-169X  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal   
  1686-378X  วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก  Journal of East Asian Studies Center  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา | Journal of East Asian and ASEAN Studies ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  2673-088X  2697-3871  วารสารศูนย์อนามัยที่ 9  Regional Health Promotion Center 9 Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/index   
  0859-1113  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/psujssh   
  1906-9928  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    Social Sciences   
  1905-8586  2697-651X  วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/index   
  2673-0375  วารสารสถาบันบำราศนราดูร  Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/index   
  1685-9855  2730-3896  วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipok's Institute Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/   
  1906-2044  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica   
  2228-8376  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/yri/index   
  2465-3705  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  Social Sciences  http://www.journal-phimoldhamma.com/   
  2465-4523  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Journal of BSRU-Research and Development Institute  Social Sciences  http://ejs.bsru.ac.th/research/   
  2697-4681  2697-469X  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index   
  1906-7836  2651-1525  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal   
  2672-9997  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป, ISSN : 2351-0048  
  2672-9989  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป, ISSN : 2351-0056 
  2673-0332  2673-0340  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง  Journal of Architecture, Design and Construction  Physical Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc   
  2465-4949  วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  Journal of Applied Statistics and Information Technology  Physical Sciences  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index   
  1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC  Formerly known as: วารสารสภาการพยาบาล | Thai Journal of Nursing Council. 
  1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  N/A    Currently known as: Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council (Vol.34 No.1 2019 - present). 
  2730-1729  2697-5653  วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน  Journal of Council of Community Public Health  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index   
  2672-9776  วารสารสภาวิชาชีพบัญชี  Journal of Federation of Accounting Professions  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/index   
  0857-0604  2697-3847  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 42 ฉบับที่ 137 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
  2697-4126  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/index  ISSN (เดิม) : 0125-6985 
  0859-2330  วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar   
  1905-4084  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/parst/index   
  0125-8842  วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2351-0358, วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Care ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป 
  0859-4880  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse   
  1685-408X  2651-222X  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/index   
  1686-879X  วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)  Warasan Samakhom Sanlayaphaet thua pai  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal   
  1513-4261  2697-5343  วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  Physical Sciences  http://resgat.org   
  2229-0737  2730-3586  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/index   
  2465-3616  วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย  Journal of the Thai Medical Informatics Association  Health Sciences  https://tmi.or.th/jtmi/   
  วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  N/A    https://library.tu.ac.th/th/node/1461  หยุดตีพิมพ์ 
  2697-4266  2673-0227  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index  ISSN (เดิม) : 1905-372X 
  0857-2127  2586-8748  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  N/A    Currently known as: วารสารจิตเวชวิทยาสาร | Academic Psychiatry and Psychology Journal, E-ISSN: 2697-6242 (Vol.35 No.1 2019 - present). 
  1905-9353  วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย  Suan Sunandha Academic and Research Review  Social Sciences  http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajournal   
  1685-2494  วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  Social Sciences  https://ci.tu.ac.th/journal   
  2697-6471  วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences  Social Sciences  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s   
  2630-0478  วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL  Social Sciences  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index  เปลี่ยน บก. จาก อ. เหมือนฝัน คงสมแสวง เป็น ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล 
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Interdisciplinary Studies Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sahasart 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Sahasat
 •  
  1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Interdisciplinary Studies Journal ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
  2228-8007  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี  INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)  Social Sciences  https://www.chonburi.spu.ac.th/interdiscip/   
  1513-4865  วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2539-6749  วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University  Health Sciences  http://journal.ssru.ac.th/index.php/jahs   
  1906-8980  วารสารสังคมภิวัฒน์  Journal of Social Synergy    https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/index   
  1686-6541  2697-6056  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal  Formerly known as: E-ISSN : 2287-0040 
  2651-1142  2672-9938  วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา  Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development  Social Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/index   
  0125-7536  2651-057X  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSA/index   
  0125-0590  วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  Social Sciences  http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/   
  0125-4138  2672-9563  วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/index   
  1686-9192  2697-4657  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssnu   
  1905-8241  2697-6390  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Science  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi   
  0859-2055  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  Social Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS   
  2286-6922  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SocialJournal2rmutto   
  2350-983X  2651-2041  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/index   
  2228-8287  วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  Social Sciences  http://dept.npru.ac.th/jssr/   
  1906-2508  2697-5831  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic   Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/social_crru  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร 
  2586-9493  2697-4967  วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY  Social Sciences  http://social.rmu.ac.th/web/   
  0125-2860  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/socku   
  2651-1630  2672-9040  วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ  Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSBA   
  2697-6269  2730-1362  วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม  Journal of Social Science and Cultural  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/index   
  0857-3166  2697-4533  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/index   
  0858-2297  2672-9466  วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuvetj/index   
  0125-5169  วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  Health Sciences  http://www.jkv.vet.ku.ac.th   
  0858-396X  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand    https://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/index   
  2287-0962  2539-6765  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  1905-7164  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  Health Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu   
  1686-7076  2672-930X  วารสารสาธารณสุขล้านนา  LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ/   
  0125-1678  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  N/A    Currently known as: ISSN: 2697-584X, E-ISSN: 2697-5866, วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Thai Journal of Public Health (Vol.49 No.3 2019 - present). 
  2697-584X  2697-5866  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Thai Journal of Public Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jph/index  Formerly known as: ISSN : 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Journal of Public Health 
  2673-0774  2651-1258  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU  Formerly known as: ISSN : 1905-1387 
  2672-9148  2651-1711  วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Thai Journal of Public Health and Health Sciences  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjph/index   
  1513-7015  วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit   
  2228-8457  วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku  Formerly known as: ISSN: 0125-8427, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. | Journal of The Department of Library and Information Science 
  1906-893X  วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  Social Sciences  http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal&journal_id=3   
  0028-0011  วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  N/A    http://www.riclib.nrct.go.th/ejournal/nrctjour.html   
  0858-8899  2651-2033  วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/index   
  1686-3690  วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2630-0680, วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป 
  2286-7740  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  Social Sciences  http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_library   
  0858-2602  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  N/A    http://computersect.lib.cmu.ac.th/ojs/index.php/CMULJournal/index   
  2465-4183  2697-3804  วารสารสิทธิและสันติศึกษา  Journal of Human Rights and Peace Studies  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/   
  2586-9248  วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal    http://www.ej.eric.chula.ac.th/home  ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0859-3868 
  1906-8557  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  Social Sciences  http://www.aeet.or.th/   
  2651-1177  2651-1185  วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.16 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1685-4489, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Built Environment Inquiry Journal
 •  
  2408-1396  2730-2512  วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ  Journal of health and health management  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc   
  0859-497X  2697-567X  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/index   
  0859-4562  วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล  Journal of Health and Nursing Education  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.26 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
 •  
  0125-0744  วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Journal of Health Education ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
  0125-0744  2697-5734  วารสารสุขศึกษา  Thai Journal of Health Education  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/muhed 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Health Education
 •  
  0125-2674  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tahper/index   
  2730-2709  2730-2717  วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal  ISSN (เดิม) : 0857-2690 
  0857-6955  2697-374X  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  Social Sciences  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj   
  1906-9790  2651-074X  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  Life Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL   
  2697-4630  2697-4665  วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม  NAJUA: Architecture, Design and Built Environment  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.34 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0857-1457, หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | NAJUA: Architecture, Design and Built Environment
 •  
  2286-9999  วารสารหมอยาไทยวิจัย  Journal of Traditional Thai Medical Research  Health Sciences  https://ctamjour.com/index.php/ctamjour   
  1686-1868  2651-1614  วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal   
  0857-0086  2730-4086  วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin   
  0857-0965  วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  N/A    http://env.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=79  หยุดตีพิมพ์ 
  0125-4820  2586-9736  วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/index  Formerly known as: Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
  0857-2038  2672-9709  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasu   
  1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา | AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY
 •  
  1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, YALA ISLAMIC UNIVERSITY  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี | AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.8 No.14 2013) เป็นต้นไป 
  0859-0001  2730-3500  วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  Al-HIKMAH Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 •  
  0859-0001  วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา    N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี | Al-HIKMAH Journal ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป 
  2465-454X  วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  Health Sciences  http://www.kkujm.com/ 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1685-3091, วารสารอายุรศาสตร์อีสาน | I-San Journal of Internal Medicine
 •  
  1685-3091  วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2465-454X, วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal of Medicine ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป 
  0125-4987  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology    http://www.ptat.org/th/journal  หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  1906-7682  2651-2114  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks   
  0859-1180  วารสารอาหารและยา  FDA Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Food and Drug Journal ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
  2730-3179  วารสารอาหารและยา  Thai Food and Drug Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ FDA Journal
 • ISSN (เดิม) : 0859-1180
 • ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 •  
  1513-3109  วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2773-9848  2697-3979  วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOIS/index  ISSN (เดิม) : 1686-0780 
  1906-3431  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)  Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal  ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 
  2287-0326  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/index   
  2232-0814  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  Social Sciences  https://ajodl.oum.edu.my/  The ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) is an outcome of a collaborative effort among 3 universities: Open University Malaysia (OUM), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) and University of the Philippines Open University (UPOU). 
  1905-4491  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา  An Online Journal of Education  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/index   
  0857-0841  2630-029X  วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index 
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร
 •  
  0857-0108  2651-2203  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkut’s Agricultural Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal  Print ISSN (เดิม) : 0857-0108 ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.37 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  1685-8379  วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  Life Sciences  http://paj.rmu.ac.th/jn/home/index.php   
  1906-0254  2539-6250  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/KAB/index   
  1513-5667  2672-9954  วารสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT JOURNAL   Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu   
  0858-3080  2730-1370  วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/index   
  2229-1997  2586-937X  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  JSN Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn   
  2408-1051  2651-2270  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet   
  2630-0970  2651-155X  วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal  Social Sciences  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/   
  0859-9432  วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  Social Sciences  https://www.sju.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/   
  0125-2682  วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmt-amtt/index   
  0125-5347  วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่  Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2539-6056, Journal of Associated Medical Sciences (Vol.50 No.1 2017 - present). 
  0857-6653  วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  N/A    https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams  Currently known as: ISSN : 2730-1990, E-ISSN : 2730-2008, Archives of Allied Health Sciences (Index Vol.32 No.2 2020 - present) 
  1686-3070  2651-1169  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU   
  1905-6486  วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology  N/A    หยุดตีพิมพ์ 
  2539-7281  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct 
 • Formerly known as: ISSN : 1906-0807
 • An online-only journal
 •  
  1685-8573  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal   
  2539-5963  2586-8357  วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  Journal of Mass Communication Technology, RMUTP  Social Sciences  http://mct.rmutp.ac.th/jmct   
  1905-9329  2651-088X  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sjss   
  2651-1282  2651-1290  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru  ISSN (เดิม) : 2229-1210 
  1686-5375  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  Social Sciences  https://oet.stou.ac.th/ect-journal/   
  2630-0052  2630-0109  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University  Social Sciences  http://etcjournal.etcedumsu.com/   
  1513-8607  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย    N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2465-4051, วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม | DRURDI Research for Community Service Journals ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2558 (Vol.1 No.1 2015) เป็นต้นไป  
  1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/index   
  2697-3928  วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  Life Sciences  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JBAP  
 • Formerly known as: ISSN : 0125-3832
 • An online-only journal
 •  
  0125-1570  วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences  N/A    Currently known as: ISSN : 2586-8195, E-ISSN : 2586-8470, Pharmaceutical Sciences Asia (Vol.44 No.2 2017 - present) 
  1905-0852  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS   
  0125-426X  วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal    http://www.muangboranjournal.com/   
  1906-4241  วารสารเรียนไทย  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  N/A    ยกเลิกชื่อภาษาไทย คือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.10 No.1 2017) เป็นต้นไป 
  0125-0892  วารสารเศรษฐกิจและสังคม      https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=economic_magazine   
  0857-8397  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  N/A    Currently known as: ISSN : 2286-8984, E-ISSN : 2465-5120, SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS (Vol. 1 No. 1 2013 - present) 
  0858-9291  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Journal of Economics  N/A    Currently known as: ISSN : 2586-9124, E-ISSN : 2586-9132, วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | Applied Economics Journal (Vol.17 No.1 2010 - present) 
  0859-8479  2651-0979  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmje, www.econ.cmu.ac.th/econmag/   
  2287-0660  2697-505X  วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา  Burapha Journal of Political Economy  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pegbuu  ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
  1685-3008  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2630-0931, E-ISSN : 2651-0529, Thailand and The World Economy (Vol.36 No.2 2018 - present) 
  2586-9124  2586-9132  วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  Social Sciences  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ  Formerly known as: ISSN : 0858-9291, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Kasetsart University Journal of Economics 
  1906-2540  วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์  NIDA Economic Review  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ | Development Economic Review ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป 
  1905-0461  วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) : ISSN: 1906-8522, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | Economics and Public Policy Journal ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป 
  2350-9864  2586-9744  วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  Journal of Economics and Management Strategy  Social Sciences  http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/index  ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
  1906-8522  2630-0028  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/econswu 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 (Vol.1 No.1 2010) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1905-0461, วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot Economics Journal
 •  
  1905-2421  2651-1592  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Economics and Business Administration Journal Thaksin University  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu   
  2630-0842  2673-0928  วารสารเสลภูมิวิชาการ  Journal of Selaphum Academic  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2697-6161, วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น | Journal of Legal Entity Management and Local Innovation ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป 
  0857-6033  วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  Journal of East Asian Studies  N/A   
 • Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009
 • Name Changed to: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
 • Name Changed to: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)
 • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)
 •  
  1686-378X  วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  Social Sciences  http://www.easc.ru.ac.th/2018/index.php/journal 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก Journal of East Asian Studies Center
 •  
  0125-6971  2672-9555  วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal   
  0125-7323  2697-4819  วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/reg45/index   
  2586-9957  วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  Journal of Project in Computer Science and Information Technology  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/project-journal   
  1686-7440  วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  Poly Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0618, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น | UMT-Poly Journal ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป 
  2586-8772  2630-0060  วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAT  Print ISSN (เดิม) : 0125-6955 
  0857-0744  2730-2415  วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ  Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents  Health Sciences  https://www.idthai.org/2015/journal/index.php   
  0125-8680  2651-2106  วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJD/index   
  0125-2038  2730-2237  วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TCJ/index   
  0857-8575  2651-0987  วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index   
  1905-825X  วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์  Journal of Disease and Health Risk DPC. 3  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JDPC3/index   
  0125-6882  2673-0081  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/CHJ/index   
  0858-3560  2697-4207  วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์  JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnkp   
  1686-4417  2730-2822  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  Health Sciences  https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/MHJ/issue/archive   
  0858-6101  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital    https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JSH   
  0859-7251  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  Health Sciences  https://thaidj.org/index.php/jsnh   
  1686-8579  2673-0464  วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCP/index   
  0857-6149  2630-0508  วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  Physical Sciences  https://ojs.materialsconnex.com/index.php/jmmm   
  0858-2025  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed   
  2465-4965  วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  N/A    http://bljou.com/index.php/bljou  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2730-1575, วารสารรัตนปัญญา | JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  
  2287-0210  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJOR   
  1686-0667  วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal   
  2465-5309  วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology  Physical Sciences  http://www.nano.kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn   
  1686-7459  วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai Studies  Social Sciences  http://www.thaistudiesjournal.org   
  1685-6740  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS 
 • ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Journal of Education Research and Measurement, Burapha University
 •  
  0858-6527  2673-0065  วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Dental Public Health Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/index 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Thai Journal of Dental Public Health
 •  
  0858-6527  วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/index  เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Dental Public Health Journal ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  
  2730-4264  2730-4280  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  Health Sciences  http://www.jdat.org/dentaljournal/  Formerly known as: ISSN : 0045-9917, E-ISSN : 2408-1434 
  0859-9254  2730-1699  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/KDJ/index   
  1905-0488  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  Health Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj   
  0125-5614  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  Health Sciences  https://dt.mahidol.ac.th/en/academic-journal-unit/mahidol-dental-journal/   
  0075-5192  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  Kasetsart Journal (Natural Science)  N/A    Currently known as: ISSN : 2468-1458, E-ISSN : 2452-316X, Agriculture and Natural Resources (Vol.50 No.1 2016 - present) 
  0125-8370  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  Kasetsart Journal (Social Sciences)  N/A    Currently known as: ISSN : 2452-3151, Kasetsart Journal of Social Sciences (Vol.37 No.1 2016 - present) 
  2630-0168  2672-9458  วิวิธวรรณสาร  Wiwitwannasan  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/wiwitwannasan   
  0857-4154  วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/kuengj   
  0125-8273  วิศวกรรมสาร มข.  KKU Engineering Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2539-6161. E-ISSN : 2539-6218, Engineering and Applied Science Research (Vol.44 No.1 2017 - present) 
  1905-615X  2651-1568  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej   
  2730-1761  2730-2733  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Engineering Journal of Research and Development  Physical Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal  Formerly known as: ISSN : 0857-7951, Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand 
  0857-7951  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal  Currently known as: ISSN : 2730-1761, E-ISSN : 2730-2733, Engineering Journal of Research and Development (Vol.28 No.1 2017 - present) 
  2286-668X  2630-0346  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Engineering Journal  Physical Sciences  http://eng.kbu.ac.th/kbej/   
  1686-8803  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  N/A    http://enjournal.sau.ac.th/  หยุดตีพิมพ์ 
  0125-1724  2730-3888  วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal    https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej   
  0857-1287  2697-5696  วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/anesthai   
  0859-6255  ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  N/A    Currently known as: ISSN : 1905-3460, E-ISSN : 2672-9687, ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (Vol.1 No.1 2006 - present) 
  0857-3123  ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/index   
  1686-5189  ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal    https://so05.tci-thaijo.org/index.php/fineartstujournal   
  0125-3654  ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine     
  1905-2863  2730-2296  ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/index   
  0125-0531  ศิลปากร  Silpakorn Journal    http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/search/finearts-magazine.html   
  2408-199X  ศึกษาศาสตร์ มมร  MBU Education Journal  Social Sciences  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj   
  2586-9043  2586-825X  ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU Journal of Education  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu   
  0125-8435  2465-468X  สงขลานครินทร์เวชสาร  Songklanagarind Medical Journal  N/A    Currently known as: ISSN : 2586-9981, E-ISSN : 2630-0559, Journal of Health Science and Medical Research (Vol.36 No.2 2018 - present) 
  1513-1076  สยามวิชาการ  Siam Academic Review  Social Sciences  http://www.basiamjournal.org   
  1513-7813  สักทอง : วารสารการวิจัย  The Golden Teak: Research Journal  N/A    เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2408-0845, สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป 
  2408-0845  2651-1487  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/index 
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 (Vol.19 No.1 2013) เป็นต้นไป
 • เริ่มใช้ E-ISSN ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1513-7813, สักทอง : วารสารการวิจัย | The Golden Teak: Research Journal
 •  
  2408-0837  2651-1576  สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  The Golden Teak : Science and Technology Journal  Physical Sciences  https://research.kpru.ac.th/journal_science/   
  1905-7571  สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/index   
  0857-1538  สารคดี  Sarakadee Magazine    https://www.sarakadee.com/   
  0125-152X  สารศิริราช  Siriraj Hospital Gazette  N/A    Currently known as: ISSN : 2629-995X, E-ISSSN : 2228-8082, Siriraj Medical Journal (Vol.57. No.1-4 2005 - present) 
  2228-804X  สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  N/A    https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu  เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2773-9953, Asian Journal of Arts and Culture ตั้งแต่ Vol.21 No.1 2021 เป็นต้นไป  
  2630-0141  สาระศาสตร์  Sarasatr  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/index   
  2408-1361  2651-1045  สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์  SIKKHA Journal of Education  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index   
  0857-1457  หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA: Architecture, Design and Built Environment  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม | NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, ISNN: 2697-4630, E-ISSN: 2697-4665 ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.34 No.1 2019) เป็นต้นไป  
  1686-1841  2697-3901  หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA   
  2465-4809  2697-6692  หัวหินสุขใจไกลกังวล  Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon  N/A    เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN: 2773-9813, หัวหินเวชสาร | Hua Hin Medical Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน เป็นต้นไป  
  2773-9813  หัวหินเวชสาร  Hua Hin Medical Journal  Health Sciences  https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk 
 • เริ่มใช้ E-ISSN และ ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2465-4809, ISSN: 2697-6692, หัวหินสุขใจไกลกังวล | Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon
 •  
  2672-9652  2672-9660  อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 1905-3959, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
 • ยกเลิการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 •  
  0859-015X  อินฟอร์เมชั่น  Information  Social Sciences  http://infojournal.kku.ac.th/   
  1906-649X  2697-3952  เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/crmjournal/index   
  2773-921X  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmdj/index  Formerly known as: ISSN:0857-6920, E-ISSN:2697-4576 
  1685-9502  2465-4604  เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  Chiang Mai Veterinary Journal  N/A    Currently known as: E-ISSN : 2629-9968, Veterinary Integrative Sciences (Vol.16 No.2 2018 - present). 
  0125-5983  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Bulletin  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Chiang Mai Medical Journal ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป 
  0125-5983  2651-2025  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ 
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2550 (Vol.46 No.1 March 2007) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Chiang Mai Medical Bulletin
 •  
  1905-6648  2673-0561  เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  Physical Sciences  http://itech.tru.ac.th/ojs   
  0125-6491  เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjvm   
  1906-1552  2697-4436  เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/index   
  0857-6823  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  N/A   
 • ISSN: 0857-6823 (เริ่มต้น - Vol.27 No.3 2017)
 • ISSN: 2630-0184 (Vol.28 No.1 2018 - Vol.28 No.3 2018)
 • เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0308, ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.29 No.1 2019) เป็นต้นไป
 •  
  0859-3299  เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Medical Journal of Srinakharinwirot  N/A    Currently known as: ISSN : 2651-1886, E-ISSN : 2651-2084, วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Journal of Medicine and Health Sciences (Vol.11 No.1-2 2004 - present) 
  0125-7722  2697-4134  เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  Health Sciences  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj/index   
  1686-5731  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  Social Sciences  https://www.rsu.ac.th/bae/   
  0125-3638  2673-0650  เอเชียปริทัศน์  ASIA PARIDARSANA  Social Sciences  http://www.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/ 
 • เริ่มใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Asian Review
 •  
  0125-3638  เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  N/A    เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ ASIA PARIDARSANA ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป 
  2351-0641  เอเชียพิจาร  Asia Critique  Social Sciences  http://www.asiajournal.ru.ac.th/   
  0125-0485  แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  Physical Sciences  https://ag2.kku.ac.th/kaj/   
  0125-0455  แพทยสารทหารอากาศ  Royal Thai Air Force Medical Gazette  Health Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtafmg   
  0125-555X  โดมทัศน์    N/A     
  1905-3460  2672-9687  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  Health Sciences  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index  Formerly known as: ISSN : 0859-6255, ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร | Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences 
  1686-9540  2586-8659  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  Life Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS  An online-only journal  
  2586-8535  社会科学与管理  Chinese Journal of Social Science and Management  Social Sciences  https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index