Home » News/Announcements » การนำเข้าข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ (special issue) และวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplemental issue) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

การนำเข้าข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ (special issue) และวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplemental issue) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ตามที่ได้มีกองบรรณาธิการวารสารและหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก สอบถามมายังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เรื่อง การนำเข้าข้อมูลบทความ (articles) และข้อมูลการอ้างอิง (citations) ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ (special issues) และ วารสารฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI นั้น

ศูนย์ TCI ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

1. ศูนย์ TCI จะนำเข้าเฉพาะข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปกติ (regular issues) และฉบับพิเศษ (special issues) ตามความหมายที่ได้ระบุไว้ข้างล่างของประกาศนี้เท่านั้น เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

2. ศูนย์ TCI จะไม่นำเข้าข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ยกเว้นในกรณีที่ วารสารได้กำหนดไว้ในนโยบายของวารสารอย่างชัดเจนว่าจะมีการตีพิมพ์ วารสารฉบับเพิ่มเติม เป็นประจำทุก ปี โดยต้องระบุจำนวนฉบับ/ปีของวารสารฉบับเพิ่มเติมอย่างชัดเจน และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับเพิ่มเติมนี้ จะต้องผ่าน กระบวนการ peer review อย่างเข้มข้น รวมทั้งมีจำนวนบทความใกล้เคียงกันกับวารสารในฉบับปกติอนึ่ง ทาง TCI จะไม่นำเข้าข้อมูลของบทความและข้อมูลการอ้างอิงของวารสารที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมทางวิชาการ โดยไม่มีการคัดเลือกบทความ (selected articles) และ/หรือ ไม่มีกระบวนการ peer review ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม วิชาการแล้ว

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน ศูนย์ TCI ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

☆ “วารสารฉบับปกติ” (regular issues) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์ตามกำหนดออกหรือจำนวนฉบับ (issues) ที่ได้ระบุไว้ใน นโยบายการตีพิมพ์ของวารสาร และ/หรือ ระบุไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของวารสาร และมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความที่ ใช้การ peer review อย่างเข้มข้น

☆ “วารสารฉบับพิเศษ” (special issues) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์บทความโดยใช้ฉบับปกติ (regular issues) ตามกำหนดออก ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการตีพิมพ์ของวารสาร แต่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นการตีพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่างๆ หรือมีความพิเศษ เนื่องจากเป็นการตีพิมพ์เฉพาะเรื่อง (themes or specific topics) เป็นต้น โดยบทความใน special issues นี้ จะต้องผ่าน กระบวนการ peer review อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับฉบับปกติ และมีจำนวนบทความในฉบับใกล้เคียงกับฉบับปกติ ยกตัวอย่าง เช่น วารสาร A กำหนดว่าจะมีการตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี และกองบรรณาธิการ เลือกฉบับใดฉบับหนึ่งใน 4 ฉบับเป็น special issues เมื่อครบปี วารสาร A ยังคงมีจำนวนฉบับรวมเท่ากับ 4 ฉบับ ในปีนั้นๆ

☆ “วารสารฉบับเพิ่มเติม” (supplemental issues) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์บทความในฉบับที่นอกเหนือจากฉบับปกติตาม กำหนดออก ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการตีพิมพ์ของวารสาร ยกตัวอย่างเช่น วารสาร A กำหนดว่าจะมีการตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี หากจะตีพิมพ์เป็น supplemental issues วารสาร A ก็จะมีจำนวนฉบับมากกว่า 4 ฉบับในปีนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของบทความวิจัย และจำนวนบทความรวมในแต่ละปีให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินงานของวารสารสากลทั่วไป โดยประกาศดังกล่าวนี้เริ่มใช้กับวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ออกฉบับในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

Downloads

  •  
  •  
  •  
  •  
  •