Home » News/Announcements » ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับหมายเลข ISSN ของวารสารในฐานข้อมูล TCI

ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับหมายเลข ISSN ของวารสารในฐานข้อมูล TCI

คำถาม : หากต้องการที่จะผ่านเกณฑ์หลักในข้อที่ 2 จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : จากเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในเกณฑ์หลักข้อ 2

ลําดับที่
เกณฑ์การพิจารณา
วิธีการพิจารณา
การคิดคะแนน
2
วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากลวารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกต้องกับชื่อปัจจุบันของวารสาร (ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน ISSN ได้ที่เว็บไซต์ https://portal.issn.org/• มีการจดทะเบียนถูกต้อง
• มีการจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

หากวารสารของท่านตรวจสอบแล้วพบชื่อวารสารของท่านในเว็บไซต์ https://portal.issn.org/ แม้จะเป็นชื่อที่สะกดเป็นภาษาคาราโอเกะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์หลักในข้อนี้แล้ว แต่ถ้าหากท่านต้องการให้ปรากฏชื่อวารสารของท่านเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับการเข้าฐานข้อมูลสากลในอนาคต) ในเว็บไซต์ https://portal.issn.org/ ให้ท่านจด ISSN ใหม่ โดยจะต้องจดให้เป็นชื่อวารสารที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียว โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสำหรับการขอเลข ISSN ใหม่ผ่านทางระบบ e-service ของทางหอสมุดแห่งชาติ (เว็บไซต์ e-service หอสมุดแห่งชาติ : http://www.e-service.nlt.go.th/)

คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ต้องจดหมายเลข ISSN ใหม่ด้วยหรือไม่

คำตอบ : หากมีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ต้องทำการจดหมายเลข ISSN ใหม่ด้วยทุกครั้ง

คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่สามารถนับปีที่ (volume) ฉบับที่ (no,issue) ต่อจากชื่อเดิมได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ แต่จะต้องมีการระบุที่ชัดเจนในส่วนของบทบรรณาธิการของวารสารชื่อใหม่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อและ ISSN มาจากวารสารชื่อเดิมว่าอะไร

คำถาม : ในกรณีที่ค้นหมายเลข ISSN ในเว็บไซต์ https://portal.issn.org/ แล้วไม่ปรากฏชื่อวารสารให้ทำอย่างไร

คำตอบ : ให้ติดต่อไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติโดยตรงได้ที่ email : issn@nlt.go.th

คำถาม : หากวารสารมีการเผยแพร่ในรูปแบบตัวเล่ม และบนเว็บไซต์ ต้องขอเลข e-ISSN ด้วยไหม

คำตอบ : ปัจจุบันหมายเลข ISSN มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ print ISSN ใช้สำหรับวารสารที่เผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม และ electronic ISSN ใช้สำหรับวารสารที่เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (เว็บไซต์) ซึ่งหากวารสารมีการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม และเว็บไซต์ แต่มีหมายเลข ISSN เป็นแบบ print ISSN เพียงแบบเดียวโดยที่ยังไม่มี electronic ISSN ก็สามารถจดแจ้งหมายเลข electronic ISSN เพิ่มเติมได้ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ แต่ถ้าหากวารสารมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ก็ต้องจดหมายเลข ISSN แบบ electronic ISSN ไม่ใช่ print ISSN หรือถ้าหากมีการเผยแพร่เป็นลักษณะรูปเล่มเพียงอย่างเดียว ก็ต้องจด ISSN ที่เป็น print ISSN เท่านั้น

คำถาม : หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการจดเลข ISSN ใหม่ ต้องแจ้ง TCI หรือไม่

คำตอบ : หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการจดเลข ISSN ใหม่ ต้องแจ้ง TCI ทุกครั้ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •