Home » Movement » “วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และกองบ.ก.

ISSN (Print) : 0125-6971

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารแพทย์นาวี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy Medical Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี นาวาเอกหญิง ดร. พว. ธนพร แย้มสุดา เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ กห 0529.8.1/1001 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •