Home » Movement » “วารสารพยาบาลสาธารณสุข” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก, บ.ก. และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

“วารสารพยาบาลสาธารณสุข” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก, บ.ก. และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ISSN (Print) : 0857-5371

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Public Health Nursing

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
  ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
  ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
  โดยจะทำการตีพิมพ์เป็น Hard Copy จำนวน 3 ฉบับ และเป็น Online จำนวน 1 ฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา เปลี่ยนเป็น ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ตามหนังสือที่ 138/2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

 •  
 •  
 •  
 •  
 •